Політика, політологія

Теоретичні підходи до вивчення партійних систем. Еволюція партійної системи Канади. Особливості сучасної партійно-політичної системи Канади

У роботі розглянуто прояви політичного тиску на діяльність телекомпаній протягом усього періоду становлення українського регіонального телебачення, а також історичний досвід і моделі світового мовлення, сформовані під впливом політичних трансформацій.

Дисертація присвячена висвітленню організаційно-правових аспектів адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні. Проаналізовано генезис адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні в законодавстві та правовій доктрині, визначено поняття та специфіку молодіжної політики як об’єкта адміністративно-правового регулювання; розглянуто елементи адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні із детальним вивченням кожного з них. У роботі міститься систематизований аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики та сформульовані передумови і пріоритети його запозичення в Україні, а також окреслено основні напрями подальшого розвитку адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні.

Дисертація присвячена критичному аналізові та вирішенню наукової і практичної проблеми взаємозв'язку і взаємовпливів політичної глобалізації та соціально-економічної відсталості національних держав і суспільств. Вперше в українській політичній науці здійснено цілісну наукову спробу переосмислення витоків, причин і суті новітніх конфліктних ситуацій на глобальному, регіональному та національному рівнях.

Демократія в глобальному контексті. Демократична традиція в Україні. Елементи демократії в історії України. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

Поняття „модернізація” з”явилось на початку 50-х рр. для характеристики країн, які здійснювали перехід до індустріального суспільства насамперед через удосконалення своєї економічної інфраструктури, механізмів економічного росту. У процесі еволюції модернізації як міждисциплінарної теорії та її поступової політизації викристалізувалося поняття „політична модернізація”, яке нині пов”язується з формуванням політичних інститутів, соціальною мобілізацією, розширенням політичної участі населення, закріпленням демократичних цінностей і норм

Распад СССР привел к появлению на политической карте мира. 15 новых самостоятельных государств, среди которых крупнейшим является Россия

За часи демократії в Україні було створено ряд організацій та програм, що опікувалися розвитком громадянського суспільства на місцевому та національному рівнях

Принцип місцевого самоврядування є однією з найважливіших ознак будь-якої демократичної держави

Впродовж тривалого історичного періоду державу часто ототожнювали з суспільством, політикою, владою

Геополітика як політологічна концепція, що вбачає в політиці держави визначальну роль географічних чинників, за глобальних політичних змін, які гостро постали на зламі XX — XXIст., набуває нового значення і змісту

Повновоаження та обов'язки рад міст

Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази

Сьогодні в Україні неналежно врегульоване створення більшості правових норм. До того ж, відчувається брак законодавчого регулювання діяльності органів державної влади

  При  приватній  власності, заявляв  Томас  Мор  в  своїй “ Утопії”, не  можливо  говорити  ні  про   справедливість, ні  про   добробут  всього  суспільства. Передові  тогочасні   держави  він  вважав  лише  змовою  багатіїв, які   прикриваючись   державою, задовільняють  свої   власні   інтереси.  Так   вони  роблять  все  від  імені   держави, а  отже і  від  імені  бідних,  і   всі  їх уловки  стають  законами

Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно

Конституцiя України,  прийнята 28 червня 1996 року, встановилановi правила за якими мають органiзовуватись i функцiонувати  системи мiсцевої державної влади i мiсцевого самоврядування

Місцеве самоврядування є органічним поєднанням форм представницької і безпосередньої демократії, тобто систему самоврядування становлять як певні представницькі органи, так і форми безпосереднього волевиявлення населення територіальної одиниці

Мiсцеве самоврядування в Українi має досить довгу i драматичну  iсторiю

Нині парламенти діють у понад 160 країнах світу. За змістом діяльності вони є насамперед органами законодавчої влади, легіслатурами (від латинського Lex — закон)

Українська держава переживає найтяжчий період свого становлення

На етапі сьогодення в низці розвинених країн склався самостійний науковий напрямок, що досліджує політико-психологічну проблематику та має назву "політична психологія"

