Релігія

Східні громади християн, їхні церкви та ієрархи отримали офіційне визнання й підтримку візантійських імператорів, щоправда, при цьому вони поступилися самостійністю й змушені були визнати владу своїх благодійників. Так на основі єдиного віровчення і догматики, основні положення якого були закріплені в рішеннях Нікейського собору 325 р., виникло два центри християнства з різними генезисами, способами існування, політичними статусами

Становлення нової держави, а саме цей процес триває зараз в Україні, майже завжди супроводжується кризовими явищами, які охоплюють всі сфери людського буття і особливо соціально-економічну; вони впливають на масову свідомість населення і, в першу чергу, на релігійно-духовне життя народу

Питання створення світу і людини так чи інакше пов’язане з вирішенням проблеми креаціоністичного (ідеалістичного) або еволюціоністичного світосприйняття

Сучасна релігійна ситуація в Україні в цілому відповідає загальноєвропейському стану духовного життя

Слід зазначити, що сьогодні на перший план у світі вийшов тероризм ісламістських (фундаменталістських) угрупувань ваххабітського спрямування

Спільні корені молдавсько - українських і галицько - буковинських взаємовідносин .Спільна церква русинів (українців) і молдован.

Історія поширення іудаїзму. Священні книги іудаїзму(Тора, Талмуд). Віровчення іудаїзму. Звичаї та традиції європейської общини

Сутність та походження даосизму. Елементи релігійної організації в даосизмі. З даосизму (основоположник вчення Лао-цзи, VI ст. до н.е.) була сприйнята ідея про існування «дао» — природного закономірного шляху, яким розвивається Всесвіт і якого має додержуватися людина

2011-05-26

Структура релігії. Релігійна свідомість. Релігійна діяльність. Релігійні відносини. Релігійні організації. Виникнення й еволюція релігії. Становлення християнської церкви як соціальної організації

Основні риси ранніх етнічних (національних) релігій. Релігії Стародавнього Єгипту. Релігії народів Дворіччя. Релігія Стародавньої Індії. Давньогрецька релігія. Релігії Стародавнього Риму

Формування та зміст зороастризму. Авеста - священна книга та пам'ятка культури. Зороастризм та культура Сходу

Становлення давньоєгипетської релігії. Основні риси релігії стародавнього Єгипту. Релігійні уявлення Стародавнього Єгипту склалися ще в номах, де в культах номових богів переважали тотемізм і магія

Друїди і релігія кельтів. Германо-скандинавська релігія і міфологія. Вірування древніх слов'ян

Іслам і його роль в історії української держави. Виникнення та культ ісламу. Пророк Муххамед як засновник ісламу. Іслам в Україні. Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в сучасному світі

Релігія й церква як суб'єкти політики. Релігійно-клерикальні доктрини сучасності. Особливості міжконфесійних відносин в Україні

Культурно-історичні передумови виникнення. Становлення християнської церковної організації. Монастирі. Роль християнства у розвитку європейської культури

Теорії походження релігійних вірувань. Форми первісних релігій. Анімізм. Фетишизм. Тотемізм. Шаманізм. Магія

Предмет, структура релігієзнавства. Законодавство України та міжнародні документи про свободу совісті. Головні ідеї Упанішад: карма, сансара, реінкарнація, Брахман, Атман. Папство та Ватікан як підвалини церковно-політичної організації католицької Церкви. Стан православних церков після прийняття незалежності України. Нетрадиційна релігійність в Україні та її класифікація

Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. Становлення та розвиток Української греко-католицької церкви на поч. ХХ ст. Сучасний стан католицької церкви в Україні

Зороастризм: ґенеза і сутність. Іслам: основоположники, соціальні умови і складові виникнення. Індуїзм: сутність і особливості формування

Старозаповітна частина Біблії займає 4/5 усього тексту Біблії і відома у двох варіантах. Масоретський текст (Танах), прийнятий в іудаїзмі, написаний давньоєврейською

Час і місце виникнення індуїзму. Періодизація історії індуїзму

УПЦ в Польсько-Литовській державі до підпорядкування її (Київської Митрополії) Московській Патріархії. Правове положення православної церкви в Польсько-Литовській державі до кінця XVI ст. Релігійна свобода Сигізмунді II Августі. Акт Люблінської унії. Проголошення Люблінської унії та її вплив на стан православної церкви. Брестська церковна унія та посилення національно-релігійного гніту. Боротьба українського народу проти унії

Походження та первісні форми релігії. Християнство: умови виникнення. Філософія буддизму

Загальна характеристика сучасних релігій. Основні західні культи (неохристиянські релігії). Сучасні й нетрадиційні релігійні групи в Україні

Релігійні втручання стародавніх мешканців Межиріччя. Особливості релігії народів Давнього Дворіччя (месопотамська релігія). Авілум і Мушкенум Месопотамії.

Характерні риси китайської міфології. Конфуцій та його вчення. Релігійний зміст конфуціанства

Вселенські собори. Захист християнської віри в іудейському та язицькому оточенні. Перший Вселенський Собор у Константинополі. Історичний розвиток католицизму. Посилення папської влади

Загальна характеристика національних релігій. Релігійні системи Індії: ведизм, брахманізм, індуїзм та джайнізм. Релігія Стародавньої Індії. Релігії Стародавнього Єгипту

Особливості  “міфологічного мислення”. Міф як система уявлень і засіб розуміння світу. Поняття і класифікація міфів

Виникнення та культ ісламу. Пророк Муххамед я к засновник ісламу. Віровчення, обряди і норми життя. Коран і Сукна. Шаріат. Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в сучасному світі

Християнська мораль, її сутність і структура. Проблема ідеалу в релігійній етиці. Догматичне та організаційне утвердження християнства

 Основи релігійних вірувань Індії. Веди-священна книга індусів. Віровчення і культ індуїзму Вішнуїти і шиваїти

2011-09-12

Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в сучасному світі. Іслам як культурний феномен, його народження та еволюція

Специфіка середньовічної філософії. Середньовічна філософія як синтез християнського одкровення і античного раціоналізму

Зв'язок між філософією та релігією. Сутність релігійної філософії

Міфологія та основні риси дохристиянського світогляду українців.Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Еволюція духовного світу населення України епохи бронзи

Сюрреалізм і його естетичні принципи. Світові релігії про смерть та безсмертя (християнство, буддизм, іслам)

Міфологія та основні риси дохристиянського світогляду українців. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Еволюція духовного світу населення України епохи бронзи. Зміни у світобаченні праукраїнців за Великої Скіфії

Психологічна думка після жовтневого перевороту. „Науково-атеїстична” психологія релігії.Психологія релігії у 19 ст. Внесок Київської Духовної Академії в розвиток психології.Іван Кондорський – автор першої книги з психології релігії.Розвиток психології релігії в 17 ст. Києво-Могилянська академії

Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Еволюція духовного світу населення України епохи бронзи. Зміни у світобаченні праукраїнців за Великої Скіфії

Християнізація України-Руси.Догматика та культова практика праслов´ян. Релігія Стародавнього Єгипту

Стан православної церкви у ХХ ст. Історія становлення та розвитку православ’я. Церковна інтерпретація зводиться узагальнено до таких основних моментів: прийняття християнства — найважливіша подія вітчизняної історії

Роль християнської етики в формуванні морально-духовної культури.Реалії життя середньовічної людини.Етичні ідеї раннього християнства

Інші джерела мусульманського віровчення і права.Коран як основне джерело ісламу.Головні культові приписи ісламу

Віра — основа творчих потенцій людини, вона забезпечує здатність особистості долати самообмеженість, адже складові внутрішнього світу людини — досвід, знання, чуттєві образи у пам'яті, душа — часто виявляються як чинники, що обмежують творчість

Віровчення і культ православ'я, церковна організація та відмінності від католицизму.Католицька церква, її походження, особливості віровчення і культу

Оскільки релігія — одна із форм суспільної свідомості, їй притаманні ті загальні особливості, що властиві загалом суспільній свідомості й виявляються у всіх її формах

Самим головним догматом християнства є віра в єдиного всемогутнього і всеблагого Бога. Причому вирішальне значення для християнства має те уявлення про Бога, що Він є Бог-Отець, Бог-Любов, а люди — діти Божі

Європейський досвід взаємодії системи освіти та релігії. Державно-церковні відносини в сучасній Україні. Розмежування і взаємодія духовної та світської системи освіти. Релігійна освіта в Україні

Сутність та особливості народного календаря. Гетьманщина. Правління Івана Мазепи

Релігійний культ давніх греків.Міфологія Давньої Греції.Історичні умови виникнення релігії

Гіпотеза про безрелігійний період в історії людства.Основні теорії походження релігії.Походження релігії

Поширення та основні вчення джайнізму. Особливості джайнізму

Зміст, особливості. Історичні дані. Психологічне значення поняття “любов”. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей