Психологія

Методи дослідження психічних захистів. Наукові методи оцінки психологічного захисту. Проективні перцепт-генетичні методики. Методи, засновані на спостереженні. Методи Вейлланта. Методика Джейкобсона. Оцінні шкали захисних механізмів (Defense Mechanisms Rating Scale - DMRS). Методикисамозвіту. The Defense Mechanism Inventory (DMI). Індексжиттєвогостилю(Life Style Index - LSI). Шкализахистуіподолання(Coping and Defending Scales - CDS). Опитувальникзахисногостилю(The Defense Style Questionnaire - DSQ)

Поняття індивідуальності та особистості. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

Визначення основних понять у сфері алкогольної і наркотичної залежності. Методологія соціальної роботи з особами з наркотичною залежністю. Інтерактивні методи профілактики адитивної поведінки. Навчання здоровому способу життя. Сімейна профілактика. Релігійна профілактика. Третинна профілактика.

Відмінність життєвих психологічних знань від наукових. Причина і сутність кризи психологічної науки. Функції психіки. Рефлекторність психіки. Відмінність психіки тварин від психіки людини Умовні рефлекси. Механізм утворення умовного рефлексу. Психофізика Г. Фейхера. Предмет і задачі психофізики. Відчуття як похідна від зовнішньої стимуляції. Концепція порогів. Зорові відчуття. Фактори, що впливають на абсолютний поріг зорової чутливості. Кінестичні відчуття, їх основні властивості і форми.

Определение конфликта.Типы конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Управление конфликтами.Способы разрешения конфликтов. Стили поведения при конфликте. Переговоры – основа разрешения не согласии конфликтов 

Розвиток самосвідомості починається на найбільш ранніх етапах онтогенезу з вирізнення дитиною себе із світу предметів та інших людей

Проблема мотивів поводження й діяльності - одна зі стрижневих у психології. Її дослідження має важливе значення, як для теорії психології, так і для суспільної практики. Усе очевидніше стає необхідність більше повного обліку мотивації

Останнім часом в психологічній науці та освітянській практиці значна увага приділяється проблемі творчих та інтелектуальних здібностей. Доведено, що зв'язок між цими здібностями нелінійний, тобто високий інтелект далеко не завжди пов'язаний із високим рівнем розвитку творчих здібностей, і, навпаки, творчі здібності можуть бути притаманні людині з невисоким інтелектом

Особистість - це сукупність різних рис та вад характеру, що роблять людину унікальною, несхожою на всіх інших. Вона містить у собі не тільки духовні властивості, але й фізичні, розумові, емоційні і соціальні, а також відбиває властивості, уроджені або обумовлені навколишнім середовищем

Поняття про увагу. Особливості та властивості уваги. Навколишнє середовище постійно впливає на органи чуття людини, проте не всі подразники вона відображає однаково чітко

Юридична праця є цілеспрямованим процесом здійснення різних видів діяльності, яка передбачає включення людини в суспільно-правові процеси на підставі соціокультурних програм

 Психологічні особливості дитини, пов'язнані з неправильним вихованням. Хворобливі прояви, пов'язані з  захворюваннями психіки дітей

Аналіз наукової літератури показує, що ситуація з вивченням психічних захистів, подібна до відомої притчі про трьох сліпих і слона, коли кожен з них доторкнувшись до певної частини слона - вуха, ноги та хвоста, несамовито доводив, що той подібний до ковдри, стовпа та вірьовки відповідно

Типи конфліктів. Типи поведінки в  конфліктній ситуації. Функції конфлікту

Поняття конформізму та його завдання. Поняття особистості, її структура, формування, типи особистостей. Характер, риси і типи характеру, значення для медичного працівника

Диагностика двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотив стремления к успеху и мотив избегания неудачи

Порушення поведінки, пов'язнане з неправильним вихованням. Патологічне формування характеру. Поведінка дітей і підлітків з психопатією

Аналіз схильності до ризику як риси характеру має важливе значення для психологічного прогнозування процесів прийняття рішень у невизначеній ситуації

Фобії у молодших школярів та боротьба з ними. Шкільні страхи малюків - школярів. Проблема шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку

 В загальному випадку дослідження ситуацій ризику направлені на оцінку вірогідності погіршення положення або негативного результату

Особенности развития организма дошкольника. Основы гармоничного психофизического развития ребенка. Сюжетные занятия физкультурой дошкольников, как образец совместной работы воспитателя по физической культуре и детского психолога

Людина – представник людського роду Homo sapiens. Індивід – це окремий представник людського роду, конкретна самість. Особистість – суспільна людина, якій притаманні погляди на життя, переконання, а значить розвинутий світогляд, яка активно реалізує своє здібності