Сьогодні на терені незалежної Української держави проживає поліетнічна українська нація, яка складається з багатьох народів і національних меншин, має свою державність на певній території, тобто розробляє і втілює в життя систему принципів організації (будівництва) і діяльності держави

Державна влада не може реалізовуватися сама по собі, вона виявляється через певні дії, які мають відповідну зовнішньо виражену форму, тобто будь-яка діяльність публічної адміністрації має зовнішнє оформлення змісту цієї діяльності. Зміст діяльності публічної адміністрації спрямований на задоволення загальних публічних інтересів. Одним з видів діяльності публічної адміністрації є визначення рівня відповідності вимогам основних стандартів, що висуваються державою до певних об’єктів, який виявляється через систему атестацій

Архівна справа - галузь діяльності, що охоплюють питання зберігання й використання архівних документів. Наукова дисципліна, що вивчає й розробляє теоретичні, методичні й організаційні питання архівної справи і його історію, називається архівознавством

В Україні продовжується поступова переоцінка політико-правових ідей та цінностей, відбувається процес оновлення системи права, її галузей та інститутів, трансформація практики правозастосування. Розвиток ринкових відносин, формування нового правового простору, зміна державних і суспільних пріоритетів вимагає нових, більш ґрунтовних досліджень, усталених правових інститутів, які створюють фундамент правової системи та забезпечують належний рівень функціонування правових відносин в країні

Становлення України як демократичної, соціальної та правової держави є неможливим без ефективного здійснення органами місцевого самоврядування управлінської діяльності. В контексті посилення ролі останніх у наданні управлінських послуг виникає необхідність визначення особливостей їх адміністративно-правового статусу з метою вдосконалення механізму реалізації державного управління на місцевому рівні

У системі державного управління органи внутрішніх справ посідають особливе місце, це обумовлено, перш за все, тими функціями, які вони покликані виконувати, а також тим, що їх діяльність здійснюється безпосередньо серед населення і охоплює практично всі сфери суспільного життя

Розглядаючи поняття політичної системи, спеціалісти підкреслюють, що вихідною категорією політичної теорії є «політика». Це - категорія давньогрецького походження і зазвичай органічно поєднується з діяльністю держави, визначає засіб, що гарантує реалізацію політичних цілей

Політичні відносини - стійкі взаємозв'язки й взаємодії суб'єктів політики. Досягається ця стійкість за рахунок появи норм, що регулюють поводження взаємодіючих політичних суб'єктів. Згодом ці норми закріплюються, і люди відтворюють певні моделі поводження, уже орієнтуючись не на конкретну особу, а на рольові очікування й вимоги

Сучасний світ – це багатолика сукупність розвитку, взаємодії, еволюції, втрати одних та здобуття інших характерних рис. Тому в світовій науці політичні режими вивчають у рамках багатьох теоретичних шкіл та напрямів

Еволюція людської цивілізації у XX столітті переконливо підтверджує той факт, що головним чинником стійкого економічного розвитку країни є науково - технічні інновації, або комерційне застосування нових, більш продуктивних технологій, які істотно змінюють обсяги та якість виробництва і споживання

Система управління державною інноваційною політикою. Малий інноваційний бізнес. Створення такої системи взаємодії всіх учасників циклу, що забезпечує науково-технічний прогрес, є головним завданням інноваційної політики держави

Основні напрями інноваційної політики. Інструменти державної інноваційної політики. Виклад проекту концепції інноваційної політики держави. Особливого значення інноваційний процес набуває для перехідних економік

Умови виникнення та концепції рікардіанської школи. Основні постулати представників рікардіанської школи

Стосунки України та Канади в 1991 – 1996 рр. Канадсько - українські відносини на початку  ХХІ ст. Співробітництво в галузі охорони здоров`я

 Загальні риси нації як суб’єкта політики. Нація та її інтереси сприймаються як другорядні, їм протиставляються економічні та соціальні проблеми, котрі тлумачаться як основні й доленосні

