Право

Загальна характеристика захисту права власності. Віндикаційний позов. Захист права власності від порушень, не пов´язаних із позбавленням володіння. Визнання права власності. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності

Поняття, форми, методи  та особливості державного регулювання в галузі бджільництва. Стан законодавства з питань державного   регулювання в галузі бджільництва. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва. Основні напрямки організаційно-правовогозабезпечення розвиткудержавного  регулювання в галузі бджільництва. Проблеми державного управління в галузі бджільництва

Філософські вчення про вину. Співвідношення вини та суб’єктивної сторони складу злочину. Поняття та основний зміст вини. Форми ти види вини. Поняття та види умислу. Особливості відповідальності за умисні злочини. Поняття та види необережності. Особливості відповідальності за необережні злочини. Складна вина. Мотив і мета злочину. Невинне заподіяння шкоди (випадок, казус).

Склад кримінального злочину. Засади правосуддя. Шлюбний договір.

Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Проаналізовано суть адміністративно-правового статусу міського, районного органу, який передбачає порядок реалізації громадянами і юридичними особами свого статусу в адміністративній сфері; процесуальне становище громадянина тощо

Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового регулювання трудових відносин в Україні в сучасних умовах. Уперше комплексно й системно, з урахуванням новітніх досягнень правової науки, проаналізовано проблему адміністративно-правового регулювання трудових відносин як засобу забезпечення прав людини і законних інтересів роботодавця у трудовому процесі.

У результаті дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, спрямованих на вдосконалення адміністративно-правового та організаційно-практичного забезпечення реалізації трудових відносин в Україні.

Моральні і правові норми. Категорії професійної етики

Поняття правових актів державного управління. Аналіз підходів до класифікації правових актів.

Дисертація є комплексним концептуальним дослідженням теоретико-прикладних проблем системи адміністративних правовідносин у сільському господарстві України. Проаналізовано правову природу адміністративних правовідносин, розкрито сутність таких правовідносин у сільському господарстві як системного соціально-правового явища.

Дисертація присвячена аналізу організаційно-правових форм соціального захисту людини і громадянина в Україні, сутності державного управління соціальним захистом. В ній визначаються поняття соціального захисту, соціальної захищеності, загальнообов’язкового державного соціального страхування, адресної державної соціальної допомоги, досліджуються питання організації державного управління соціальним захистом.

Предмет, об`єкт та об`єктивна сторона контрабанди. Державна програма протидії контрабанді «Контрабанда - стоп». Порушення кримінальної справи про контрабанду.

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства. Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності

Поняття, ознаки і значення об`єктивної сторони злочину. Суспільно  небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). Умови відповідальності за бездіяльність. Значення непереборної сили фізичного і психічного примусу. Суспільно  небезпечні наслідки, їх поняття та  види.

Діяльність юристів. Римська правова думка. Юриспруденціяі юристи.

 Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”. Адвокатська таємниця. Охорона адвокатської таємниці:  етика, деонтологія, право.

Господарське правопорушення - це протиправна дія або бездіяльність суб'єкта господарських відносин

Науково-теоретична характеристика теми. Реферативний огляд літературних джерел. Об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження. Гіпотеза дослідження та наукова новизна. Загальна характеристика підприємництвав Україні. Еволюція поняття „підприємництво”. Історія виникнення підприємництва в Україні. Загальні положення підприємницької діяльності в Україні. Підприємництво, як господарська комерційна діяльність. Класифікація видів підприємництва та їх характеристика.

Структура нотаріальних органів. Державні нотаріальні контори. Повноваження державних нотаріальних контор та архівів. Організація роботи державних нотаріальних архівів

Банківський рахунок. Порядок відкриття рахунків у банках. Факторинг. Розрахунки. Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки та обіг готівки.

Поняття кримінальнепроцесуального доказування та йогозначення. Класифікація доказів та їх джерел. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел. Особливості процессудоказування на окремих стадіяхкримінального судочинства.

Поняття та ознаки злочину.  Злочини та інші правопорушення.  Класифікація злочинів. Склад злочину. Співвідношення злочину та складу злочину.

Прийняття органами внутрішніх справ рішення про відмову у порушенні кримінальної справи. Сутність і значення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Характеристика підстав до прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи. Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи. Правові наслідки процесуального порядку відмови у порушенні кримінальної справи. Наслідки відмови в порушенні кримінальної справи. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи. Сутність, поняття і значення прокурорського нагляду та судового  контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи. Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю рішення про відмову в порушенні кримінальної справи органом дізнання, слідчим і прокурором

Фондовий ринок України як предмет адміністративно-правового регулювання. Цінні папери в Україні: правова категорія та її зміст. Поняття, класифікація та адміністративно-правовий статус учасників фондового ринку України

Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи правового регулювання. Механізм правового регулювання. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення. Акти застосування норм права у механізмі правовогорегулювання. Стадії механізму правового регулювання. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання.

Загальна характеристика антимонопольного законодавства, конкуренції та монополізму. Дослідники про конкурентне законодавство. Антимонопольне законодавство України. Сутність та основні функціїпідприємництва. Типи та ефективність конкуренції. Різновиди монополізму. Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію. Правове становище Антимонопольного комітету. Контроль за концентрацією суб`єктів господарювання. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Правові засоби обмеження монополізму в економіці України та система захисту конкуренції. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб`єкта господарювання на ринку. Підстави і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб`єкта господарювання на ринку. Система захисту конкуренції. Господарські суди України на захисті економічної конкуренції.

Поняття правових актів державного управління. Види правових актів державного управління. Вимоги, що ставляться до актів державного управління.

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності, її види, функції, форми та підстави виникнення. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. Поняття і значення складу злочин. Елементи складу злочину та їх зв`язок з класифікаці. Види складу злочинів.

Характеристика страхових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  Характеристика страхування ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Страхові правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності та напрямки протидії

Дисертацію присвячено проблемним питанням здійснення прокурором захисту прав, свобод та законних інтересів громадянина у адміністративному судовому процесі, а також обґрунтуванню напрямів розвитку відповідного законодавства. Для цього проаналізовані теоретико-правові проблеми такого захисту, форми захисту, сформульовані необхідні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового статусу державного виконавця. На підставі дослідження історико-правової природи становлення та розвитку інституту примусового виконання рішень відокремлено характерні для основних історичних періодів (від Х до початку ХХ ст., радянський та український) етапи. Запропоновано дефініції «державна виконавча служба», «державний виконавець». Виділено ознаки, притаманні державному виконавцю.

Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних та організаційно-правових засад управління державною податковою службою в Україні. Визначено сутність, особливості, функції та систему управління державною податковою службою; з’ясовано її функціонально-організаційну структуру; визначено сутність та структуру правового статусу цієї служби, його окремі складові; з’ясовано особливості правового статусу податкової міліції як особливого структурного підрозділу державної податкової служби; охарактеризовано форми управління в податковій службі; визначено систему та зміст методів управління в цій службі; з’ясовано особливості та зміст управління персоналом в ній.

Дисертація присвячена дослідженню реалізації поліцейської функції. У роботі розглянуто в історико-правовому аспекті порядок розвитку і здійснення поліцейської функції та її стан на сучасному етапі в Україні, а також особливості правової детермінації термінів “поліція” та “міліція”. Визначено поняття, зміст та елементи поліцейської функції держави. Проаналізовано поліцейську діяльність як засіб реалізації поліцейської функції держави.

Питання правового регулювання дипломатичної служби в Україні є одними з найбільш важливих і актуальних у сучасній правовій науці.

В дисертації досліджено адміністративно-правовий аспект механізму стягнення податкового боргу. Визначено поняття та сутність  податкового боргу як інституційної правової категорії, види, типологія та статуси податкового боргу в праві.

Досліджується адміністративно-правовий механізм реалізації режиму надзвичайного стану. Здійснено історико-правовий аналіз становлення інституту надзвичайного стану на українських землях, досліджено сутність та правові засади, а також міжнародно-правові аспекти режиму надзвичайного стану

Статеві злочини мають своїм об'єктом статеву свободу особистості (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу в статевий зв'язок) або статеву недоторканість неповнолітніх (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, і розбещення неповнолітніх)

Ефективність правового регулювання. Розходження між правовим регулюванням і правовим впливом. Сфера правового регулювання. Поняття, особливості, ознаки та предмет правового регулювання

Фахівці, добре обізнані із сучасним ринком цінних паперів на Україні вважають, що причиною нинішньої непопулярності векселів є абсолютно незрозуміла позиція щодо вексельного обігу Мінфіну та ДПА України, а також недосконале правове поле.екселя активно використовувалися і використовуються в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн. Промисловцям і комерсантам векселя дають можливість оплачувати свої покупки з відстрочкою платежу – бути засобом оформлення і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських

Грмадянин набуває права власності на доходи від участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, від вкладення коштів у кредитні установи, акціонерні та інші товариства, на пенсії, соціальні та інші виплати, на успадковане майно, на майно одержане за угодами та іншими підставами, не забороненими законом

Останніми роками оренда стала найбільш поширеним способом управління державним майном і одним із джерел доходів державного бюджету

Шлюбний контракт – це угода осіб (подружжя) про вирішення майнових питань життя сім’ї.Згідно п.2 "Порядку укладання шлюбного контракту", у шлюбному контракті передбачається майнові права та обов’язки подружжя, зокрема питання, пов’язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно, яке придбано до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, отримане в дар чи успадковане одним із подружжя, а також питання, що пов’язані з утриманням подружжя та ін. У шлюбному контракті можуть вирішуватись питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. У ньому також можуть передбачатись немайнові моральні чи особисті зобов’язання

З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово-промислові проекти підриємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом

Джерело права- це форма (спосіб) існування правових норм, явка перетворює право (як волю) в об'єктивовану реальність

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

Закон України про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю виданий Кучмою

Саме від того, як повно та точно будуть вивчені та досліджені всі питання, пов'язані із вивченням та дослідженням злочину і буде залежати благополуччя нашої держави

В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов интеллектуальной собственности.