Стереотипи: поняття, види, рівні, класи. Особливості професійної діяльності психолога. Дослідження сучасних стереотипів відносно особистості та професійної діяльності психолога

Вікова періодизація психічного розвитку. Характеристика вікових періодів

Генетична психологія ґрунтується на тих логіко-методологічних засадах, що справжнє пізнання і розуміння об'єкта дослідження можливе лише за умови простеження виникнення і становлення даного об'єкта

Особливості професійної діяльності психолога. Особистість психолога. Практикуючий психолог має безоцінно сприймати клієнта, орієнтуватися не на власні моральні уявлення, стереотипи світосприймання й поведінки, а на систему цінностей клієнта

Сфери життя, які охоплює психодіагностика. Психодіагностична діяльність психолога як засіб психологічної допомоги особистості. Методики, які використовує психолог у своїй психодіагностичній діяльності

Теоретико-методологические основы темперамента. Общее понятие темперамента. Отличительные признаки темперамента. Роль темперамента в трудовой деятельности. Темперамент и проблемы воспитания

Застосування психологічних служб в організаціях. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації. Роль психологічних служб складається в оптимізації ергономічних, організаційних, інформаційних, гігієнічних передумов діяльності персоналу підприємства

Суть психологічної готовності до професійної діяльності. Структура готовності до професійної діяльності. Психологічна готовність — це виявлення суті властивостей і стану особистості

Історично-психологічні аспекти проблеми. Визначення спілкування, його класифікація. Психологічні особливості ділового спілкування. Форми і функції спілкування. Рівні ділового спілкування. Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння

Теоретичні проблеми адаптації  в період переживання життєвих криз. Психологічні чинники соціальної адаптації. Кризовий стан: норма і відхилення. Свобода ставлення до скрутних обставин. Методика емпіричного дослідження соціально - психологічних факторів адаптації в період життєвих криз

Теоретичні основи, вивчення проблеми мислення. Поняття мислення. Емпіричне дослідження явища мислення. Рекомендації  щодо покращання аналітичності мислення. Творче мислення та особистість

Формування мети і задачі патопсихологічного дослідження. Аномалії емоційно-особистісної сфери

Психологічні закономірності управлінської діяльності. Особливості стратегій і тактика вирішення завдань управління

Агресивні тенденції в дитячій поведінці. Концепції та форми дитячої агресії. Напрями корекційної роботи

Кримінальна психологія, як галузь юридичної психології. Конформна поведінка злочинця. Психологічні основи допиту неповнолітніх

Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівника до управління. Розкрийте причини виникнення та шляхи подолання професійної деформації працівників. Проаналізуйте зміст і структуру управлінських конфліктів

Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки. Психологія як наука про душу. Міфологічний та філософський періоди. Психологія як наука про свідомість

Суть, характеристика, огляд фактів, що обумовлюють розвиток. Рушійні сили психологічного розвитку

Розвиток групи в колективі. Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень

Сутність та значення спілкування. Види спілкування. Основні типи, принципи та суперечності спілкування. Механізми спілкування

Особливості концепції особистості. Гуманістичні підходи до розгляду особистості

Фрэнсис Бэкон – основоположник эмпиризма. Джон Локк: "Опыт о человеческом разуме". Философские воззрения Джорджа Беркли.  Эмпиризм в трактовке Давида Юма

Психологія жінки у період вагітності. Фізіологічні зміни в організмі вагітної жінки. Вплив стресу на вагітність. Релаксація для вагітних жінок

Поняття про особистість. Концепції особистості як об’єкту управління

Етичні вчення Стародавнього Сходу. Зміст і функції морального ідеалу. Совість та сором як форми морального самоконтролю особистості. Пам’ять у житті людини. Види пам’яті.

Загальне поняття про мислення. Функції уяви. Уява. Думка і висновок. Розуміння. Види мислення

Визначення та загальна характеристика пам’яті. Запам’ятовування, його особливості. Індивідуальні особливості пам’яті

Характерні особливості уяви. Види уяви. Процеси уяви. 

Сутнісний аналіз моральності та її єдності. Моральні підходи щодо діяльності людини та різноманітності вдач

Загальна характеристика емоцій. Головні функції емоції. Види емоцій та їх характеристика

Иногда психологи считают, что применение стандартных психометрических средств необходимо лишь в процессе научного исследования, а в практической работе полагаются на свой опыт общения с клиентом. Такой подход к решению психологических задач в ряде случаев может быть оправдан, поскольку тестирование требует определенных затрат времени и сил, а также дополнительной квалификации психолога

Постать Герберта Спенсера та його основні праці. Герберт Спенсер як фундатор еволюціонізму та його основні погляди

Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості. Рушійні сили і закономірності розвитку особистості

Теорія найвищих психологічних функцій Л.С. Виготського. Психоаналіз як психологічно-філософська концепція. Психологічні ідеї у роботах вчених арабського Сходу

Спілкування як одна з нагальних потреб людини. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного

Провідні психологічні теорії античності (Платон, Аристотель). Розвиток вчення про душу е рамках філософських знань (Ібн Сіна, Ібн Рошду, Декарт, Спіноза, Локк). Виділення свідомості як предмета вивчення. Формування теоретичних основ психології (ХУП - XIX ст.)

