Дипломні

Дипломна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студента у вищому закладі освіти.
Дипломна робота - це самостійна творча робота, яка носить технологічно-економічний характер, відбиває рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, його здатність до професійної діяльності як фахівця.

У зв'язку з наростанням фашистської загрози відбувалося деяке полівіння соціал-демократії, зокрема так званого австро-марксизму

Загальна характеристика жанрів сучасної преси. Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми. Система аналітичних жанрів. Новації у жанроутворенні. Стаття, її різновиди

США й Росія: міжгосподарські позиції й перспективи економічних відносин. Державні соціально-економічні пріоритети: досвід США й інтереси Росії. Характеристика російсько-американських відносин у сфері економіки

Розробка рекламної програми для ДП “Тівей Україна”.Методи оцінки ефективності засобу рекламування.Характеристика ринку реклами в Україні

Стратегії та методи управління ліквідністю в комерційному банку.Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи.Основні напрями удосконалення системи управління ліквідністю комерційного банку

Взаємні обов’язки і відповідальності особистості і держави. Соціальна і юридична захищеність особистості. Поняття й ознаки правової держави. Виникнення ідеї правової держави та її поняття. Становлення правової держави в Україні

Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ».Загальні засади організації аналітичної роботи та аналіз наявності та ефективності використання виробничих запасів в ПП «ВАЛ».Бухгалтерський облік виробничих запасів: управлінський аспект

Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти.Рекомендації щодо оптимізації громадянської освіти педагогічних працівників в Україні.Порівняльний аналіз підходів до громадянської освіти педагогічних працівників в Україні та країнах Західної Європи

Глобальні проблеми сучасності.Транснаціональні корпорації та прямі іноземні інвестиції як основа глобалізації.Негативні наслідки глобалізаціїОсновні напрями глобалізації та її показники

Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного адміністративного законодавства. Напрями вдосконалення адміністративно-процесуального та адміністративно-деліктного законодавства в умовах адміністративної реформи

Підвищення ефективності використання туристичного потенціалу України. Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки України. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в України

Поняття, правова природа і види (форми) подвійного оподаткування. Міжнародне правове регулювання усунення подвійного оподаткування. Еволюція правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню

Прийняття спадщини. Оформлення спадкових прав. Відповідальність спадкоємців по боргам спадкодавця.Зміст договору поставки. Банківська гарантія та порука як способи забезпечення виконання зобов'язань

Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їхні повноваження

Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних меншостей. Аналіз упорядкування рекламних програм і висновок договорів між учасниками рекламного процесу. Поняття рекламного агентства, його задача і функції

Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”.  Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку товарних запасів. Організація і ведення   бухгалтерського обліку товарних запасів на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”

Вплив Європейської наради на розвиток правосвідомості на Україні. Українська громадянська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Аналіз історичного внеску УГГ в життя українського народу

Характеристика  вихідної  інформації. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів. Економіко-правовий аналіз  нормативної бази з  обліку грошових коштів

Уточнення поняття громадянська освіта. Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти. Сутність та зміст громадянської освіти. Практика організації громадянської освіти педагогічних працівників в  країнах Західної Європи

Поняття, види і загальна характеристика злочину в сфері службової діяльності. Службова особа як суб`єкт злочину в сфері службової діяльності. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи. Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності

Місце і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці. Ринок цінних паперів в ринковій економіці. Державне регулювання ринку цінних паперів. Структура ринку цінних паперів та механізм його функціонування

Ринок аграрної продукції у світовому господарстві. Сутність та особливості  функціонування світового ринку аграрної продукції. Структура світового ринку аграрної продукції. Аналіз стану України на світовому аграрному ринку

Діючі платіжні системи та основні платіжні інструменти, що застосовуються ними. Організаційно-економічна характеристика ВАТ КБ “Надра”. Аналіз еквайрингової діяльності ВАТ КБ“Надра”. Напрями розвитку карткового бізнесу в Україні