Побудова правової держави в Україні висуває на перший план задачу створення ефективного механізму протидії злочинності. Ефективне і повне розкриття і розслідування злочинів, уживання заходів по усуненню причин і умов, що сприяють їхньому здійсненню, забезпечить належну реалізацію принципів законності і невідворотності кримінальної відповідальності

Право безпосередньо зв'язане з правовідносинами. Воно існує в правовідносинах, оскільки це конкретна форма буття права

Після проголошення незалежності Української держави постала потреба реформування суспільства. Надзвичайно важливе місце у процесах реформування посідає реформа правової системи

Встановлювалося, що Закон буде застосовуватися щодо дій суб'єктів господарювання, органів влади і управління, що мають своїм наслідком обмеження конкуренції на ринках двох чи більше республік

Суд  –  це важлива ланка системи будь-якої держави, мета, завдання та функції якої – забезпечення законності й правопорядку в усіх сферах життєдіяльності країни

У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності

Після проголошення незалежності України в загальній теорії права, як і в конституційному праві, тривалий час продовжують застосовуватися методологічні підходи до оцінки норм права, напрацьовані радянською юридичною наукою, хоча ці оцінки перестали задовольняти реальні потреби теорії та практики національного конституційного права

Перехід  України  до  ринкових відносин, демократизація суспільства висунула на перший план права та інтереси громадян

До тих пір, поки внутрішня потреба правозгідної поведінки, усвідомлення її соціальної цінності та водночас усвідомлення соціальної шкідливості невиконання правового обов'язку не стануть надбанням кожного, залишатиметься актуальною проблема гарантування прав та свобод особи, прав інших учасників цивільних відносин.

В сучасних умовах ускладнення суспільного життя, і, відповідно, законодавчого регулювання, легіслатури не в змозі приймати закони з усіх питань

Вирішальним  питанням правового регулювання є здійснення правових норм  в суспільному житті

   В   історії  політичної  та  правової    думки      ідея   правової    держави   завжди  була   і   є   однією   з  найперспективніших   та   найгуманніших    державно-правових   ідей.  Не   випадково , що  проблеми  правової  держави  завжди   привертали  до  себе   увагу  передових  людей – прогресивних   мислителів   давнини, середньовіччя   та  сучасності

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину

Виникнення, здійснення та захист цивільних прав цивільне законодавство пов`язує з перебігом певних  відрізків часу (строків), настанням зазначених у договорі чи у законі дат (термінів), певних подій тощо

Історія розвитку людства, держави та права дає чимало типів систем покарань та видів конкретних покарань, що їх призначають особам, які вчинили злочини або  проступки, що караються відповідно до кримінального закону

Будь-яка діяльність плідна й ефективна, коли здійснюється з повним розумінням справи. Правозастосування також не буває без з'ясування змісту правових вимог

Зміст цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації становлять правовідносини, в яких морально потерпіла сторона наділяється правом вимагати за судом спростування відомостей, які порочать її честь, гідність та ділову репутацію, а друга сторона, яка такі відомості поширила зобов’язана дати спростування, якщо не доведе, що відомості відповідають дійсності

Для того, щоб угода мала юридичну силу, вона повинна відповідати ряду вимог, які прийнято називати умовами дійсності угоди

У злочинному світі багатьох країн здавна існують організовані угруповання, так звані мафіозні структури. Вони становлять значну загрозу для громадян, держави та суспільства в цілому

В умовах становлення інформаційного суспільства пріоритетного значення набуває інформаційна сфера, яка виступає каталізатором розвитку всіх інших сфер життєдіяльності: економічної, соціальної, політичної та ін. Значний вплив цієї сфери на суспільний прогрес зумовлює необхідність посилення уваги до неї з боку держави, створення досконалих, науково обґрунтованих організаційно-правових засад державного управління в зазначеній сфері

Досягнення високого економічного і соціального рівня та підвищення добробуту різних верств суспільства потребує розвиненої та добре налагодженої системи правового забезпечення охорони інтелектуальної власності, що підтримує і зберігає державний потенціал у зазначеній сфері та сприяє залученню інвестицій, стабілізації економіки, тільки в таких умовах, в яких вітчизняні і зарубіжні інвестори можуть бути впевнені в тому, що їх права інтелектуальної власності будуть охоронятися

В умовах здійснення в Україні реформування адміністративного права в цілому та окремих його інститутів зокрема актуальними постають проблеми забезпечення прав і свобод людини

Становлення України як демократичної, соціально-орієнтованої правової держави неможливе без вирішення проблем забезпечення прав і свобод громадян

Україна вступила на шлях побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому домінують пріоритети загальнолюдських цінностей. Таким чином, наша держава законодавчо задекларувала першорядність принципів, що визнані у цивілізованому світі – захист прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина

 Зазначена діяльність має узагальнену назву – фіктивне підприємництво, тобто це неіснуюча, нелегітимна, прихована, протиправна, відповідно до встановленого законодавства, господарська комерційна діяльність

Корупція як негативне соціально-правове явище. Порівняльний аналіз організації протидії корупції в окремих країнах світу та в Україні. Правові засади та сучасний стан протидії корупції в Україні

Дотримання платниками податків податкової дисципліни потребує здійснення з боку держави комплексу організаційних заходів, зокрема створення надійної системи податкового контролю. Хоча робляться лише перші кроки до формування повноцінної ринкової економіки, проте прикладів порушення податкового законодавства, зокрема умисного приховування прибутків, дуже багато

Мета, принципи, функції, завдання адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності. Форми і методи адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності

В Україні функціонує одна з найбільших у Європі систем залізничного транспорту, яка найкоротшим наземним шляхом з’єднує Євроатлантичний та Азіатсько-Тихоокеанський регіони

Орієнтиром розвитку людства на шляху до цивілізованого суспільства завжди було досягнення такого стану, в якому людині не загрожує жодна небезпека – ні соціально-політичного, ні природного, ні техногенного характеру. Сьогодні одним із найважливіших критеріїв розвитку демократії у будь-якій державі є захищеність її громадян, яка закріплена у законодавчих нормах та має діючий механізм реалізації, що дозволяє максимально зменшити ризик настання небажаних наслідків для життя, здоров’я, честі, гідності та інших нормативно закріплених прав і законних інтересів людини

Зміни, які відбулися за останні півтора десятиріччя в нашій країні, вплинули на усі сфери життєдіяльності як держави, так і суспільства, не залишивши осторонь також і правову науку, наслідки впливу на яку вражають своїм обсягом. Привертає насамперед увагу виникнення принципово нових галузей юридичної науки, які, практично не маючи жодного історичного багажу, намагаються вже з позицій сьогодення розробити або вдосконалити відповідне законодавство

Вітчизняна КВС вступила до дещо іншого організаційно-правового та соціально-етичного русла, тісно пов’язаного з міжнародними правовими та соціально-етичними нормами, з концепцією прав людини. Цей шлях потребує не лише нових теоретичних підходів до проблем діяльності КВС, але й нового змісту та стилю наукового дослідження сфер її діяльності та визначення концептуальних адміністративних засад їх реалізації

Міністерство внутрішніх справ України вживає заходів щодо зміни соціального призначення міліції, ставить на перше місце у своїй діяльності забезпечення прав і свобод людини й громадянина, намагається покращити партнерські взаємовідносини між міліцією та населенням

Членство в Світовій організації торгівлі та інтеграція України до Європейського Союзу передбачає здійснення комплексу заходів, які повинні бути спрямовані на розвиток ринкових відносин і вихід вітчизняних суб’єктів господарювання на міжнародні ринки, що змушує переглянути вітчизняне законодавство, яке регулює валютні відносини, у бік його лібералізації

Правова природа відносин у галузі безпеки мореплавства як об’єкта правового регулювання. Ґенеза правового регулювання інформаційних відносин щодо пошуку та рятування на морі. Правові основи інформаційної діяльності у галузі забезпечення безпеки мореплавства

Сутність корпоративних прав держави та види господарських об’єднань, відносно яких вони здійснюються. Структура відносин у сфері корпоративних прав держави та місце у ній відносин, що є предметом адміністративно-правового регулювання. Історія та світовий досвід адміністративно-правового регулювання корпоративних прав держави

Розбудова правової держави та громадянського суспільства в Україні немислима без міцних правових основ, без досконалих правових норм у всіх сферах державного і суспільного життя

Сутність кадрової політики в органах досудового слідства МВС України. Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС. Правове регулювання роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України

Разом з тим, у вітчизняній науці адміністративного права адміністративно-правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону висвітлені недостатньо. Низка актуальних і практично значущих питань правоохоронної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону потребують подальшої розробки. Зокрема, особливо гостро постають питання визначення правового статусу їх членів, розвитку юридичних гарантій по забезпеченню його реалізації

Проблемам спадкування завжди приділялася певна увага в юридичній літературі. Але зазначені проблеми досліджувалися вченими - юристами здебільшого в період панування адміністративно - командної економіки, де основні акценти були зміщені на похідний характер права власності громадян від суспільної соціалістичної власності, що потягло за собою зведення об'єктів права власності громадянина до речей суто споживчого, особистого призначення

Процеси роздержавлення та приватизації в Україні набули надзвичайно важливого значення на сучасному етапі розвитку продуктивних сил та виробничих відносин

В умовах демократичних перетворень, конституційної, адміністративної реформ, реформи місцевого самоврядування невідкладним завданням є розбудова громадянського суспільства та правової держави