Психологічні ідеї середньовічної Європи. Духовне життя епохи Відродження. Психологічні аспекти навчання та розвитку дітей в середньовіччі та в епоху Відродження

Правили щодо тези й антитези та їх значення для юридичного доказування. Правила щодо аргументації та демонстрації. Їх роль у судовій практиці

Поведінка в екстремальних ситуаціях, забезпечення особистої безпеки. Психологічні особливості організму людини в екстремальних ситуаціях

Сором як страх осуду. Поняття "сором"

Теоретико-методологічні аспекти поглядів Ф.Ніцше. Поняття «ressentiment» у концепції волі до влади Ф.Ніцше. Теоретичні філософські підходи у вивченні волі

Характеристика модальної особистості. Поняття типової особистості

За допомогою яких документів здійснюється регламентація професійно-функціональних ролей в організації? Розкрийте можливості використання методів активного соціально-психологічного навчання в управлінні

У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авторитарного, демократичного та ліберального)? Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівників до управління

 Історія становлення, предмет, принципи й завдання історичної психології. Історична психологія про обожнення і духовність і критерій розвитку у процесі історіогенезу

Видатні мислителі епохи Нового часу. Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон

Шкідливі наслідки споживання алкоголю та шляхи подолання цієї звички. Роль фахівців у запобіганні тютюнокурінню серед молоді. Рівень розповсюдженості куріння серед дітей та молоді

Розсудок і розум як способи мислення діяльності людини. Поняття суспільства та суспільного буття. Чому ми не можемо обійтись без поняття суспільства?

Приховані ознаки вживання психоактивних речовин. Характеристика психоактивних речовин

Маячні ідеї. Надцінні ідеї. За механізмом виникнення маячення буває первинним і вторинним. Первинне маячення виникає власне з розладів мислення, а вторинне — з розладів в інших сферах (настрою, сприйняття)

Аби механізм творчості розвивався повноцінно треба, щоб людина стала творцем, і розвивалася природно і вільно. Хоча це не означає, що цей розвиток — пряма лінія, оскільки будь-який прямолінійний графік створює уявлення про процес повторення, копіювання (нехай з накопиченням — зростанням чогось) початкового стану

Зовнішній вигляд ділової людини. Ефекти сприйняття людини людиною. Формування ділового іміджу. Ефекти сприйняття - це психологічні особливості, у силу яких ми сприймаємо людину або відносимося до нього певним чином. Існує багато прикладів, коли люди блискуче роблять свою справу, але в багатьох інших областях виявляються безпомічними

Сутність та види понять. Видита структура понять.Поняття, як і уявлення, відображають предмети, явища та їх ознаки. Проте між ними існують і суттєві відмінності. Важко перебільшити роль уявлень у житті людини

Зовнішній вигляд ділової людини. Ефекти сприйняття людини людиною. Формування ділового іміджу. Одяг - важлива частина іміджу людини. Старомодно одягнений керівник може догодити в очах навколишніх у розряд консерваторів

Як Ви розумієте “платонівсько-арістотелівський” (логіко-раціоналістичний) та “александрійсько-біблейський” типи мислення? Елліністичні, римські та християнські складові ранніх візантійських політичних і правових концепцій

Ми виходимо з того, що закони чисел — закони природи — допоможуть визначати норми психічного і фізіологічного розвитку та розгортання у часі механізмів діяльності людини

Гофрід-Вільгельм Лейбніц: проблема несвідомого; Томас Гобс: асоціація ідей. Джок Локк: два види досвіду. Бенедикт Спіноза: Бог – Природа. Рене Декарт: рефлекси і «пристрасті душі»

Процес самопізнання особистості. Сутність самопізнання. Формою самопізнання є усвідомлення людиною власної гідності (поняття, що виражає уявлення про цінність будь-якої людини як особистості)

Основні концепції та джерела саморозвитку та самовиховання особистості. Рушійні сили та механізми саморозвитку. Робота особистості з власного саморозвитку. Саморозвиток - це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності

Організаційний підхід до управління конфліктами в кризовій ситуації. Управління конфліктною ситуацією внутрішніми силами підприємства. Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних інтерпретацій

Вплив темпераменту на процес розвитку, виховання і формування особистості.Методики дослідження темпераменту.З історії вчень про типи темпераменту. Визначення та основні компоненти темпераменту

Введення предмету етнопсихології в навчальну програму загальноосвітніх шкіл.Стан освідченості з етнопсихології в Україні. Сучасність.Шляхи введення предмету етнопсихології в структуру освіти старших класів середніх загальноосвітніх шкіл

Розвиток усної та письмової мови.Природні особливості дитини та труднощі в навчанні.Пам’ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легко засвоюють нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам’ять дитини тісно пов’язана з усім її розвитком

Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Психологічній аналіз поняття "ставлення до жінок".Ставлення як психологічний феномен.

