Мікроекономіка

Сутність і основні методи інноваційної політики держави.  Система управління державною інноваційною політикою. Малий інноваційний бізнес

Значення інноваційного процесу для перехідних економік. Основні напрямки інноваційної політики

Чек—грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інструментом розпоряджання коштами, що є на розрахунковому рахунку

Домогосподарству як одному з суб'ектiв мiкроекономiки належить надзвичайно важлива роль у системi економiчних вiдносин. В Українi з розвитком ринковихвiдносиндомогосподарство опинилося в новихумовах функцiонування

Місце мікроекономіки у загальній економічній теорії. Сучасна економічна теорія, головним змістом якої є розвинена ринкова економіка як загальнолюдська цінність

Причины естественной монополии. Пути регулирования естественной монополии. Слово "монополия" является результатом сложения двух греческих слов: monoz ("один") и pwlew ("продаю"), и буквально означает "один продавец"

Теорія ігор — теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. Сутність теорії ігор та її види в умовах олігополістичного ринку. Особливості застосування конкуруючої стратегії у практиці ціноутворення фірми-олігополіста. Напрямки вдосконалення ціноутворення в умовах олігополії

Визначте поняття: монопольна ціна, рівноважна ставка заробітної плати, позитивний зовнішній ефект, кон’юнктура ринку, технологічна ефективність виробництва. Теоретичне питання. Динаміка витрат у довгостроковому періоді. Ефекти масштабу. Оптимальний розмір підприємства

Досконала конкуренція та ефективність. Виробнича ефективність. Ефективність розподілу ресурсів

Поняття виробничої функції та її видів. Характеристика основних видів виробничої функції

Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Взаємодія попиту та пропозиції —(встановлення рівноважної ціни та рівноважного об'єму). Поняття надлишку та дефіциту. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу.

Особливості валютного регулювання міжнародної економічної діяльності. Характеристики офшорних зон та їх підвиди. Міжнародний ринок інжирінгових послуг. Поняття реінжинірингу. Основні форми та методи міжнародного руху капіталу. Форми міжнародної торгівлі (за специфікою взаємодії суб’єктів)

Аналіз ефективності державної політики підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Аналіз ефективності політики держави в аграрній сфері. Роль держави в сучасних перехідних економіках. Досвід державної підтримки сільськогосподарського виробника

Забезпечення країною суспільних благ. Суспільні блага та економічна політика. Блага суспільного користування є важливою частиною усіх благ, що споживають економічні суб'єкти. Різним суспільним благам неоднаковою мірою властиві відсутність суперництва у споживанні та невиключність

Аналіз ефективності державної політики підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Вплив державної податкової політики на діяльність фірм. Напрямки державного регулювання мікроекономічних процесів в країнах перехідної економіки

Аналіз монопсолістичного ринку праці в Україні (зробити аналіз по регіонах). Наслідки монополізації ринків ресурсів та її державне регулювання. Особливості монополії на ринку капіталу. Монополія на ринку праці. Роль профспілок на ринку праці. Загальноекономічний зміст монополії на ринках ресурсів

Досконала конкуренція. Ізокванти. Функція корисності. Еластичність пропозиції. Крива попиту