Україна приєдналася до ЮНЕСКО 12 травня 1954 р., ратифікувавши ряд міжнародно-правових актів з охорони культурної спадщини. Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством. Правові основи діяльності ОВС України у сфері захисту культурної спадщини.  Напрямки діяльності ОВС України з питань захисту культурної спадщини.  Форми та методи діяльності ОВС України з питань захисту культурної спадщини

Активний розвиток електронної комерції, що для вітчизняного права є новою сферою суспільних відносин, зумовлює необхідність визначення норм поведінки, тобто особливих правових норм, що регулюють і закріплюють права, обов’язки, гарантії та відповідальність учасників цихвідносин

Поняття, сутність, призначення державного контролю та його співвідношення із суміжними правовими поняттями. Становлення та розвиток державного контролю за нотаріальною діяльністю у правовій доктрині та законодавстві. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Діяльність ВНЗ МВС України як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Сутність та система морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України. Мета, завдання, функції та методи діяльності ВНЗ МВС України щодо морально-правового виховання курсантів

Інтеграція України у європейське співтовариство та проведення ринкових реформ обумовили як удосконалення діючих адміністративно-правових норм, так і створення нових, що мають відповідати світовим стандартам. Понятійно - категорійна сутність адміністративного правозастосування. Форми та механізми реалізації адміністративного права, ідея справедливості

Альтернативні податки у системі оподаткування України. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування та її визначення. Орієнтація України на формування ефективної ринкової економіки, однією із складових якої є мале підприємництво, визначає необхідність створення сприятливого режиму оподаткування для таких суб’єктів

Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності. Незважаючи на окремі недоліки системи охорони прав на інтелектуальну власність, що склалася в Україні, в цілому можна стверджувати, що зазначена система відповідає міжнародним стандартам і може забезпечити належну охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності. Але такої оцінки не можна дати системі захисту прав інтелектуальної власності

Виникнення, поняття і види прав на чужі речі. Емфітевзис і суперфіцій. Право Стародавнього Риму — яскрава сторінка світової історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва склалася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла розробка низки галузей, насамперед приватного (цивільного) права

З часу проголошення Декларації про державний суверенітет України (16.07.1990 р.) у державі відбулися широкомасштабні зміни, як в системі органів публічної влади, так і в механізмі правового регулювання їх діяльності. 

Поняття, зміст та основні напрямки сучасної адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Сутність організаційно-правового механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ. Політичне, економічне і соціальне оновлення суспільства зумовлює потребу приведення правових, організаційних, структурних та інших засад функціонування органів виконавчої влади у відповідність з новими умовами розвитку нашої держави

Поняття інформаційної безпеки. Життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері. Джерела загроз інформаційній безпеці. Проблеми інформаційної безпеки України в сучасних умовах є надзвичайно актуальними і вимагають поглибленого вивчення. Ця робота здійснюється в межах вивчення загальних проблем національної безпеки

 Правова сутність та значення спеціального правового режиму оподаткування у вільних економічних зон. Особливості правового режиму оподаткування на територіях пріоритетного розвитку в Україні. Історичною подією для нашої держави стало прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України, стаття перша якої встановила: “Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою”

Сутність та види насильства в сім’ї. Міжнародний досвід попередження насильства в сім’ї. Сучасний період розвитку української держави визначається впровадженням корінних перетворень у суспільстві і потребує ретельного перегляду основних засад, форм та методів діяльності органів влади, зокрема міліції як органу виконавчої влади

Поняття, сутність і система розрахунків. Фінансово-правовий режим взаєморозрахунків у паливно-енергетичному комплексі України. Соціально-економічний розвиток України за роки незалежності пов’язаний із корінними змінами у відносинах власності, ринковими перетвореннями, подальшою спеціалізацією виробництва, розширенням сфери обміну і, як наслідок, ростом кількості учасників господарських відносин, виникненням складної структури міжгосподарських зв’язків

Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності. Поняття та структура адміністративно-правових режимів. Процес побудови в Україні демократичної соціальної правової держави, головним завданням якої є утвердження і забезпечення прав та свобод людини, безпосередньо пов’язаний із необхідністю забезпечення розвитку соціально-економічних відносин та їх регулювання відповідно до конституційних основ і чинного законодавства держави

Сутність та склад адміністративно-правового статусу працівника державної виконавчої служби. Основні обов’язки та права працівника державної виконавчої служби. Положення Конституції України про те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вимагає від останньої забезпечення реалізації цих прав і свобод

Історико - теоретичні аспекти адміністративно - правового регулювання комунального управління. Конституція України визначає права і свободи людини та їх гарантії основним змістом і спрямованістю діяльністью держави

Перспективи впровадження адміністративного розсуду в аспекті реалізації адміністративно – процедурних питань. рийняття Конституції, демократизація суспільних відносин, орієнтація України на вступ до Європейського співтовариства з його стандартами та вимогами до системи управління та законодавства зумовлюють необхідність масштабного реформування адміністративної сфери, а також побудови взаємостосунків особи з державою на нових засадах

Діяльність працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах. Загальна характеристика екстремальних ситуацій при виконанні службових обов’язків працівників органів внутрішніх справ. Розбудова України як правової, демократичної держави на засадах забезпечення і зміцнення законності й правопорядку, дотримання прав і свобод громадян

Історичні аспекти зародження та розвитку контролю фінансової сфери країни. Система учасників фінансового ринку в Україні та правове регулювання їх діяльності. Фінансові відносини супроводжують державу протягом усієї історії її існування, незалежно від етапу, типологічних та етнонаціональних особливостей

Інститут адміністративної відповідальності: загальнотеоретична характеристика. Проблеми систематизації законодавства про адміністративну відповідальність. Зміни, які відбулися в Україні в останні роки, суттєво вплинули на розвиток права і викликали необхідність оновлення фундаментальних правових інститутів

Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору. Види кордонів та їх встановлення

Адміністративно-правовий статус державного службовця як складова частина його загального правового статусу. Інституту державної служби як складовій системи адміністративного права України відведено надзвичайно важливу роль у процесі розбудови сучасної Української держави

На сучасному етапі розбудови незалежної Української держави першочерговим завданням є належна реалізація та захист прав і свобод людини і громадянина, реальне втілення в життя конституційних приписів, які окреслюють правове становище особи особливо у її відносинах із державними інституціями.

Місце соціальних зборів у системі оподаткування України. Для існування будь-якої держави потрібна наявність публічних грошових фондів, створених з метою забезпечення виконання державних завдань та функцій

Реалізація правової реформи в Україні передбачає трансформацію на демократичних засадах усіх основних державно-правових інститутів, запровадження нових принципів здійснення державної влади, вдосконалення діяльності органів, які за своїм призначенням повинні забезпечувати належні умови існування людини в суспільстві, в тому числі й пов’язані з охороною її здоров’я

Сучасний етап розвитку української державності характеризується підвищенням прозорості та демократичності діяльності всіх державних органів, формуванням партнерських відносин між інституціями держави і суб’єктами громадянського суспільства

На сучасному етапі державотворення Україна стоїть на шляху розбудови демократичної, соціальної та правової держави. Правові засади діяльності місцевих органів виконавчої влади

Модернізація державної податкової служби України передбачає здійснення реформування у сфері роботи з персоналом органів та підрозділів системи Державної податкової адміністрації України

За часи проголошення незалежності України відбувалися позитивні зміни як в суспільстві, так і в державі. Створюються умови для того, щоб  пріоритетним у діяльності держави став захист основних прав і свобод людини, її законних інтересів, а також  існувала можливість їх реалізації

Житлове забезпечення молоді – одна з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні, розв’язання якої шляхом державного молодіжного житлового кредитування сприяє покращанню демографічної ситуації в країні, створенню необхідних умов для поліпшення побутового та економічного становища молодих людей, формуванню активної життєвої позиції молодого покоління, зміцненню фінансово-кредитної системи держави, а через неї – економіки в цілому

Забезпечення всіх суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил правовими можливостями, достатніми для реалізації ними своїх процесуальних прав і обов’язків, сприяє зміцненню режиму законності в митно-правовій сфері, слугує важливим чинником виконання завдань провадження в справах про порушення митних правил, сприяє вихованню громадян у дусі неухильного дотримання митного законодавства

Розвиток національного законодавства, що регулює адміністративні процедури, відбувається, в тому числі й через удосконалення адміністративно-процесуальних норм, оскільки ефективність адміністративних процедур залежить не тільки від встановлення та закріплення матеріальних адміністративних норм, а й від існування ефективного механізму їх реалізації

Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження принципу верховенства права, зміцнення законності та правопорядку в країні, забезпечення прав і свобод громадян

Планомірний рух України до практичного втілення ідеалів демократії та правової держави зумовлює надзвичайну важливість та підвищену актуальність проблем, що пов'язані з реформуванням як системи державного управління в Україні в цілому, так і змінами на рівні виконавчої влади

Розвиток в Україні правової держави, її європейська та загальносвітова інтеграція вимагають виваженого підходу до рівня державного втручання у діяльність суб’єктів господарювання із врахуванням інтересів держави щодо належного функціонування суспільних інститутів та інтересів громадян і організацій з недопущення необґрунтованого здійснення щодо них контрольних або наглядових повноважень з боку державних органів

Розвиток української держави, виконання поставлених перед нею завдань вимагають наявності достатніх фінансових ресурсів, основна частина яких формується за рахунок податків, зборів (обов’язкових платежів). На ефективність функціонування системи оподаткування в країні безпосередньо впливає дієвість органів податкового контролю, належне виконання поставлених перед ними завдань