Рольова гра для підвищення психологічної готовності до шкільного навчання.Проблема готовності до шкільного навчання у вітчизняній і зарубіжній психології.Готовність дитини до шкільного навчання.Емпіричне дослідження

Обробка результатів та практичне використання.Методика визначення рівня та структуриздібностей.Теоретичні аспекти вивчення здібностей та їх психодіагностика.Проблема здібностей в психодіагностиці

Практичне дослідження особистості у ракурсі рольової теорії.Аналіз типів особистості за психологічними напрямками. Теорія З. Фрейда і К. Юнга.Теоретичні аспекти психологічної характеристики особистості

Теоретико-методологічні аспекти понять свобода, відповідальність, провина і моральність.Дослідження проблем свободи, відповідальності у філософії права та їх основні проблеми.Значення взаємозв’язку свободи та відповідальності

25 правил спілкування. Вплив вашої особистості як комунікатора на результативність переконуючого впливу

Сучасний період психіатрії в Україні. Становлення наукової психіатрії. Епоха нозологічної психіатрії.Донауковий період

Педагогічна культура батьків: поняття, складові, рівні сформованості. Батьківський авторитет. Психолого-педагогічна культура батьків

Класифікація невербальних засобів спілкування. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Поняття про невербальну комунікацію

Особистість психолога. Особливості професійної діяльності психолога.Розвитку самопізнання сприяє великий і інтенсивний курс індивідуальної і групової терапії, особливо в групах, орієнтованих на удосконалювання особистості

Керівництво та лідерство. Різновиди керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків.Типи менеджерів-керівників в американській діловій культурі.Поняття, типологія, стилі і принципи керівництва

Природні і суспільно-історичні передумови виникнення і розвитку свідомості. Свідомість і мова

Правила невербального службового етикету.Як зробити людині зауваження, щоб не зіпсувати стосунків? Як треба виступати на зборах, щоб привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх у тому, що викладені положення варто підтримувати?

Соціально-психологічний клімат керівництва.Стиль керівництва.Психологічна характеристика керівника

Система кадрової роботи з персоналом та її психологічні особливості.Об’єктивна необхідність та значення перевірки персоналу

Поняття та сутність психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічний клімат — якісний аспект міжособистісних стосунків, що виявляється у сукупності внутрішніх умов

Принцип позитивно орієнтованої активності: зміст і вимоги.Контент-аналіз і особливостійого застосування в психології.Які здібності і особисті риси повинні мати психологи

Соціально-психологічні особливості успішного підприємця.Характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості підприємця.Аналіз підприємницької активності особистості і особистісних рис підприємця

Аспекти підготовки й проведення лекцій. Лекції по психології та основні функції лекцій

Характеристика рівнів психологічних досліджень. Основні види психологічних досліджень

Що дають Вам знання з етики спілкування для майбутньої професійної діяльності? Визначте в чом полягають результати ведення принципових переговорів?

Психіка людини і безпека життєдіяльності. Вплив темпераменту на діяльність людини

Показники готовності дитини до творчої діяльності. Природа й типологічні особливості дитячої творчості. Природа образотворчої діяльності дітей

Стрес на робочому місці. Шляхи уникнення стресу. Причини виникнення стрессу. Поняття та сутність стрессу

Як співвідносяться між собою поняття “управління” та “керівництво”? Проаналізуйте основні види комунікативних бар’єрів, причини їх виникнення та шляхи подолання

Поняття, сутність, роль любові у трансформації особистості та суспільства (Е. Фромм, З.Фрейд, В. Райх, А.Лоуен, Х.І.Хан, Д.С. Соммер тощо). Шляхи психологічної роботи працівників ОВС з масовидними скупченнями громадян

Загальні поняття стилю управління. Психофізіологічна сумісність людей у колективі

Основні шляхи вирішення конфліктів між батьками та підлітками. Психологічні особливості конфлікту у підлітків, їх причини

Види та фази сну. Психофізіологічна характеристика сну

Робота відіграє важливу роль у житті кожної людини й дуже впливає на її стан та самопочуття

У сучасному суспільстві за умов стрімкого розвитку економічної, політичної, соціальної та сфери послуг професія менеджера вважається досить новою та перспективною

Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці.Конфліктна поведінка особистості як результат впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників.Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву