Політична економіка

Прибутковий податок з громадян - загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими актами України. Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу

Отже, нині ми стоїмо біля витоків процесу створення правової держави , для якої головним є захист особи, свободи і прав людини, у тому числі національних меншин,додержання законів і державності

У процесі реалізації виконавчої влади відбуваються втілення в життя законів та інших нормативних актів держави, практичне застосування всіх важелів державного регулювання і управління важливими процесами суспільного розвитку

Створюючи ринкову економіку, потрібно орієнтуватися на досвід інших країн, які пройшли через нові для нас форми організації виробничих відносин

Проблеми економічного зростання особливо гостро постали перед людством у XX ст., але це не означає, що вони нікого не хвилювали раніше. Уперше про економічне зростання заговорили меркантилісти, а більш-менш предметно цю проблему поставив фізіократ Ф. Кене

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку

Сучасний етап розбудови типології політичних систем пов'язаний з біхевіористською революцією в політичній науці 1950 - 1960 років у США. Біхевіористський (поведінковий) підхід швидко еволюціонував як вияв. незадоволеності досягненнями традиційної політичної науки і, насамперед, формально-інституціональними підходами, що в ній застосовувалися

Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Бюджет як економічна категорія. Бюджетний устрій і бюджетна система України

Єдність усіх функцій дає загальне уявлення про гроші, їх роль у суспільному відтворенні . Важливою умовою теоретичного пізнання функцій грошей є послідовне забезпечення діалектичного підходу до їх аналізу

Таможенный тариф представляет собой систематизированный перечень товаров, подлежащих таможенному обложению при ввозе их на таможенную территорию данной страны или при вывозе из неё

Предмет дослідження політичної економії як науки. Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття. Ряд західних економістів визначають політекономію як науку про багатство, народне господарство, забезпечення добробуту тощо.

Найвища кінцева ціль монетарної політики полягає в забезпеченні стабільності цін, повної зайнятості і зростанні реального обсягу ВНП

Центральний банк створює банківські резерви, що є вимогами центрального банку, до комерційних банків. Сума готівки в обігу та резервів комерційних банків відома як грошова маса, яку інколи поіменовують грошима центрального банку

Зміст і правове значення кошторису бюджетної установи. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до  виконання кошторису бюджетної установи

Загальногосподарські прийоми формування політики. Вихідні механізми законодавчого процесу. Персоналії Коля і Шредера у західно-європейській інтеграції. Очікування в контексті демократичної трансформації України

Теоретико-методологічні засади державного бюджету та бюджетної політики. Бюджетна політика України, її основна риси та елементи. Бюджет і бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації

Історія створення та розвиток Європейського Союзу. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Інтеграційні процеси підштовхувались високим рівнем розвитку продуктивних сил, поглибленням спеціалізації виробництва в умовах відносно незначних масштабів внутрішніх ринків країн Західної Європи

Економічні функції держави. Особливості функції держави в перехідній економіці. Удосконалення економічних функцій держави в перехідній економіці

Теоретико-методологічні основи функції держави в економіці. Сутність економічних функцій держави. Основна характеристика функцій держави в перехідній економіці. Поняття та класифікація правових форм реалізації економічної функції державиІ. Економічна функція у системі функцій сучасної держави. Функції держави в економічних системах. Актуальні завдання і функція державного регулювання в реалізації економічної політики. Вдосконалення економічних функцій держави в перехідній економіці     

Державне регулювання як особливий тип соціально-економічного управління. Самоорганізація та самоуправління в соціально-економічній діяльності. Взаємодія державного регулювання та громадської самоорганізації, його сутність і роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку

Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. Структура агропромислового комплексу і сутність аграрної політики держави у період становлення ринкових відносин. Макроекономічне планування розвитку галузей АПК. Вимоги ВОТ до державного регулювання регіонального ринку сільськогосподарської продукції України

Становлення системи валютного регулювання в Україні. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. Формування і управління золотовалютним резервом України. Регулювання Національним банком України поточних валютних операцій та операцій пов`язаних з рухом капіталу

Власність як економічна категорія.Власність у системі економічних відносин. Особливості приватнокапіталістичної власності. Необхідність різноманітних форм власності та їх сучасний стан

Особливості нової економічної політики в Україні. Народне господарство України в умовах НЕПу

Імпортні мита, що накладаються на імпортні товари при випуску їх для вільного звертання на внутрішньому ринку країни. Є переважною формою мит, застосовуваної всіма країнами світу для захисту національних виробників від іноземної конкуренції

Антимонопольна політика держави. Теорії вартості. Як розміщення ресурсів фірми пов'язане з цілями, яких вона намагається досягнути

Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорія грошей. Основні форми та методи державного регулювання економіки. Суть, функції споживання та заощадження. Національні заощадження та норма заощадження

Матеріальне виробництво як основа життя людини. Об’єктивні причини економічного розвитку. Причини виникнення товарного виробництва

Організація розрахунків із централізованими бюджетними та позабюджетними фондами. одель банківської системи. Банківська система України. Економічні потреби, виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

Теоретико-методологічні аспекти функціонування профспілок в Україні. Напрями участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Шляхи та перспективи розвитку профспілкового руху в Україні

Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах. Складові державного регулювання зайнятості населення. Державне регулювання зайнятості населення в Україні, основні принципи та завдання