Об‘єктивний характер розвитку держави, як суспільного явища є таким, що вона не може існувати без постійного удосконалення соціального, економічного і політичного механізмів. Але було б надзвичайно  недалекоглядним вважати, що постійні реформи і удосконалення у своїй сумі принесуть позитивний результат

Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності на сьогоднішній день є пріоритетним напрямком діяльності Української держави. Це продиктовано рядом об’єктивних факторів

 Фінансова надійність держави, її спроможність виконувати властиві їй функції, якість державного управління загалом, відображені у показниках головного фінансового плану держави – бюджеті та результатах його виконання. Надзвичайно характерними показниками тут є не лише обсяг бюджетних надходжень та напрями використання бюджетних ресурсів, а й обсяг державного боргу

Держава не може належним чином реалізувати свою політику, не маючи у розпорядженні відповідних фінансових ресурсів, за рухом яких повинен здійснюватися контроль. Складовою частиною контролю будь-якої держави є фінансовий контроль, який забезпечує своєчасність і точність фінансового планування, наповнення дохідної частини бюджетів, розподіл, перерозподіл коштів та їх законне, ефективне, цільове використання

З проголошенням у 1991 році незалежності Українська держава визнала людину найбільшою соціальною цінністю. Виходячи з цього, одним з основних напрямків діяльності держави стало розроблення відповідної законодавчої бази, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини, а також створення механізму реалізації цього законодавства

Перехід економіки України до ринкових відносин та отримання нею статусу держави з ринковою економікою, актуалізує питання організуючого впливу на господарську діяльність у аспекті транспортного забезпечення, транспортного будування, у тому числі автомобілебудування, бо саме автомобільний транспорт займає значне місце в міжнародних, державних та регіональних пасажирських і вантажних перевезеннях

Адміністративне право – це класичний зразок фундаментальної галузі публічного права. Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функції публічної влади в державі

Однією із складових реформи правової системи у галузі охорони державного кордону є розробка адміністративно-правового механізму забезпечення недоторканності ДК та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, удосконалення чинного законодавства про ДК України, головною метою якого є якнайповніше забезпечення конституційних засад організації державної влади, принципу верховенства права, дотримання прав та свобод людини і громадянина на ДК та у прикордонні

Забезпечення внутрішньої безпеки як своєрідної характеристики і необхідної умови життєдіяльності людей, суспільства та держави в цілому є невід’ємною складовою державної політики, тобто однією з найбільш важливих функцій держави. Управління внутрішньою безпекою як один із напрямків діяльності адміністративно-політичного апарату Української держави ґрунтується на загальних принципах, методах та формах управління у сфері адміністративно-політичної діяльності, є одним із його видів

Реклама в Україні в останні роки переживає бурхливий розвиток як у кількісному, так і в якісному виразі. Безсумнівно, це є позитивним аспектом у розвиткові ринкових відносин. Поняття та загальна характеристика суб`єкта адміністративного проступку у сфері рекламної діяльності

Однією із головних умов успішного проведення адміністративної, податкової та інших реформ є гармонізація перетворень у країні за всіма напрямами. Трансформація соціально-економічних і політико-правових систем, яку переживає наша країна нині, потребує істотних перетворень, а отже, відповідного науково-теоретичного та науково-практичногозабезпечення розвитку адміністративних і фінансових правовідносин

Розбудова демократичної правової соціальної держави Україна передбачає подальший розвиток інституту державної служби як важливого інструменту формування та реалізації державної політики, управління державою, забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду

Нині ведеться робота щодо членства України в Європейському Союзі, а також економічного співробітництва в межах Єдиного економічного простору з ближніми сусідами. Внаслідок цього виникають проблеми щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та інших держав-партнерів, постають нові завдання з удосконалення вітчизняного податкового та митного законодавства

Невід’ємною складовою функціонування суверенної незалежної держави є формування та реалізація нею державної політики у сфері митно-правового регулювання суспільних відносин. Перед Українською державою постала об’єктивна потреба переосмислення на методологічному рівні загальних проблем формування та здійснення митної політики як елементу державної політики

Вкрай низькими і нестабільними є показники практики застосування норм, які закріплюють адміністративну відповідальність за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Протягом останніх 10 років органи Антимонопольного комітету України порушили лише 134 справи за ознаками адміністративного проступку, передбаченого ст. 166-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Орієнтація України на побудову правової держави та впровадження загальноєвропейських цінностей актуалізують дослідження, присвячені забезпеченню прав та свобод людини у різних сферах діяльності держави. Адміністративне право, яке об’єктивно відображає тенденції розвитку суспільного життя, перебуває у стані оновлення  його фундаментальних засад, реалізації розуміння цієї значної галузі передусім як «людиноцентриської», покликаної забезпечувати права та свободи людини у сфері публічно-правових відносин

Ефективність такої складної, територіально розгалуженої та інформаційномісткої системи багато в чому визначається організацією та рівнем інформаційно-аналітичної роботи в податкових органах, діяльність яких побудована на великих обсягах різноманітної інформації. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі органів державної податкової служби України є важливим видом допоміжної діяльності в забезпеченні здійснення ними своїх функцій

Становлення  України як незалежної, демократичної держави визначає потребу протидії соціальним явищам, які негативно впливають на розвиток суспільних відносин і створюють загрозу існуванню принципам, притаманним правовій державі

Проголошення в Україні незалежності, реалізація на практиці положень Конституції України щодо захисту прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, а також спрямованість її на вступ до Європейського Союзу поставили перед вітчизняною юридичною наукою принципово нові фундаментальні питання

Митна служба України, яка є єдиною загальнодержавною системою, що складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій, виконує широке коло завдань у сфері митної справи

На сучасному етапі становлення та розбудови демократичної правової української державності відбуваються великі перетворення соціально-економічних і політичних відносин, що значною мірою впливає на стан формування державного та місцевих бюджетів України

Побудова в Україні правової держави, її прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції вимагає скорочення державного втручання у життя громадян, в діяльність організацій, що є можливим за умов розширення сфер наглядової діяльності та відповідного звуження обсягу контролю

Інтернаціоналізація господарської діяльності, зростання обсягів міжнародної торгівлі зумовили потребу суб’єктів господарювання у постійно зростаючій масі фінансових та кредитних ресурсів. Серед значного розмаїття механізмів та інструментів, що існують в інституційно-економічному середовищі, прямий вплив на вищезазначені процеси здійснюється за допомогою декількох основних важелів, серед яких одне із центральних місць займає грошово-кредитна політика

Глибокі та всеохоплюючі за своєю сутністю політичні, економічні й соціальні процеси, що відбуваються в сучасній Україні, обумовлюють серйозні зміни в усвідомленні ролі та значення багатьох галузей і сфер діяльності держави, що слугують підґрунтям життя українського суспільства

В утвердженні ринкової економіки важливу роль відіграють комерційні банки, які є одним із інструментів її становлення у нашій державі.Комерційні банки, незважаючи на їх поширеність у світі, є новим явищем для України, оскільки стали створюватися у той час, коли держава стала на шлях проведення економічних перетворень

Курс на зміцнення державності в Україні, охорону прав, свободізаконних інтересів громадян, забезпечення верховенства права в усіх сферах суспільного життя залишається одним із головних напрямків державного будівництва

Розвиток національної правової системи у всіх її проявах є складним і тривалим процесом, що вимагає належного наукового забезпечення, об‘єктивної апробації та виваженості в оцінках. На жаль, сьогодні процесу формування національної правової системи властива тенденція до відображення миттєвих потреб у правовому регулюванні тієї чи іншої сфери суспільних відносин, без врахування теоретичного підґрунтя цього багатогранного процесу

Важливим й актуальним завданням на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни є удосконалення організаційно-правового регулювання оподаткування реальних доходів фізичних та прибутків юридичних осіб

Сучасний станполітичних перетворень і розбудовиУкраїни як демократичної правової держави, втілення в життя положень Конституції України та заходів адміністративної реформи обумовлюють необхідність удосконалення системи органів державної виконавчої влади

В умовах трансформації економічної системи нашої країни, виникнення нових організаційно-правових форм господарської діяльності та різних форм власності, запровадження нових фінансово-кредитних інститутів та механізмів, зростання конкуренції відбувається переосмислення предмету фінансового права, виникає потреба сформувати нові критерії, щоб визначити та розмежувати правовий вплив на ті чи інші відносини

Відомо, що потреби суспільного життя пов'язані з необхідністю реформування економічної, соціальної, політичної та інших сфер життєдіяльності суспільства. Ці процеси вимагають переосмислення багатьох проблем формування бюджетних доходів, серед яких важливе місце посідає правове регулювання бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням

Становлення України як демократичної, соціальної, правової держави нерозривно пов’язане з подальшим удосконаленням механізму реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина. На сьогодні основними критеріями оцінки діяльності органів держави виступають ступінь захисту прав і законних інтересів громадян, допомога та сприяння реалізації широкого спектру прав і свобод, передбачених Конституцією України

Роль і місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права . Теоретичний зміст взаємодії та координації в процесі здійснення фінансового контролю. Поняття, принципи, види та форми взаємодії міліції і органів фінансового контролю. Місце і роль міліції в системі державного фінансового контролю. Організація та порядок взаємодії міліції з Рахунковою палатою та Державною контрольно-ревізійною службою України при здійсненнІ фінансового контролю

Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним

Правоохоронна функція української держави визначена конституційними принципами, викладеними в ст. 1 Основного Закону, де  Україна проголошується соціальною, правовою державою

Труднощі у визначенні на універсальному рівні поняття космічної діяльності пов'язані з особливостями поняття самого космічного простору як нової сфери діяльності людини

Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви і Польщі. І.Вишенський, П.Могила. Державно - правова концепція даосизму. Далекосхідна група правових систем — це сукупність правових систем, в основі формування яких лежать не норми права, а норми моралі, звичаї, традиції. Велике значення приділяється ритуалу

Здійснення широкомасштабних перетворень в економічній сфері неможливе без побудови якісно нової системи державного регулювання економічних відносин, яка повинна спиратися на відповідний правовий механізм. У процесі правового забезпечення економічних реформ задіяні всі галузі права

Функціонуання ринкових відносин, в основу яких покладено багатоукладну економіку, передбачає створення однакових можливостей для суб'єктів господарської діяльності

 Законодавство України  про  туризм  складається з Конституції України,  цього Закону,  інших  нормативно - правових актів, виданих відповідно до них. Майнові відносини в галузі туризму,  засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників,  регулюються Цивільним та Господарським кодексами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом

Місце атестації серед форм діяльності публічної адміністрації. Види державних атестацій та їх особливості. Правові засади проведення атестацій. Місце атестаційних проваджень у структуріадміністративного процесу. Принципи, суб’єкти та стадії  атестаційних проваджень. Критерії оцінювання діяльності особового складу органів внутрішніх справ

Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права

Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Правовий статус в Україні. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права

Загальні засади кваліфікації посадових злочинів. Перевищення влади або посадових повноважень. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень

Поняття убивства та його види. Умисне вбивство. Умисні вбивства, вчинені на замовлення: історія та сучасність

Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі. Адвокатура, як соціально-правовий інститут, відіграє важливу роль в житті будь-якого  цивілізованого суспільства

Види пенсійних виплат. Страхування та виплати рент та пенсій. Страхування відноситься до особи як до об'єкту, який наражається на ризик, знаходиться у зв'язку з життям, рівнем фізичної працездатності, станом здоров'я чи пенсійним забезпеченням

Поняття професійної культури працівників органів внутрішніх справ. Політична культура працівника внутрішніх справ. Моральна культура. Психологічна культура юриста

Поняття інтелектуальної власності, її значення. Еволюція інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність — у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах

Поняття суб’єкта підприємницької діяльності. Поняття та види представництва. Укладання мирової угоди при банкрутстві

Є особлива група особистих немайнових прав, які в переважній більшості виникають непомітно, діють постійно, не можуть бути припиненими на підставі угод або інших юридичних дій

Загальні умови укладення договорів, що зумовлюють господарські зобов'язання. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення деяких видів договорів. Порядок зміни і розірвання господарських договорів

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність. Класифікація юридичних фактів. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору

Поняття та значення договору доручення. Зміст договору доручення. Припинення договору доручення. Договір доручення є однією з підстав представництва, а на регульовані ним відносини поширюються загальні норми про представництво

Поняття та елементи складу злочину. Сутність об’єкту злочину. Поняття об’єктивної сторони злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна. Кваліфікація діянь, що супроводжуються знищенням або пошкодженням майна

Охарактеризуйте випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному процесі. Визначте суть і значення стадії судового розгляду. Ситуативне завдання

Поняття принципу диспозитивності і його значення. Зв’язок принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права (законності, об’єктивної істини і т.д.). Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства

Історія сімейного права та шлюбних договорів. Поняття шлюбного договору та його місце в системі майнових договорів подружжя. Зміст та укладення шлюбного договору. Порядок укладання, зміни і припинення шлюбного контракту

Розробка та прийняття  Конституції США 1787 року. Конституція США про повноваження й порядок роботи Конгресу США. Конституція США про статус і  повноваження Президента США. Конституція США про федеративний  устрій держави

Давньосхідні монархії. Виникнення давньосхідної держави. Сутність давньосхідної форми правління. Єгипет і Китай – країни із деспотичною формою правління. Вавилон і Індія: обмеження влади царя. Індія – монархічна форма форжави

Виникнення та еволюція заочного провадження в цивільному процесі. Поняття та умови заочного провадження. Заочний розгляд справи. Перегляд заочного рішення

Предмет та завдання криміналістики. Механізм вчинення злочину та  основи механізму злочинної діяльності. Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична сутність. Структура злочинної діяльності і характеристика її елементів

Поняття та види об'єктів цивільних прав. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Підстави виникнення застави. Сторони заставних правовідносин. Форма та зміст договору застави

Поняття і сторони колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору, угоди. Зміни до закону про колективні договори та угоди. Зміст колективного договору

Класифікація конституцій зарубіжних країн. Форма, структура та мова конституцій. Прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах: загальні риси та особливості

Функції адвокатури. Права та обов”язки адвоката. Особливості притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності

Стаття 55 Конституції гарантує судовий захист прав і свобод людини і громадянина. Система судів загальної юрисдикції в Україні 

За своєю сутністю більшість немайнових благ є природною властивістю фізичної особи

Конституція України визначила організацію державної влади на засаді її поділу на законодавчу, виконавчу та судову

Головною ознакою побудови парламентів значної кількості країн є двопалатність або бікамералізм. Порядок формування парламентів. Компетенція парламенту. Законодавчий процес

Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями. Нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок звільнення працівників з ініціативи власника і третіх осіб

Особливість порядку внесення змін до конституції. Винятки із загального порядку внесення змін до Конституції України. Висновок Конституційного Суду України щодо можливості внесення змін до Конституції

Поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Види матеріальної відповідальності працівників. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників, її відмінності від цивільно-правової відповідальності. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності підприємства, установи, організації за шкоду, заподіяну працівникові

Понятие хозяйственного договора. Общая характеристика финансовых правоотношений предприятия

Поняття і суть ідентифікації. Основні положення. Історія розвитку ідентифікації у ході розвитку криміналістики як науки. Основні ознаки, що використовуються в процесі ідентифікації, їх види, форма та класифікація. Формита сфера застосування ідентифікації в експертній слідчій діяльності

Предмет, метод та принципи правового регулювання господарських відносин. Поняття, види та особливості підприємницьких правовідносин. Поняття, сутність та значення підприємств. Види підприємств за законодавством України та їх особливості. Малі підприємства, їх види, ознаки та значення. Поняття, ознаки та види господарських договорів, порядок укладення та забезпечення виконання

Загальна характеристика підстав припинення трудового договору як юридичних фактів. Припинення трудового договору за п.1 ст.36 КЗпП України. Припинення трудового договору за п.2 ст.36 КЗпП України. Припинення трудового договору за п.4 ст.36 КЗпП України

Відмінність адвокатської та нотаріальної діяльності від підприємницької. Організаційні форми діяльності адвокатури та нотаріату. Оподаткування адвокатських об’єднань, адвокатських бюро та об’єднань нотаріусів. Оподаткування адвокатської та нотаріальних діяльності за законодавством іноземних держав

Теоретико-методологічні аспекти процесу приватизації та його складові. Організаційні аспекти приватизації підприємства та основні форми роздержавлення. Вдосконалення процесу приватизації та врахування досвіду зарубіжних країн

Права затриманого, підозрюваного, обвинуваченого та підсудного при визначенні і проведенні судової експертизи за КПК України. Судові фототехнічна та портретна експертизи

Загальні вимоги до огляду трупу на місці події. Функції учасників огляду місця події. Судово-медична експертиза вогнепальної травми. Судово-медична ідентифікація особи за черепом

Поняття, види і загальна характеристика злочину в сфері службової діяльності. Службова особа як суб`єкт злочину в сфері службової діяльності. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи. Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності

Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності. Приклади із судової практики. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи

Поняття та ознаки шлюбу. Історія шлюбних відносин. Ознаки та умови укладання шлюбу. Умови шлюбного контракту. Розірвання та припинення шлюбу

Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Поняття інтелектуальної власності. Об'єкти права інтелектуальної власності. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Криміналістична характеристика вбивств. Тактичні комплекси та їх роль у розслідуванні вбивств, пов`язаних із заволодінням матеріальними цінностями. Розслідування вбивств, пов'язаних зі зникненням людини й розчленовуванням трупа. Особливості розслідування деяких видів вбивств

Загальна характеристика референтного права. Референдум як форма безпосереднього народовладдя. Види референдумів в Україні. Аналіз Всеукраїнського та місцевого референдумів

Притримання  - вид забезпечення виконання зобов’язання. Підстави цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

Поняття та ознаки соціальних норм. Види соціальних норм та їх характеристика. Норми права як особливий різновид соціальних норм

Історія податкової системи Нідерландів. Сучасна податкова система Нідерландів. Основні аспекти організації роботи податкової системи Нідерландів у контексті Європейського Союзу

Правове регулювання робочого часу. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення.  Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.Відпустки без збереження заробітної плати

Особисті немайнові права громадян. Поняття особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Право вільного доступу до інформації про стан довкілля в Україні та його законодавче регулювання

Поняття правопорушень. Поняття і ознаки правопорушень. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави

Криміналістична характеристика вбивств. Особливості розслідування деяких видів вбивств. Тактичні комплекси та їх роль у розслідуванні вбивств, пов`язаних із заволодінням матеріальними цінностями. Розслідування вбивств, пов'язаних зі зникненням людини й розчленовуванням трупа

Теоретичні засади безпеки особистого майна. Захищеність особистих речей на транспорті

Субьекты избирательного процесса. Организационная форма деятельности комитетов. Процедура слушания. Формирование местных бюджетов

Загальні засади призначення покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у співучасті

Поняття та юридичне значення міжнародно-правового визнання. Правонаступництво у міжнародному праві. Поняття і джерела права міжнародних договорів

Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. Обставини, що виключають відповідальність держав. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організації

Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування. Розгляд проблемних питань реєстрації статутів. Питання реєстрації статутів громадських об'єднань

Організація системи цивільної оборони в Україні. Планування заходів цивільної оборони. Розробка заходів цивільної оборони

Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків. Відшкодування моральної шкоди і компенсація моральної шкоди

Конституція складається з преамбули та 16 параграфів, де сформульовані головні принципи побудови держави. У преамбулі схематично викладено історію Війська Запорозького - всього малоросійського народу. Тут Пилип Орлик витворив історико-політичний міф про те, що першим прийняв християнство каган «хозарів-козаків», а не князь Володимир Святославович

Теоретико-методологічні аспекти методології держави і права. Поняття методу і методології теорії держави і права. Класифікація і характеристика основних методів теорії держави і права

Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їхні повноваження

Прийняття спадщини. Оформлення спадкових прав. Відповідальність спадкоємців по боргам спадкодавця.Зміст договору поставки. Банківська гарантія та порука як способи забезпечення виконання зобов'язань

Сутність позовної форми захисту в громадському процесі. Прийняття позовної заяви і підстави до відмови в її прийнятті. Відзив на позовну заяву

Методи криміналістики. Об’єкти ідентифікації i встановлення групової належності. Механізм пострілу та утворення слідів на кулях i гільзах

Поняття корупції. Організовані злочинні формування. Корупція

Розвиток джерел римського права. Зобов`язальне право Риму в класичний період. Кримінальне право Римської Республіки

Поняття конституції України та її основні властивості. Юридичне верховенство конституції України. Основні функції конституції України. Зовнішньополітична функція

Поняття, правова природа і види (форми) подвійного оподаткування. Міжнародне правове регулювання усунення подвійного оподаткування. Еволюція правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню

Законодавче врегулювання прав користування землею в Україні. Порядок передачі права користування. Право оренди

Джерела права, їх  загальна характеристика. Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право

Підприємства і його організаційно-правові форми. Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства. Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу

Поняття та причини правопорушень. Види правопорушень

Стан сучасного водного законодавства України та його еколого-економічна роль. Відповідальність за порушення Водного законодавства України

Історія Конституції України 1996р. Структура и функції Конституції України 1996р

Створення підприємств. Установчі документи підприємства та їх державна реєстрація. Види цін та порядок їх встановлення. Поняття відповідальності в господарському праві

Згідно із законопроектами охоронна діяльність за своїм змістом є такою, що безпосередньо зачіпає особисті та майнові права громадян і юридичних осіб. Тому, що дії персоналу по охороні власності стосуються мільйонів громадян, а також багатьох юридичних осіб усіх форм власності

Поняття й ознаки співучасті. Форми співучасті

Об'єкти винаходів і їхні ознаки. Поняття винаходу. Патентування винаходів

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права і суміжних прав Об’єкти промислової власності

Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання захисту прав дитини при здійсненні міжнародного усиновлення в Україні. Співробітництво в процесі міждержавного усиновлення: міжнародно-правовий аспект

Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства. Методи пізнання державно-правових явищ. Методи соціальних наук, що використовуються в теорії держави і права

Удосконалення правового статусу товариств з додатковою відповідальністю. Особливості правового положення товариства з обмеженою відповідальністю та додаткової відповідальності

Характеристика класифікації злочинів. Класифікація за характером і ступенем суспільної небезпечності діяння. Класифікація злочинів та її значення для кримінального права

Теоретико-методологічні аспекти норм міжнародного права. Норми міжнародного права та їхня класифікація. Міжнародний контроль і питання ефективності міжнародно-правових норм

Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики

Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України. Поняття і види процесуальних строків. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків

Поняття та зміст угод про відчуження майна. Посвідчення угоди про відчуження майна

Почерк і стан людини. Індивідуальні риси почерку

Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного адміністративного законодавства. Напрями вдосконалення адміністративно-процесуального та адміністративно-деліктного законодавства в умовах адміністративної реформи

Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки

Основні ознаки судової влади. Судова система України. Органи судової влади України. Основні форми судочинства

В Конституції 78 року підкреслювалось, що УРСР є суверенна радянська соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства

Поняття митної справи. Зміст митної справи. Принципи митного регулювання. Митна справа ― це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Сертифікат про походження товару це — документ, який підтверджує країну походження товару та надається з метою здійснення тарифного і нетарифного регулювання при ввезенні на митну територію України товарів.

Способи захисту порушених прав акціонерів. Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Види акцій. Права власника акцій. Категорії спорів з акціонерних правовідносин

Економічні школи про соціально-економічну ефективність форм власності. Еволюція акціонерної власності та її місце в сучасній економіці. Позитивні та негативні риси акціонерних товариств. Суперечності акціонерних компаній

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором комерційної концесії. Охарактеризуйте Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"

Елліністичні, римські та християнські складові ранніх візантійських політичних і правових концепцій. Як Ви розумієте “платонівсько-арістотелівський” (логіко-раціоналістичний) та “александрійсько-біблейський” типи мислення?

Захист права власності. Набуття і втрата права приватної власності. Спільна власність. Поняття і зміст права власності. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

Сутність та функції державної власності. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Проблеми реформування державного сектора. Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Шляхи підвищення ефективності державного сектора

Головні питання трудового законодавства США ХІХ-ХХ ст. Основні зміни в державному механізмі та соціальному законодавстві США.  Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США

Китайське право в пореформєний період. Цивільне та суміжні з ним галузі права. Особливості права Японії. Основні тенденції розвитку японського права. Цивільне та суміжні з ним галузі права. Суміжні галузі права. Торгове право. Спільні риси та відмінності у праві Китаю та Японії. Кримінальне право і процес

Порівняльна характеристика джерел формування права у різних народів світу. Норми-звичаї і норми права. Поняття релігійної моральності в історії права

Правовий механізм регулювання шлюбно-сімейних відносин в Античній Греції та Римі. Місце та роль чоловіка в системі шлюбно-сімейних відносинах. Шлюбно-сімейні відносини: невід’ємна складова культурного життя античних греків та римлян. Релігійно-міфологічні уявлення давніх греків та римлян щодо шлюбно-сімейних відносин

Принципи митного регулювання. Зміст митної справи. Поняття митної справи. Митне законодавство України відображає традиційні для України та її населення зв'язки. Законодавство України про митну справу відносно молоде й розвивається з урахуванням національних традицій та правової системи і міжнародного законодавства в галузі митної справи

Способи захисту порушених прав акціонерів. Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Правове регулювання емісії акцій. Поняття та ознаки акцій як об’єкту цивільного права

Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вартості майна підприємства. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняльного та дохідного підходів, їх сутність і методи. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки нерухомості

Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій. Оцінка облігацій. Знос машин та обладнання, його сутність і основні підходи до оцінки. Види зносу їх сутність види і способи визначення. Вартість цінних паперів формується під впливом найрізноманітніших факторів

Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки

Основні ознаки судової влади. Судова система України. Органи судової влади України. Основні форми судочинства. Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади й становить сукупність повноважень по здійсненню правосуддя, тлумаченню норм права, з відповідними контрольними повноваженнями спеціальних органів – судів

Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом)

В Конституції 78 року підкреслювалось, що УРСР є суверенна радянська соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства. При наявності багатьох спільних рис це продукти різних епох: Конституція 78 року визначає Україну як складову частитну Союзу РСР і у відповідності з цим уповноважує органи влади УРСР, а також вона спрямовує народ України на побудову “Світлого майбутнього”

Принципи митного регулювання. Зміст митної справи. Поняття митної справи. Характерно, що врегулювання митної справи стало одним із перших та пріоритетних завдань України на шляху до самостійності

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Правові основи визначення країни походження товарів закріплені нормами Закону України "Про Єдиний тариф України"

Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Категорії спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії акцій. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Поняття та ознаки акцій як об’єкту цивільного права

Управління акціонерним товариством. Специфічна діяльність та організація акціонерних товариств в Україні. Економічні школи про соціально-економічну ефективність форм власності. Еволюція акціонерної власності та її місце в сучасній економіці. Сутність та структура акцій та акціонерного капіталу

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором комерційної концесії (франшизи). У чинному законодавстві України про інтелектуальну власність більш вдалою склалася система захисту авторських і суміжних прав. Щодо захисту прав промислової власності, то її не можна визнати задовільною

Прогалини законодавчого укріплення муніципального виборчого процесу в Україні. Подолання основних проблем  муніципального виборчого процесу в Україні.  Актуальні питання регламентації та проблеми становлення виборчого процесу органів місцевого самоврядування

Захист права власності. Набуття і втрата права приватної власності. Поняття і зміст права власності. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

Вибір стратегії правового регулювання. Ефективність юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління. Теоретико-методологічні аспекти правового регулювання

Адміністративна відповідальність (зокрема мед. працівників), види стягнень. Професійні обов’язки медичних і фармацевтичних працівників та їх виконання. Характеристика елементів системи права( галузі і інституцькі норми)

Правосуддя, порядок здійснення правосуддя. Судова влада, її зміст, порядок реалізації, функції. Завдання органів суду. Взаємовплив вплив судової влади та органів виконавчої влади проявляється у тому, що суд може скасовувати суперечливі Конституції та законам України акти органів державного управління

Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні. Зародження і розвиток державно-правової думки в Україні. Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст. Державно-правова думка ХVІ-ХVІІІ століття

Проблеми формування правової системи в Україні. Місце правової системи України. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права. Елементи правової системи суспільства. Поняття, основні ознаки і структура системи права

Юридичні факти та їх класифікація. Об’єкти правовідносин: поняття і види. Поняття правовідносин та їх основні ознаки. Суб’єкти правовідносин. Зміст правовідносин

Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України. Функції державного управління в сфері захисту прав споживачів щодо якості товарів. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів. Теоретико-методологічні аспекти проблеми захисту прав споживачів

Здійснення систематизації актів законодавства в органах юстиції та шляхи щодо її подальшого вдосконалення. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів. Кодифікація як спосіб впорядкування змісту нормативно-правових актів, її види