Проблема безпеки як ключова проблема міжнародних відносин. Середземномор`я і проблеми міжнародної безпеки в 90-х роках ХХ  століття. Середземномор`я в векторах світової політики. Шляхи співробітництва України з Середземномор`ям

Зміни у суспільному житті Риму напередоднівстановлення республіки. Зміни у суспільному житті напередодні та у період імперії

В науковій і навчальній літературі можна зустріти багаторізноманітних визначень маркетингу. Їх розходження в якійсь мірівідображають як етапи розвитку,ціліі функціїмаркетингу, так і об'єкт і предмет дослідження цієї науки

Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності. Поняття та структура адміністративно-правових режимів. Процес побудови в Україні демократичної соціальної правової держави, головним завданням якої є утвердження і забезпечення прав та свобод людини, безпосередньо пов’язаний із необхідністю забезпечення розвитку соціально-економічних відносин та їх регулювання відповідно до конституційних основ і чинного законодавства держави

У системі державного управління органи внутрішніх справ посідають особливе місце, це обумовлено, перш за все, тими функціями, які вони покликані виконувати, а також тим, що їх діяльність здійснюється безпосередньо серед населення і охоплює практично всі сфери суспільного життя

Разом з тим, у вітчизняній науці адміністративного права адміністративно-правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону висвітлені недостатньо. Низка актуальних і практично значущих питань правоохоронної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону потребують подальшої розробки. Зокрема, особливо гостро постають питання визначення правового статусу їх членів, розвитку юридичних гарантій по забезпеченню його реалізації

Орієнтиром розвитку людства на шляху до цивілізованого суспільства завжди було досягнення такого стану, в якому людині не загрожує жодна небезпека – ні соціально-політичного, ні природного, ні техногенного характеру. Сьогодні одним із найважливіших критеріїв розвитку демократії у будь-якій державі є захищеність її громадян, яка закріплена у законодавчих нормах та має діючий механізм реалізації, що дозволяє максимально зменшити ризик настання небажаних наслідків для життя, здоров’я, честі, гідності та інших нормативно закріплених прав і законних інтересів людини

Дотримання платниками податків податкової дисципліни потребує здійснення з боку держави комплексу організаційних заходів, зокрема створення надійної системи податкового контролю. Хоча робляться лише перші кроки до формування повноцінної ринкової економіки, проте прикладів порушення податкового законодавства, зокрема умисного приховування прибутків, дуже багато

Особливе місце серед галузей, що складають господарюючі комплекси територій, займає комунальне господарство. У нових соціально-економічних умовах воно не може залишатися незмінним. Під час реформування економіки та урізноманітнення форм власності держава втрачає монополію на надання комунальних послуг. Одночасно зменшується обсяг контрольованих державою засобів виробництва, що зменшує фінансові можливості держави

В условиях централизованного управления народным хозяйством стратегическое управление отдельным предприятием не входило в компетенцию управленческого аппарата предприятия. Все стратегические решения  принимались на уровне Госплана, отраслевых министерств и ведомств

Туризм и путешествия являются неотъемлемой частью индустрии гостеприимства. Путешествия - главная тема туризма. Различия во времени, расстояниях, местах проживания, целях и продолжительности пребывания – все это лишь отличительные элементы туризма

Стратегічне управління можна визначити як таке управління організацією, що спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають викличу з боку оточення і що дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дозволяє організації виживати і досягати своєї цілі в довгостроковій перспективі

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку

Сучасна диверсифікована міжнародна інвестиційна діяльність є вагомим чинником світового та регіонального економічного розвитку

Пожвавлення економічних відносин, посилення конкурентної боротьби за споживача та інвестора обумовлює якісно нові завдання перед системою управління торговельними підприємствами та їхніми об'єднаннями

Рыночная экономика в Украине набирает все большую силу. Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процесса. Конкурентоспособность любому хозяйствующему субъекту может обеспечить только правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в его распоряжении

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-экономической жизни российского общества последних достижений в области информатизации. Термин «информатизация» впервые появился при создании локальных многотерминальных информационно-вычислительных систем и сетей массового обслуживания