 Особливості американських концепцій кейнсіанства та причини цих особливостей. Визначення капіталу і аналіз його поділу у Ф. Кене, А. Сміта, К.  Маркса (еволюція думок і поглядів). Сміт брав собі за мету дослідити природу і причини багатства народів. Проте його працю під такою назвою присвячено, по суті, розгляду умов зростання багатства, умов збагачення нації

Людина як суб’єкт політики. Роль особи як суб’єкта політики. Політична поведінка, основні типи і види. Особа як об’єкт політики. Поняття об’єкта політики.

Понятие политической партии. Функции политических партий. Типология партий и партийных систем. Особенности партийной системы в России. Политическая партия – одно из важных достижений цивилизации, необходимый для нормальной жизни политический институт

Одним з найважливiших питань, що стоять зараз перед Президентом та Верховною Радою України є органiзацiя влади в  Українi таким чином, аби втримати ситуацiю в державi пiд контролем в умовах жорстокої економiчної кризи та за допомогою  такої структури влади забезпечити на кiнець проведення в Українi економiчних реформ, без яких держава приречена

Місце та роль громадянсько-політичних організацій і рухів у політичному житті суспільства, їх типологія. Причини виникнення. Мета та майбутність суспільних рухів. У сучасній політології групи інтересів визначаються як недер-жавні й непартійні об'єднання, що впливають на владу

Сутність та  структура політичної системи. Основні функції політичної сфери. Політика — важливий компонент життєдіяльності суспільства. За своєю природою вона пронизує всі сфери суспільного життя

Сутність політичних відносин. Види політичних відносин. У політологічній літературі є різні спроби тлумачення політичних відносин, представлені здебільшого  на рівні загальних визначень і характеристик

Співвідношення понять нація - етнос в аспекті державотворення України. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність. Етнополітика в Київській Русі та походження  білорусів та росіян.

Теоретико-методологічне визначення політики. Загальна характеристика предмета та об’єкта вивчення політології. Дослідження предмету політики. Як і всяка наука політологія має свій предмет та об'єкт дослідження

Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики. Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності

Сутність та структура політичної системи. Держава в політичній системі суспільства. Сутність політичної системи, на його думку, полягає в регламентації поведінки людей

Загальні передумови виникнення держави, її ознаки, історичні типи та форми. Передумови виникнення держави, її ознаки та функції. Федеральний чи унітарний устрій держав – моделі майбутнього. Майбутній територіальний устрій України та Росії

Содержание мира политики. Ведущая роль современной зарубежной политики : школа политологов США. Гражданское общество – понятие, структура, функции. Группы интересов  - понятие, структуры, функции и типы. Лоббизм. Политическая школа Франции. Методы и функции политологии

Сутність та специфіка політичної влади. Основні концепції політичної влади. Політична влада як засіб стабільності у суспільстві  

Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами. Конституційно-правова відповідальність органів місцевого самоврядування

На фонi складних економiчних проблем держави та спроб реформування структури влади в Українi, питання органiзацiї мiсцевої влади та мiсцевого самоврядування ще не знайшло достатнього теоретичного обгрунтування

Поняття політичної системи суспільства. Елементи політичної системи суспільства та їхня характеристика. Місце і роль органів державної влади в політичній системі держави і суспільства

Політична система сучасної України: становлення, розвиток та особливості трансформації. Сутність політичного режиму України

Поняття і види форми правління та форми державного устрою. Форми державного правління. Характеристика форм державного устрою

Структура влади: суб'єкти-носії, ресурси, різновиди. Політична влада: сутність, характерні ознаки. Легітимність політичної влади. Взаємодія влади і права

Основа ідеології – національна ідея. Націоналізм як явище в новітній світовій історії. Журналістика та державна ідеологія. Компас державотворення

Повноваження народного депутата України. Класифікація повноважень народного депутата України. Організація роботи народних депутатів України. Основи правового статусу народних депутатів України. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України

Сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування. Характерні особливості місцевого самоврядування в сучасній Україні. Декларація прав людини та її відношення до засад місцевого самоврядування

Головні чинники, що зумовили процес перебудови її головні суперечності. Етапи перебудови та її наслідки для України

Політична коренізація, її зміст та причини впровадження. Українізація - здійснення політики коренізаціі в Україні. Українське національне відродження

Сутність та структура політичної системи. Проблеми становлення та розвитку політичної системи. Політична система сучасної України, особливості трансформації

Походження  та розвиток референдумів. Конституційні інститути референдуму та народної ініціативи. Правові наслідки референдуму

Концепція форми держави у конституційному праві. Конституційний інститут форми правління. Конституційний інститут форми територіально-політичної організації держави

Загальні засади конституційного ладу України. Основні принципи конституційного ладу України. Державний устрій України. Форма державного правління. Конституційне закріплення основ громадянського суспільства України

Громадянське суспільство є підсистемою суспільства, сферою багатогранних взаємовідносин вільних і рівноправних громадян, які базуються на приватних чи колективних інтересах, на спонтанному самоврядування індивідів, добровільних організацій та асоціацій громадян

Розвиток революційно-демократичних ідей ХІХ - початку ХХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство і громадівці. Соціалістичні ідеї в перші десятиліття ХХ ст. Консерватизм як один з напрямків української політичної думки XIX  на початку XX ст

Поняття політичних виборів, їх основні види. Виборчі системи: сутність, типологія. Виборча система сучасної України

Теоретико-методологічні аспекти політичного реалізму. Поняття політичного реалізму. Політичний реалізм Г. Моргентау та Р. Арона. Політичний реалізм та створення системи політичної безпеки України

Античний період розвитку політичної думки. Релігійно-міфологічний напрям. Просвітницько-раціоналістичний період розвитку політичної думки. Юридичний напрям

Сучасний стан антипономонопольної політики. Антимонопольна практика у ринковій економіці Заходу, можливість використання їхнього досвіду в умовах України. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки

Ідеологія державного будівництва в Україні. Парадигма Української держави. Особливості переходу від авторитаризму до демократії

Структура суб'єктів соціальної політики. Взаємодія держави і громадських організацій як суб'єктів соціальної політики

Формування політичної свідомості: типи, рівні, нові тенденції. Умова функціонування політичної культури. Вибори і виборчі системи

Політичний режим, його сутність та типологія. Структура політичного режиму. Сутність політичного режиму України

Ідеологія як конституційований елемент політики. Структура і функції політичної ідеології

Ґенеза науки про політику. Предмет політології

Боротьба за утвердження політичної і економічної незалежності України. Політичний плюралізм і багатопартійність в Україні. Декларація про державний суверенітет, акт про незалежність України та їх значення

Сутність політичного процесу і його суб'єкти. Політичний процес в Україні

Роздержавлення, форми і методи. Приватизація, її роль в перетворенні відносин власності, методи приватизації

Сучасні європейські інтеграційні проекти: мотиви, моделі, ризики, регіональний та глобальний контекст. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі: стан, проблеми, зрушення та перспективи

Визначення партії та її ознаки, етапи створення партії. Основні функції партії. Класифікація політичних партій. Партії як носії різних ідеологій

Сутність і поняття політичних партій. Партійні системи та їх типологія. Становлення та тенденції розвитку політичних партій в Україні

Сутність монополізму та причини виникнення монополій. Система прогнозування, планування та розробка програм як засіб реалізації економічної політики держави. Концептуальні підходи до створення державної системи економічного прогнозування та планування

Види ресурсного забезпечення діяльності виконавців державно-управлінського рішення. У чому полягає діяльність державної служби як інформаційно-комунікативної системи

Конфуціанство як одне з головних політичних вчень Стародавнього Китаю. Характеристика вчення даосизму

Проблеми функціонування ООН. Характеристика статуту ООН

Економічна діяльність органів ООН. ЕКОСОР

Необхідні передумови утвердження демократії. Основні принципи і процедури демократії. Поняття і зміст та основні форми демократії

Політична діяльність Сократа. Політичні ідеї Сократа

Етнос і нація, їх системоутворюючі ознаки. Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення, засоби попередження і розв′язання

Громадська думка як фактор політики. Умова функціонування політичної культури

Стосовно розуміння поняття „політична ситуація” та окреслення основних питань її аналізу існують різні думки. Так, російські дослідники О. Демидов і А. Федосеєв зазначають, що в процесі детермінації політичної діяльності діють не абстрактні закони, інтереси, обставини та позиції, а конкретні, обумовлені часом, місцем модифікації фактори як постійної та довгострокової дії, так і динамічно змінні

Передумови створення НАТО. Утворення НАТО, основний зміст Північноатлантичного договору

Сутність і типологія політичних режимів. Тоталітарний режим.

Порівняння ідей Аристотеля з сучасними ліберальними теоріями. Порівняльна характеристика ідеальної держави Арістотеля

Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби

Політична влада як засіб стабільності у суспільстві. Основні концепції політичної влади. Сутність і специфіка політичної влади

Основні категорії політичної свідомості. Сутність політичної свідомості

Основні функції політології. Структура та функції політології

Роль парламенту в житті держави. Основні ознаки й особливості парламентської влади. Предмет, структура і завдання політології

Роль політичної еліти в суспільстві. Типи виборчих систем в світовій практиці

Німеччина періоду станово-представницької монархії. Феодальна Англія у період станово-представницької монархії

 Дайте оцінку реорганізації місцевих органів виконавчої влади і Органів місцевого самоврядування в України у 1992-1996 pp., розкрийте об'єктивні і суб'єктивні причини, здобутки і втрати. Покажіть власне бачення найбільш оптимальної організації взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

 Детальна характеристика форм держави. Складна держава і державоподібні об'єднання. Поняття та елементи форми держави

Законність у державному управлінні: поняття, способи забезпечення, причини нехтування.  Об'єктивна зацікавленість системи державного управління в забезпеченні законності

Функції Верховної Ради. Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України

Реформування конституційно-правового розвитку місцевого самоврядування та виборчого процесу: проблеми і стратегії. Об’єкти муніципального виборчого процесу. Поняття об’єктно складової муніципального виборчого процесу

Прогалини законодавчого укріплення муніципального виборчого процесу в Україні. Подолання основних проблем  муніципального виборчого процесу в Україні. Актуальні питання регламентації та проблеми становлення виборчого процесу органів місцевого самоврядування

Критично-утопічний соціалізм. Класичний лібералізм. Марксизм. Елітизм. Політичні вчення найчастіше є ідеологічним відображенням реальних інтересів певних суспільних класів. Очевидно, що марксизм (марксизм-ленінізм) є альтернативою лібералізму

Партійна система в сучасній Україні. Громадсько-політичні об’єднання і рухи: поняття, класифікація, функції. Сутність і типи партійних систем. Поняття, типологія та функції політичних партій

У міфі сходиться минуле з сучасним і визначається майбутнє. Дослідження підтверджують, що суспільство, особистість можуть реагувати на кризову ситуацію, на загрозу, або виробляючи інноваційну ідею, що відкриває нові творчі можливості, або повертаючись до старих ідей, що виправдали себе під час попередніх криз

Хронічною проблемою є високий рівень державної заборгованості, яка обмежує фінансову свободу держави в соціальній сфері. До проблем можна віднести й недостатню відповідальність як соціальних органів, так і отримувачів соціальних послуг і виплат щодо основних принципів системи соціального страхування

Дитячі та юнацькі роки. Формування особистості. Участь діяльності в русі соціальної партії. Трудова діяльність. Початок Першої світової війни змінило долю майбутнього дуче. За пропаганду серед народу ідеї участі у війні в жовтні 1914 року Муссоліні був виключений із Соціалістичної партії

Шляхи вирішення проблем ізраїльської політики. Проблеми сучасної зовнішньої політики Ізраїлю. Вплив зовнішніх чинників на ізраїльську політику. Виникнення держави Ізраїль у 1948 р. Зовнішня і внутрішня політика Ізраїлю

Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України. Стан парлементаризму. Функції Верховної Ради. Сучасний парламентаризм характеризується наявністю кількох усталених видів парламентів, що різняться своїм статусом, порядком формування, структурою, функціями та іншими ознаками

Реформування конституційно-правового розвитку місцевого самоврядування та виборчого процесу: проблеми і стратегії. Об’єкти муніципального виборчого процесу. Поняття об’єктно складової муніципального виборчого процесу

Класичний лібералізм. Критично-утопічний соціалізм. Марксизм. Елітизм. Політичні вчення найчастіше є ідеологічним відображенням реальних інтересів певних суспільних класів

Специфічні завдання української держави на сучасному етапі. Концепція сталого розвитку та стратегічні перспективи України. Політична система України: проблеми та перспективи розвитку

Партійна система в сучасній Україні. Громадсько-політичні об’єднання і рухи: поняття, класифікація, функції. Сутність і типии партійних систем. Поняття, типологія та функції політичних партій

У міфі сходиться минуле з сучасним і визначається майбутнє. Дослідження підтверджують, що суспільство, особистість можуть реагувати на кризову ситуацію, на загрозу, або виробляючи інноваційну ідею, що відкриває нові творчі можливості, або повертаючись до старих ідей, що виправдали себе під час попередніх криз

Характеристика політичних режимів України в період незалежності (1991-2008 р.р.). Політичні режими України в складі СССР ( 1918-1991). Політичні режими в Україні в 1900-1918 рр. Що таке політичний режим

Ідеальна держава, за Платоном, є посередником між космосом і людською душею і виконує три функції (радницьку, захисну і ділову), які покладаються на три відповідні стани (правителів, воїнів і виробників)

Сучасна західна політологічна думка. Політична думка середньовіччя, Реформації, Відродження та Просвітництва. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі

Пріорітети вдосконалення організації зв’язків з громадськістю. Основні проблеми зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування. Використання засобів комунікації в зв'язках з громадськістю. Зв’язки з громадськістю як система сучасних комунікаційних технологій

Роль та місце держави та права в організації суспільства і здійснення політичної влади. Поняття політичної системи та суб'єкти політики в Україні. Політична влада: поняття, ознаки, зміст. Поняття політичної влади

Загальна характеристика форм і методів діяльності держави. Поняття функцій держави, методи їх здійснення. Форми і методи реалізації функцій держави. Організаційна форма реалізації функцій держави

Демократичні принципи організації і функціонування державної влади.Демократія і права людини.Демократія і законність в умовах формування правової держави

Компроміс і консенсус як способи розв`язання політичних конфліктів в Україні.Методи розв'язання політичних конфліктів.Слід запобігати не самому виникненню політичних конфліктів, а їх ескалації, перетворенню на криваві сутички

Факт тривалого збереження стабільності в Україні можна пояснити лише волею переважної більшості громадян жити у незалежній Українській державі

Політична боротьба в сучасному українському суспільстві.Політична боротьба.Політичні відносини.В основі політичної боротьби лежать інтереси різних суб'єктів політики (соціальних спільнот, окремих осіб), прагнення втілити їх у життя

Діяльність груп інтересів у політичній системі демократичного типу. Політичні інтереси як основа політичної діяльності.Політичний інтерес – це інтерес соціальної групи, особистості, пов’язаний з проблемою задоволення, утримання і використання влади

Проблема політичного лідерства в контексті історичної епохи.Типи політичного лідерства. Феномен Леоніда Кучми.Функції політичного лідера.В Україні теоретичного дослідження політичного лідерства як проблеми політології не існувало протягом усього сімдесятилітнього радянсько-тоталітарного періоду її історії