Юридичні факти. Об’єкти правовідносин. Суб’єкти права. Поняття, види та зміст правовідносин. Прикладом адміністративних правовідносин є відносини порядку сплати штрафу, що регулюються Кодексом про адміністративні правопорушення України

Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху. Політичний і економічний аспекти здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму

Філософія права в Росії і Україні. Цінність права ототожнювалася з його величезним моральним значенням, що виявлялося в необхідності "гарних" законів, "справедливих" правителів, "правильних" форм правління

Зловживання монопольним становищем на ринку.Ефективність антимонопольного законодавства.Антиконкурентні узгоджені дії.Дискримінація підприємців

Поняття, ознаки та структура адміністративно-правових норм.Поняття адміністративно-правових норм. Характерні риси адміністративно-правових норм.Структура адміністративно-правових норм.Реалізація адміністративно-правових норм

Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів.Актуальні проблеми і роль адвокатури в Україні.Цей проект не торкається усіх положень Закону. Значна кількість пропозицій стосується мовно-термінологічного редагування

Класифікація злочинів.Відмінність злочину від інших правопорушень.Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину.В історії кримінального права поняття злочину визначалося по-різному

Речові права на чуже майно: види і характеристика.Речове право на своє майно (право власності).Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України

Теорія і практика формування та становлення правової держави в сучасному українському суспільстві.Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави

Обов’язки наймача, наймодавця.Підстави розірвання договору найму житла.Визначення договіру найму житла.Що таке піднайм житла.Строк дії договору

Вимоги до службового приміщення пункту прокату.Порядок надання предметів прокату.Особливості договору прокату.Патентування послуг прокату

Англо-американська система права: визначення, види договорів, класифікація.Порядок укладання договору, його зміст, умови дійсності та розірвання договору.Загальна характеристика договору за контенентальною системою.Порівняльна характеристика правових систем сучасності

Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах.Ознаки та умови укладання шлюбу.Підстави розірвання шлюбу.Визнання шлюбу недійсним

Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи укладеннядоговору поставки.Відповідальність за неналежне виконання договору поставки.Зміст і виконання договору поставки

Загальні питання, що стосуються ООН.Миротворчі функції ООН.Переоцінка ролі ООН.Розвиток МП після Другої світової війни. Створення ООН.Система Об`єднаних Націй

Класифікація і типологія злочинців. Економічна злочинність. Тіньова економіка. Основні напрямки вивчення особи злочинця. Основні риси особистості злочинця

Підстави виникнення права на полювання. Незаконне полювання. Терміни полювання. Відповідальність за незаконне полювання

Соціальні права. Економічні права. Культурні права. Конституційні гарантії прав громадян.Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття "недоторканість особи, яке розглядається, з одного боку, як право на свободу та особисту недоторканість"

Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння.Інші засоби цивільно-правового захисту права власності.Витребування майна власником з чужого незаконного владіння.Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника

Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права.Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян.Місце, строки та інші умови виконання обов’язку

Взаємні обов’язки і відповідальності особистості і держави. Соціальна і юридична захищеність особистості. Поняття й ознаки правової держави. Виникнення ідеї правової держави та її поняття. Становлення правової держави в Україні

Поняття про джерела конституціного права.Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України.Констиутція України - один з найважливіших різновидів джерел конституційного права.Інші різновиди джерел конституційного права

Спільним для всіх названих органів є те, що вони мають власні повноваження, обсяг і характер яких залежить від цілей та завдань кожного із них і визначаються відповідними законодавчими актами.Президента України, постанов і розпоряджень уряду України та здійснення інших повноважень

Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Х арактеристика протоколу про адміністративне правопорушення. Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення

Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції.Конституція 1996р. – Основний Закон сучасної Української держави.Загальні засади конституційного ладу України

Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції.Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції.Права дільничних інспекторів міліції

Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Юридична особа є самостійним суб’єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили

Іншими словами, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. Визнанням цього постало прийняття ще 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини

Суспільне виробництво формує відповідну спрямованість взаємовідносин, сутність якої полягає у привласненні людиною (колективом людей) предметів природи і продуктів суспільного виробництва

Відносини по нагляду за охороною праці і дотриманням трудового законодавства.Участь у регулюванні суспільних відносин трудових колективів і профспілкових органів.Відносини по розгляду трудових суперечок

Правова регламентація організації та діяльності судових органів України.Оскарження судового рішення. Апеляційний суд.Органи юстиції та їх участь в організації діяльності судів

Система принципів цивільного процесу іноземних держав.Принципи, закріплені в цивільному законодавстві.Принципи, закріплені в Конституції України.Система принципів і їх класифікація

Гостро стояло питання щодо порядку утворення Конституційного Суду. Пригадасмо, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 3 червня 1992 р. судді мали обиратися Верховною Радою України з кандидатів, яких у рівній кількості подавали Голова Верховної Ради України та Президент України — за погодженням

Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі.Загальна характеристика захисту інтересів відповідача вцивільному процесі та зустрічного позову.Поняття принципа процесуального рівноправ’я сторін

За тими ж правилами призначається покарання, коли післявинесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен щеі в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій справі. В цьому разі до строку покарання зараховується покарання,відбуте повністю чи частково за першим вироком

Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання

Щодо статистичних даних відносно представницької діяльності ДТ на ринку приватизаційних паперів, то нині у зв'язку із закінченням сертифікатної приватизації свою діяльність на цьому ринку завершують 70 ДТ, функція яких полягає лише в тому, щоб якомога скоріше розрахуватися з довірителями, не ставлячи питання відносно подальшого управління їхнім майном

Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності. Порівняльна характеристика права власності та права повного господарського ведення. Право орендаря як речове господарське право

Правова наука вивчає також практику застосування аграрного законодавства органами державної влади й органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами й об'єднаннями, органами юстиції, судами і прокуратурами

Земельна реформа. Особливості земельних і сільськогосподарських відносин. Проте колективна форма господарства, яка багато в чому відповідає давнім традиціям громадського землекористування, ще далеко не вичерпала себе і поки що становить гідну конкуренцію приватним фермерським господарствам, які лише стають на ноги

Поняття та порядок створення селянського (фермерського) господарства.Взаємовідносини селянського (фермерського) господарства з установами банків, страховими органами і бюджетом

Інформаційне чи комп‘ютерне забезпечення діяльності нотаріусів України може значно спростити виконання останніми своєї роботи та значно знизити вартість нотаріальних послуг для населення

Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. Їй установлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом

Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження.Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення.Порушення справи про адміністративне правопорушення.Оскарження постанови

Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов

Поняття умови дійсності угоди.Юридичне значення умов дійсності угоди.Характеристика умов дійсності

Аналіз правових положень КЗпП та інших законодавчих актів України дозволяє визначити такі принципи трудового права: принцип свободи праці, принцип рівноправності в галузі праці; принцип договірного характеру праці

Антимонопольне законодавство в ринк. економіці зарубіжних країн.Антимонопольне законодавство країн Східної Європи та Китаю.Монопольне становище на ринку та зловживання ним.Демонополізація економіки України в умовах переходу до ринку

На даний час, сертифікатна приватизація практично завершується. В процесі цієї приватизації викриті чисельні факти штучного заниження вартості майна підприємств, що приватизуються, участі в конкурсах і аукціонах через підставних осіб

Напередодні третього тисячоліття і в подальшому розвитку багато держав світу активно розробляють взаємоприйнятні схеми розвитку глобального процесу інтеграції ,що включаютть як формування нових центрів геополітичного та геоекономічного впливів, так і моделі регіональної співпраці

Злочини, що скоюються в банківській сфері або з її використанням можна віднести до одних з найбільш небезпечних економічних злочинів, оскільки їх негативний вплив відображається не тільки на самому банку, але і на багатьох інших суб'єктах економічної діяльності і фінансовій системі держави в цілому

Загальна характеристика організаційно-правових форм.Правові аспекти створення, функціонування і ліквідаціїгосподарських об’єднань.Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств

Поняття власності є економічною категорією поскільки воно характерізує відносини між людьми та їх колективами у процесі виробничої діяльності з приводу привласнення матеріальних благ, тобто власність – це суспільне відношення

Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми підприємства визначаються як державні, колективні, приватні та підприємства двох і більше форм власності (змішані)

Призначення покарання полягає в обранні щодо особи, визнаної винною у вчиненні злочину (злочинів), конкретної міри покарання. Це означає, що суд (суддя) повинен визначити і вказати у вироку додаткову інформацію

Кримінально-процесуальний закон встановлює чіткий порядок розслідування злочинів, розгляду справ в судах і т. д. Кримінальна справа порушується у формі складання про це постанови чи ухвали, притягнення особи як обвинуваченого у формі винесення відповідної постанови і т.д

Причини становлення Магдебурзького права в Україні.Міста, які отримали магдебурзьке право. Їх внутрішні відносини.Становище війта, бурмістрів, лавників, радців

Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

Удосконалення соціального життя викликає зміну якості регулювання, що відображається в удосконаленні державно-правових інститутів

Поняття правової держави.Ознаки правової держави.Основні напрями формування правової держави в Україні

Порівняльний аналіз вищих органів держави.Розподіл влад - розподіл функцій.Особливості конституційного статусу глав держав.Комісії (комітети) як елемент структури парламентів

Теорія правової держави у марксистській літературі.Громадянин правової держави.Розвиток політичної демократії.Принципи правової держави

Свідоцтвом прагнення до формування правової держави, утвердження демократичних принципів в житті суспільства є проголошення Конституцією України (ст.3) відповідно до Декларації прав і свобод людини, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

Склад екологічного правопорушення.Санкції проти суб’єктів еколого-правової (превентивної) відповідальності.Види екологічного правопорушення.Дисциплінарна відповідальность

Федералізм і сувернітет. Конституція і її забезпечення. Принцип поділу влади

В останні роки виділяють два поняття “система права” і “правова система”. Поняття “правова система” включає в себе всі правові явища: систему права і законодавства, правовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо. Система права входить в правову систему

Право суб'эктів в економічній діяльності по запиту до арбітражного суду. Юридична служба мінестерства

Ідеальна правова державата її протилежність.Соціально-змістовні ознакиправової держави.Підходи до створенняправової держави в Україні.Поняття концепції правовоїдержави і її застосування

Різноманітність суспільних відносин визначає різноманітність соціальних норм, які можуть бути класифіковані за різноманітними критеріями

Існують внутрішні та зовнішні форми права. Внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю правових норм, що об’єднуються в інститути, підгалузі і галузі права

Поняття і види забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка, її значення і види.Права і обов’язки заставодавця і заставодержателя.Порука. Гарантія

Правові закони – це демократичні закони, в яких виражається потреба і інтереси всіх суб’єктів суспільних відносин. В таких законах повинні бути оптимально збалансовані права і законні інтереси як громадянина, так і держави

Професійна культура. Політична культура юриста.Правова культура юриста.Етична і естетична культури

Поняття людини та походження прав людини. Громадянське суспільство і права людини. Конституція України і права людини. Громадянські і політичні права і свободи

Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.Право на знаки для товарів і послуг.Право на раціоналізаторську пропозицію.Право на науково-технічну інформацію

Права людини в Конституції України.Обов’язки громадянина України

Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління.Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог.Класифікація актів державного управління

Утворення волосних управлінь було завершено одночасно із сільськими до грудня 1861 року.Волосний старшина виконував також і адміністративні функції

Кримінальне право. Види покарань. Судовий процес. Право власності

Зобов'язальне право. Купівля - продаж і обмін. Наймання людей на працю. Шлюб і сім'я, спадкове право. Кримінальне право. Злочини

Виконання рішень у немайнових спорах. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Звернення стягнення на майно боржника-юридичної особи. Звернення стягнення на майно боржника

Законодавчі основи адміністративної та кримінальної відповідальності.Адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність: спільні риси та відмінності.Адміністративна та кримінальна відповідальність: поняття та особливості

Іпотека: правові проблеми. Розглянути конкретні види зобов’язань, зокрема Комісія, Рента, Поставка, Дарування та визначити в них особливості застосування строків позовної давності

Кримінальне право.Цивільне право.Джерела та загальна характеристика “Соборного Уложення”.У Соборному Уложенні лише намічається поділ норм по галузях права

Поняття банкрутства та його суб'єкти.Підстави для застосування банкрутства.Провадження у справах про банкрутство.Наслідки визнання боржника банкрутом

Класифікація основних принципів кримінального процесу. Сутність та значення принципів кримінального процесу

Повноваження органів, організацій, посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень з питань громадянства України.Порядок визнання та зміна громадянства дітей.Підстави і порядок набуття громадянства України, Припинення громадянства України

Кримінально-правова відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей

Позашкільні форми вивчення правознавства. Роль учителя правознавства в структурі позашкільного вивчення предмета. Шкільні та позашкільні форми вивчення правознавства. Класні та позакласні форми навчання

Особливості прав національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти. Права національних меншин у законодавстві та міжнародних зобов'язаннях України. Правовий статус національних меншин в Україні

Підстави для визначення шлюбу недійсним. Підстави і наслідки позбавлення банківських прав. Позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового характеру

Види та класифікація юридичних термінів в цивільному праві. Проблеми термінології цивільного права в сучасній українській мові. У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає

Кодифікація інституту територіального моря на Женевських конвенціях з морського права. Міжнародно-правові доктрини та конференції з міжнародного морського права стосовно статусу територіального моря. Виникнення інституту територіального моря в міжнародному праві

Проблема розмежування та встановлення меж територіального моря. Поняття територіальне море за Конвенцією ООН з морського права 1982р. Конференція, таким чином, зробила вирішальний крок до конвенційного затвердження міжнародним співтовариством 12-мильної межі ширини територіального моря

Питання юрисдикції держави в її територіальних водах. Міжнародно-правова відповідальність за правопорушення вчинені в територіальних водах ( цивільна та кримінальна)

Помилки спостереження і види контролю даних. Об'єкти правової статистики. Особливості відображення об'єктів у правовій статистиці. Види статистичного спостереження

Оформити процесуальний документ щодо непідвідомчості спору господарському суду (з різних підстав). Класифікація доказів за господарсько-процесуальним законодавством

Проблема непрямого умислу у злочинах з формальним складом. Різниця між непрямим умислом та прямим, а також злочинної самовпевненості. Х арактеристика інтелектуального моменту непрямого умислу

Припинення договору застави. Поняття застави. Для професійного та досконалого здійснення наглядової функції працівники прокуратури повинні досконало володіти питаннями заставного права, зокрема іпотеки

Роль Концепції адміністративної реформи в реформуванні адміністративного права України.Основні напрями та положення Концепції адміністративної реформи

Правові аспекти клонування людини.Біоетичні аспекти клонування людини

Проблема непрямого умислу у класифікації злочинів.Поняття невизначеного умислу.При невизначеному умислі злочинні наслідки хоч і передбачаються винним, але не є конкретизованими

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.Державні нормативні акти з охорони праці. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві

Правове становище людини та громадянина.Поняття правового статусу людини

Методичні підходи та методи оцінки нематеріальних активів.Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її порядок, цілі та регламентація. Грошова оцінка земель різного призначення. Індексація нормативної грошової оцінки

Юридичні гарантії законності.Основні правові засади законності та правопорядку. Сутність правопорядку та законності

Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій.Обмін частини жилого приміщення.Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між членами сім'ї

Припинення позикового зобов’язання.Відповідальність за договором позики.Форма договору позики.Суб’єкти договору позики

Об’єкти цивільних правовідносин. Суб’єкти цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Поняття цивільних правовідносин

Роль норм права в суспільному житті. Основні види норм права. Поняття та ознаки норм права

Поняття і основні ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура правовідносин

Зміни в трактування змісту шлюбного договору. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору

Компетенція місцевих державних адміністрацій.Порядок формування і структура органів виконавчої влади України.Сутність, особливості і суб'єкти виконавчої влади

Удосконалення нормативно-правових актів МВС України шляхом посилення вимог до їх якості. Проблемні аспекти правого поля діяльності МВС та шляхи подолання на державному рівні. Удосконалення існуючої нормативно-правової бази організації і діяльності МВС України

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Кримінологічна характеристика злочинів вчинюваних неповнолітніми. Віктимологічні аспекти злочинності неповнолітніх

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Соціально-економічні причини та умови злочинності неповнолітніх. Кримінологічна характеристика групової злочинності неповнолітніх

Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов'язок батьків утримувати дитину.Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.Майнові правовідносини батьків та дітей

Загальний хід розгляду справи. Головні форми легісакційного процесу в Римі. Формулярний процес

Теоретичні погляди Цицерона на державу. Особливості вчення Цицерона про державу і право

Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, Пліній Старший та ін.).Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право.Закони Солона

Станово-кастові групи стародавнього Єгипту. Устрій і господарство Стародавнього Єгипту

Європейські стандарти свободи пересування і вибору місця проживання.Конституційно-правове забезпечення свободи пересування та системи прописки в Україні

Внутрішня будова правових норм.Особливості структури норм права.Норми права - поняття й структура

Громадяни як суб'єкти трудового права України. Фактична здатність виконувати певну роботу або займатись певною трудовою діяльністю може обмежуватися судом

Правові засади діяльності філій Національного банку України.Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання.Основні правові положення національного Банку України

Відмова від спадщини.Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія).Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини

Характеристика етапів розвитку господарського права.Стан господарського права в зарубіжних країнах

Пути реформирования деятельности органов прокуратуры. Проблемы и перспективы реформирования в органах прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры

Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості.Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження

Перспективи розвитку державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад державного управління нотаріатом в Україні

Духовне життя українського суспільства як об'єкт конституційно-правового регулювання. Загальні ознаки і принципи Української держави

Комерційні арбітражні суди та основні принципи їх діяльності.Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання.Історія розвитку порівняльно-правового методу в міжнародному приватному праві

Праксеологічні та функціональні аспекти конституційно-правового статусу територіальних громад як суб’єкта цивільного права.Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Еволюція територіальної громади в Україні

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи.Резервування найменування юридичної особи.Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

Проблеми, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації та способи їх вирішення. Правове регулювання порядку відшкодування моральної шкоди та право на спростування відомостей, що порочать честь, гідність та ділову репутацію

Правовий досвід європейських країн бере до уваги особливості процедури вирішення трудових розбіжностей за різних моделей економіки, що дозволяє шляхом наукового дослідження й творчої переробки цього досвіду уникнути безлічі помилок при створенні якісно нового національного механізму правового регулювання трудових спорів і конфліктів

Форми господарського права.Основний зміст принципів господарського права.Поняття та основні методи господарського права

Міжнародні торгівельні договори. Принципи міжнародної торгівлі. Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права

Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті.Кримінологічна характеристика потерпілої особи.Класифікація потерпілих

Види юридичної діяльності. Зміст юридичної діяльності. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. Сучасний стан та перспективи співробітництва України з міжнародними організаціями. Характеристика міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій

Форми звернення до Конституційного суду України. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної і справедливої організації суспільства. Демократія та її роль у політичному процесі

Форма і структура конституцій зарубіжних країн. Особливості змісту конституцій. Поняття конституції в зарубіжних країнах.

Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист. Професійний захист як гарантія забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві