Регіональна економіка, РПС

Аналіз світових транспортних проблем. Світова транспортна система. Автомобільний транспорт. Залізничний транспорт. Повітряний транспорт. Морський транспорт. Трубопровідний транспорт.

Сутність, значення і місце лісової промисловості в господарстві держави. Передумови розвитку лісового господарства України. Теріторіально-галузева структура лісопромислового комплексу. Проблеми та перспективи розвитку лісової промисловості.

Загальна характеристика транспортної системи України. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України. Методика дослідження галузевих транспортних систем. Чинники формування залізничної транспортної системи. Структурний аналіз залізничної системи України. Основні напрямки технічного розвитку. Розвиток міжнародних залізничних транспортних коридорів на території України.

Управління соціального захисту населення Світловодської міської ради є місцевим органом Міністерства праці та соціальної політики України

Теплоенергетика України та віхи її розвитку. Основні поняття теплоенергетики. Історичні аспекти розвитку теплоенергетичного комплексу України. Передумови і фактори розміщення підприємств ТЕК України.Теплоенергетичнийкомплекс в Україні сьогодні. Роль паливно-енергетичного комплексу в економіці України і шляхи виходу галузі з кризи

Загальна характеристика Бородянського району. Символіка Бородянського району. Пам’ятки  історії та археології

Одним з найдійовіших заходів, за допомогою якого досягається незалежність, є економічна самодостатність країни та наявність можливості її тривалого розвитку

Аналізуючи показники й проблеми розвитку господарства в цьому регіоні, ми маємо в значній мірі брати до уваги, поряд із обставинами національного рівня, кон'юнктуру та довгострокові тенденції, властиві світовій економіці й міжнародним економічним відносинам 

Аспекты развития рекреационного потенциала в Крыму. Понятие природных условий и ресурсов Крыма. Общая характеристика рекреационных ресурсов Крыма. Социально-экономическое состояние рекреационного хозяйства Крыма

Сировинний фактор розміщення продуктивних сил. Паливно-енергетичний фактор. Водний фактор. Фактор робочої сили (трудовий). Фактор «працемісткості». Транспортний фактор. Фактор науково-технічного прогресу. Фактор кон'юнктури ринку. Екологічний фактор РПС. Фактор економіко-географічного положення    

Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил. Економічні закони і закономірності розвитку РПС   

Стратегія та вибір напрямів реалізації пілотного проекту. Пропозиція з модернізації та автоматизації центрального теплового пункту. Заміна застарілих теплових мереж з низькою теплоізоляцією. Об'єктивна необхідність реорганізації житлово-комунального господарства

Вирішення проблем регіонального розвитку, становлення місцевого самоврядування та вдосконалення відносин “центр-регіони” залежить, насамперед, від інституційного та правового поля для розробки й реалізації державної регіональної політики, чіткого розподілу функцій та координації діяльності державних органів управління різного рівня у сфері територіального розвитку

Сутність державної регіонально-економічної політики. Головні завдання та наслідки регіонально-економічної політики

Концептуальні аспекти регіонального розвитку. Регіональна політика України: зміст і напрями реалізації у системному підході. Проблеми та перспективи регіонального розвитку

Особливості ринку меблів в Україні. Обсяг меблевої промисловості у світі. Перспективи меблевої промисловості в Україні

Загальна характеристика Центрального району. Економічні передумови розвитку регіону. Особливості економічного розвитку Центрального району

Вплив факторів та особливостей розміщення сільськогосподарських і харчових підприємств України на розвиток продовольчого комплексу. Методичні основи оцінки розвитку продовольчого комплексу. Концептуальні основи аналізу природно-ресурсного потенціалу розвитку продовольчого комплексу України

Особливості розміщення населення. Система розселення. Урбанізація. Загальні поняття про народонаселення і його значення для розвитку продуктивних сил території

Значення і місце природних ресурсів у формування економічного потенціалу Запорізької області. Компонентна структура ПРП, особливості розміщення й аналіз рівня забезпеченості території, що досліджується

Особливості регіональної політики в Україні. Механізми зближення України та ЄС в регіональній політиці. Механізми та інструменти реалізації регіональної політики ЄС у 2007 – 2013 роках. Методи дослідження регіональних диспропорцій GSP, GDP of region, personal income. Суть та значення регіональної політики у сучасному суспільстві

Роль транспорту даної країни, як фактору що сприяє, або стримує розвиток туризму. Аеропорти (міжнародні) трансфер до міст. Залізниця. Автотранспорт

Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу, особливості розміщення і аналіз рівня забезпечення території, що досліджується. Вплив природно-ресурсного потенціалу формування галузей спеціалізації господарства. Проблеми ресурсозбереження та відтворення природних ресурсів

Стратегія інвестиційного розвитку туристично-рекреаційної галузі Тернопільської області на період 2005-2007 років. Концепція розвитку туризму Тернопільської області на основі ефективного використання культурно-історичних та природно-рекреаційних ресурсів. Характеристика релігійного туризму в Тернопільській області

Проблеми та напрямки подальшого розвитку природно-рекреаційного потенціалу Криму. Ландшафтні ресурси (рельєф, печери, мальовничі краєвиди). Сутність місце і значення рекреаційного обслуговування в Криму. Основні туристичні об’єкти Криму

Характеристика господарського комплексу району.Географічне положення Карпатського економічного району.Населення та природні ресурси регіону

Проведення аналізу структури економіки регіонів за Класифікацією видів економічної діяльності. Основна структура економічних регіонів України

Пропозиції щодо вдосконалення економічного районування України.Тенденції економічного районування України

Cутність державної регіональної економічної політики, її мета та завдання.Основні принципи державної регіональної економічної програми України.Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові

Державні та регіональні програми соціальних гарантій у сфері зайнятості населення. Регіональний аспект безробіття в Україні. Порівняльний аналіз рівня безробіття по регіонах. Причини виникнення безробіття

Основні рекреаційні райони України та перспективи їхнього розвитку.Аналіз основних підходів, що застосовуються до рекреаційного районування території.Рекреаційне районування території України