загрузка...
загрузка...

Курсові

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконується на кожному курсі з певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного спрямування. Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у них навички творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни.

Порівняльний аналіз італійської та німецької моделей тоталітаризму.Порівняльна характеристика тоталітарних режимі Італії та Німеччини.Характерні риси тоталітаризму та його типологія.Теоретико-методологічні аспекти тоталітарного режиму та його особливості

Політична свідомість сучасного українського суспільства.Основні чинники формування політичної свідомості.Поняття політичної свідомості

Розвиток міжнародного поділу праці та його роль в міжнародній економічній діяльності в умовах глобалізації.Особливості міжнародного поділу праці.Міжнародна економічна діяльність та основні чинники впливу

Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси. Структурний підхід до формування зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації.Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжнародних відносин

Характеристика туристичних районів та туристичних центрів країни, їх туристичних ресурсів.Суспільно-географічні чинники розвитку рекреаційно-туристичної спеціалізації.Роль держави на світовому ринку рекреаційно-туристичних послуг

Управління створенням акціонерних товариств.Зовнішня сфера корпоративного управління.Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій

Перспективи підвищення експортного потенціалу Дніпропетровської області.Суспільно-географічні елементи формування експортного потенціалу Дніпропетровської області.Економічні елементи формування експортного потенціалу Дніпропетровської області

Інноваційні чинники формування експортного потенціалу та соціально-економічна ситуація в регіоні.Експортний потенціал України та її місце в системі світового господарства.Теоретико-методологічні аспекти поняття експортного потенціалу України

Доплати і надбавки, їх компенсаційний і стимулюючий характер. Види доплат і надбавок.Участь працівників у прибутках підприємства. Системи участі працівників у прибутку: система преміальних оплат, система оцінки заслуг,система участі в прибутках залежно від продуктивності, система колективного стимулювання. Участь працівників у придбанні акцій підприємства

Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України.Організаційні форми та конструкції корпоративних структур.Стратегії міжнародних компаній на глобальних ринках та формування корпоративних структур

Окремі способи набуття права власності державою.Похідні способи набуття права власності.Первинні способи набуття права власності.Поняття і зміст права власності

З урахуванням вищезазначених обставин можна констатувати, що проблеми, які стосуються формування, застосування й удосконалення вітчизняного законодавства про ринок цінних паперів, потребують комплексного наукового дослідження.

Оптимізація співвідношення державного регулювання і ринкової саморегуляції ринку цінних паперів в Україні.Правові проблеми співвідношення державного регулювання і ринкової саморегуляції ринку цінних паперів в Україні.Правовий режим окремих груп цінних паперів

Пропозиції щодо вдосконалення компонентно-функціональної структури туристичного комплексу регіону.Стратегії розвитку та маркетингу туризму та рекреаційної діяльності Прикарпатського регіону.Аналіз рекреаційних ресурсів та готельно-ресторанної інфраструктури Прикарпатського регіону

Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта

Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі. Економічне обґрунтування проекту туру

Планирование эффективной выставочной деятельности. Пути снижения выставочного риска.Использование международного опыта организации и планирования рекламно выставочной деятельности.Организация и планирование рекламно выставочной деятельности компании

Планирование эффективной выставочной деятельности. Пути снижения выставочного риска.Использование международного опыта организации и планирования рекламно выставочной деятельности

Характерні риси громадянського суспільства у взаємодії з правовою державою.Громадянське суспільство — підґрунтя формування правової держави в Україні.Діалектика взаємовідносин громадянського суспільства і правової держави

Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих прав громадян України.Кримінально-процесуальна характеристика окремих видів злочинів проти виборчих прав людини і громадянина.Місце виборчих прав в системі прав і свобод людини та в системі Особливої частини КК України

Пропозиції щодо удосконалення постачання товарів у ресторанному господарстві «Європа».Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві.Визначення потреби у постачанні продуктів у ресторанному господарстві.Управління складським господарством підприємства

Соціальна держава: перспективи розвитку, її реалізація в сучасній країні.Соціальні права людини та громадянина як невід'ємний елемент побудови соціальної держави.Теоретико-методологічні аспекти побудови соціальної держави

Теоретико-методологічні основи звільнення від покарання та його відбування.Питання звільнення від кримінальної відповідальності й покарання під час застосування амністії та помилування.Умовно-дострокове звільненя від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення

Рекомендації для збільшення пропозиції та попиту на ринку капіталу України.Сучасний стан ринку капіталу України та його оцінка на міжнародному ринку капіталів.Теоретичні дослідження та еволюція сутності ринку фінансового капіталу

Оцінки ефективності валютно-курсової політики НБУ.Визначення та формування грошово-кредитної політики.Реалізація НБУ грошово-кредитної політики.НБУ провідник грошово-кредитної політики

Світовий досвід детінізації національної економіки та напрями його використання в Україні.Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки. Особливості тіньової економіки в Україні

Карточки обслуживающие кредитные операции, основные функции.Оценка эффективности операции с кредитами и карточками.Сущность кредитных карточек их виды.Пути развития операций с кредитными карточками

Гармонізація законодавства України з оподаткування акцизним збором алкогольних та тютюнових виробів.Формування в Україні системи непрямого оподаткування — акцизного збору, його відмінність від прямих податків.Акцизний збір на спирт етиловий та алкогольні напої

Сутність, типи, методи процесів злиття та поглинання підприємств у сучасних умовах розвитку економіки України.Активізація процесів злиття та поглинання як чинник глобалізації світової економіки.Аспекти злиття та поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки

Інтеграція українського ринку боргових цінних паперів у світовий фінансовий простір.Ринок боргових цінних паперів в Україні на сучасному етапі.Теоретико-методолігічні поняття боргових цінних паперів

Сучасний стан страхового ринку України.Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.Економіко-теоретична сутність інвестиційних ризиків.Сутність та причини виникнення інвестиційних ризиків

Шляхи та перспективи вдосконалення майнового страхування в Україні.Правова та економічна характеристика майнового страхування в Україні.Зміст, структура та види майнового страхування

Методична розробка уроку засвоєння знань.Варіанти навчальних програм з економіки в старших класах.Аналіз навчальної програми економічної дисципліни для учнів старших класу.Теоретико-методологічні аспекти методики викладання економіки в школі

Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Сутність, методи і форми податкового контролю.Податкова політика як елемент державного регулювання економіки

Теоретико-методологічні аспекти статусу місцевих державних адміністрацій.Взаємодія місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування як умова ефективного функціонування механізму державного управління.Проблеми та перспективи статусу місцевих державних адміністрацій

Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист.Зміст та правовий механізм забезпечення та реалізації права обвинуваченого на захист

Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи внесення змін до виборів депутатів всіх рівнів.Види виборчих систем. Виборча система України.Вибори депутатів сільських та селищних рад

Статус та організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи.Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Формування бюджетного дефіциту в Україні та заходи його зниження.Основні види податкових стягнень та відрахувань до фондів цільового призначення.Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету.Визначення основних джерел доходів бюджетів

Формування образу М.С.Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства.Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч.Еволюція поглядів М.Грушевського на українську державу