Механізми вирішення міжнародних спорів а рамках міжнародних організації (ОБСЄ, Рада Європи, ЄС, СНД та ін.).Сучасна система мирних засобів врегулювання міжнародних спорів.Становлення і розвиток принципу мирного розв`язання міжнародних спорів

Компроміс як спосіб розв`язання політичних конфліктів в Україні. Методи розв'язання політичних конфліктів. Компроміс.Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій.Теоретичні аспекти дослідження конфлікту

Марксизм як соціально-політичне вчення.Суспільно-політичні концепції праці „Капітал” К. Маркса, їх суть і значення. "Капітал” К.Маркса – фундаментальна праця ХІХ століття

Система органів ДРЕ.Характеристика і функції Міністерств, відомств державних комітетів.Функції та повноваження Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів.Принципи організації ДРЕ

Поняття актів управління в юридичній літературі.Акти управління - форма управлінської діяльності.Класифікація форм управлінської діяльності.Нормативно-правові акти ОВС

Державний Прапор — це закріплене в законодавстві офіційне полотнище держави, в якому шляхом добору певних кольорів (іноді з використанням малюнків чи написів) виражено ідеї політичного характеру.Державний Гімн —це закріплена в законодавстві країни музично-поетична емблема держави, яка через систему (набір) музично-поетичних образів виражає певне коло ідей політичного характеру та символізує суверенну державу

Сутність і основні визначення політики.Місце і роль політики в суспільстві, її види та детермінанти.Політика, її сучасний розвиток українського суспільстві.Суб’єкти та об’єкти політики

Політологія в системі суспільствознавства, її роль у формуванні політичних відносин в життєдіяльності суспільства.Становлення політичної науки.Політологія як наука. Предмет, методи, функції і категорії політології

Повноваження Президента при президентській,напівпрезидентській та парламентській республіках

Повноваження Конституційного Суду, та Конституційної Ради. Контроль Суду та Ради над проведенням виборів

Характеристика головних функцій політології.Структура та основні функції політології.Структура політології має свою внутрішню логіку й охоплює теоретичні та практичні основи

Напрямки діяльності ЦЄІ.Створення Центральної Європейської Ініціатіви та участь в ній України.В рамках ЦЄІ регулярно проводяться зустрічі на рівні глав урядів (щорічно восени), міністрів закордонних справ (щорічно навесні), Комітету національних координаторів ЦЄІ (КНК, кілька разів на рік) держав-членів ЦЄІ

Основна діяльність Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації.Створення Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) та її основні функції

Внесок М.П.Катона в історію тогочасного Риму.Політична діяльність М.П.Катона.Характеристика джерел та літератури

Типи державного ладу за Платоном.Основи політико-правової думки Платона.Платон був першовідкривачем у сфері філософського осмислення широкого комплексу політико-правових проблем

Поняття політичної системи суспільства.Елементи політичної системи суспільства та їхня характеристика.Види та типи політичних систем.Політична система - це сукупність трьох взаємодіючих підсистем: інституціональної, інформаційно-комунікативної та нормативно-регулятивної

Розвиток української політичної літератури у другій половині XVI — першій третині XVII ст. Полемічна література.Східноруська політична література XIII-XIV ст

Аналіз Закону "Про вибори Президента України" в редакції 2004 року.Виборча система. Закон України "Про вибори народних депутатів України".Поняття про вибори, вибори за конституційним правом

Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб'єктів. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання

Політичні партії можуть виконувати як позитивну так і негативну роль. Це залежить від різноманітних умов, які впливають на їх діяльність (рівень політичної культури суспільства, наявність чи відсутність традицій партійного життя, законодавче закріплення статусу політичних партій і т.д.)