Економічна природа адміністративних витрат та їх класифікація. Методика побудови обліку адміністративних витрат

Головні принципи та чинники державної регіональної економічної політики України. Механізм реалізації державної регіональної політики

Економічна політика Української держави: проблеми і труднощі. Здійснення ринкових реформ. Формування фінансової, грошово-банківської системи

Проблеми сучасної регіональної політики України. Система прогнозування, планування та розробка програм як засіб реалізації економічної політики держави. Зміст діяльності і функції Антимонопольного комітету

Государственный кредит как экономическая категория. Формы государственного кредита. Формы внутриэкономического государственного кредита

Система доходів бюджету. Методи формування доходів бюджету. Планування фонду заробітної плати вищого закладу освіти

Доходи бюджету від державного майна, угідь і послуг. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль

Антимонопольна політика держави. Грошова політика

Значення праць М.А. Балудянського у еволюції методології історії політичної економії. Питання методології історії політичної економії у працях українських учених

Засади формування кредитно-промислової політики в процесі ринкових перетворень. Кредитно-промислова політика – чинник економічного зростання

Межі втручання держави в економіку. Сутність державного втручання  в економіку

Економічна політика,її форми. Економічні функції держави та форми державного регулювання. Втручання держави в економіку протягом історії. Перспективи розвитку державного регулювання в Україні. Основні функції сучасної держави. Необхідність державного втручання в економіку

Особливості ринкової пропозиції. Ціна й обсяг пропозиції товарів. Приклад розрахунку рівноважної ціни на умовному ринку. Податок і рівноважна ринкова ціна. Поняття «ринкова рівновага» та основні постулати теорії рівноваги. Основні методи формування ринкових цін. Проблеми ринкової рівноваги та шляхи їх вирішення

Специфічні завдання української держави на сучасному етапі. Концепція сталого розвитку та стратегічні перспективи України. Політична система України: проблеми та перспективи розвитку. Економічні чинники національного розвитку в ХХІ столітті

Межі втручання держави в економіку. Сутність державного втручання  в економіку. Державне регулювання економіки – це цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для найбільш ефективного функціонування ринкового механізму і мінімізації його негативних наслідків

Шляхи та напрями зближення регіональної політики, особливості регіональної політики в Україні. Механізми та інструменти реалізації регіональної політики в ЄС. Суть та значення регіональної політики у сучасному суспільстві. Інструменти зближення

Забезпечення країною суспільних благ. Суспільні блага та економічна політика. Фінансування створення чистих суспільних благ повинно здійснюватися лише за рахунок податкових та інших надходжень до бюджету

Політика в різних секторах економіки. Правове середовище європейського бізнесу. Засади промислової політики. Виклики європейській промисловості. Єдиний ринок та промислова політика. Конкурентність європейської промисловості

Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Теоретико-методологічні аспекти поняття державної власності

Сучасна державна кадрова політика. Кадрова політика як функція державної служби в умовах адміністративної реформи. Державна кадрова політика в Україні. Об’єкти та суб’єкти державної кадрової політики

Шляхи формування антимонопольної політики в Україні. Застосування іноземного досвіду у формуванні антимонопольної політики України. Характеристика антимонопольної політики в Україні

Плата за забруднення навколишнього природного середовища.Плата за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів

Глобальна система та регіональні підсистеми міжнародних відносин.Проблема перебудови міжнародних відносин після першої світової війни Версальсько-Вашингтонська система.Особливості формування сучасної міжнародної системи

Стратегії розвитку країн із перехідною економікою на сучасному етапі.Стратегії реформ країн з перехідною економікою.Значна недосконалість ринкового середовища, що виявляється у нерозвиненості та інфляційності грошової системи, обмеженій мобільності ресурсів та недостатньо сформованій фінансовій системі

Теоретичні та нормативно-правові проблеми визначення і дослідження феномена тероризму.Державна політика протидії тероризму, як фактор забезпечення національної безпеки України.Загальнодержавна антитерористична система та правова основа боротьби з тероризмом в Україні

Компетенція державних органів у вирішенні питань громадянства України.Принципи, на яких ґрунтується законодавство про громадянство України.Документи, що підтверджують громадянство України.Припинення громадянства України

Перерозподіл національного доходу та роль у ньому державного бюджету.Диференціація доходів населення. Проблема бідних та багатих.Розподіл національного доходу

Використання внутрішнього боргу для фінансування бюджетного дефіциту практично однозначно визначається політиками й економістами як неінфляційне джерело вирішення цієї проблеми, без якихось негативних наслідків

Дискреційна фіскальна політика та її роль у сучасній економіці. Головні завдання дискреційної фіскальної політики та її інструменти. Сутність дискреційної фіскальної політики

Переваги та недоліки демократично-політичного режиму. Сучасні концепції демократії . В сучасній політичній науці йде пошук нових форм демократії

Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства.Структура і принципи бюджетної системи України.Функції бюджету

Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України. Склад і структура бюджетної системи України. Поняття бюджетної системи

Грошовий ринок і грошово-кредитна політика. Екологічна ситуація та екологічна політика

Досвід зарубіжних країн для України. Приватизація у країнах світу із сталими ринковими відносинами.Аналіз діяльності акціонерних товариств в Україні.Проблеми роздержавлення та приватизації в Україні

Соціальне значення державного регулювання охорони природи (екології). Державне регулювання розвитку промислового виробництва