Європейський вибір незалежної України.Український вектор в системі міжнародних геополітичних відносин.Геополітичні пріоритети України в сучасному світі

Влада як соціальне явище. Політична влада. Періодизація політичної історії та політичної думки в Україні. Особливості політичної думки Середньовіччя про політичну владу й державу (Ф.Аквінський, М.Падуанський)

Ідеологія як критерій класифікації сучасних політичних партій в Україні. Характеристика проблеми багатопартійності в Україні. Ідеологічний вимір розвитку сучасних політичних систем

Складові ціннісного підходу ціноутворення. Поняття ціннісного методу ціноутворення

Організація дипломатичних прийомів за круглим столом.Проведення ділових зустрічей за круглим столом.Поняття "кругового столу"

Порядок вступу на пост новообраного Президента України. Загальна характеристика етапів виборчого процесу по виборах Президента України. Види виборів Президента України. Порядок призначення виборів Президента України

Принципи функціонування і розвитку сучасної політичної системи.Поняття та види влади. Державна влада.Співвідношення держави та інших суб’єктів політичної системи

Проаналізуйте форми політичної взаємодії та сучасної політичної еліти суспільства. Визначте основні тенденції розвитку цих форм у майбутньому

Основи стабільності політичного режиму в Україні.Суть і основні засоби досягнення політичної стабільності в Україні

Раціоналістичні концепції політичної думки.Теологічні тлумачення політичних інститутів і процесів

Влада як системоутворюючий чинник політичної системи.Основні концепції політичної влади.Форми та механізм політичної влади

Політичні концепції в XIX ст. на початку ХХ ст.Політична думка часів національно-визвольної боротьби XVII ст.Основні ідеї політології Київської Русі

Сутність, структура та функції політичної системи суспільства.Основні ідеї марксистської концепції політики та сучасність.Загальне та особливе у поглядах Платона та Аристотеля на проблеми державності, владування та демократії

Міжнародне визнання України і встановлення дипломатичних відносин із зарубіжними країнами.Утвердження політичного, економічного і оборонного статусу незалежної України, забезпечення її територіальної цілісності

Основні форми діяльності суб’єктів політичної діяльності. Поняття суб’єктів та об’єктів політичної діяльності, їх структура та функції. Зміст і структура політичної діяльності

Взаємозв'язок політології з іншими соціальними науками.Політологія в системі гуманітарного знання

Політичні наслідки Другої світової війни для України. Україна на шляху мирного будівництва. Геополітичні наслідки Другої світової війни. План Маршалла.Політичні наслідки другої світової війни

Реформа виборчої системи. Перший і Другий З'їзди. Введення інституту президенства.Причини та передумови перебудови.Розпад СРСР

Звичаєві традиції у цивільному та цивільно-процесуальному праві.Сутність та поняття політичних та національних традицій

Функції держави у суспільстві. Основні форми держави. Основні принципи правової держави. Ознаки держави

Історія політичної думки в стародавньому світі. Політична думка Середньовіччя. Політичні ідеї доби Відродження. Розвиток політичної думки XVIII століття

Механізм розробки і прийняття політичних рішень в умовах української держави. Проблеми легітимності влади. Політична еліта і демократія: дилема поєднання

Основні політичні ідеології сучасності. Структура і функції політичної ідеології. Ідеологія як конституційований елемент політики

Демократія як форма політичної влади. Проблеми розбудови демократичної правової держави в сучасній Україні. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя

Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства.Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

Суспільно-політичний ідеал – як стрижень політичної свідомості. Суспільно-політичний ідеал в сучасній Україні. Партійна система сучасної України

Традиційний інституціональний підхід зосереджував свою увагу на формально-організаційних аспектах функціонування політико-правової системи, загальноприйнятих (зафіксованих у законодавстві) нормах та цінностях (далі - нормативних цінностях)

Суперечності державного управління, його суб’єкти та об’єкти. Властивості державного управління. Теоретичні засади державного управління

Статус та організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи внесення змін до виборів депутатів всіх рівнів. Вибори депутатів сільських та селищних рад. Види виборчих систем. Виборча система України

Теоретико-методологічні аспекти статусу місцевих державних адміністрацій. Особливості взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Тенденції взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями

Розвиток вчень Піфагора у піфагорійців. Особливості політичних поглядів Піфагора