Міжнародна економіка

Транспортний фактор України як транзитної держави. Водний транспорт України. Перспективи розвитку повітряного транспорту

Іноземне інвестування  та економічна безпека України

Єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати зовнішньоекономічні зв'язки України

Європейський Союз фактично сформував ефективну економічну систему, яка функціоную на основі єдиних стандартів якості, цінової політики, зумовленої умовами ВТО й окремими галузевими угодами в межах спільного ринку товарів і послуг;

Організація Північно-Атлантичного договору НАТО було засновано 4 квітня 1949 року із підписанням Північно-Атлантичного договору

Сратегія подальшого соціально - економічного розвитку України передбачає нарощування агропромислового потенціалу країни. При цьому повинні вирішуватися не лише питання вдосконалення системи технологій землеробства та меліорації земель, але і складні проблеми вдосконалення виробничих відносин, розвиток різних форм власності

Початок 90-х років XX століття ознаменувався історичним переломом в економіці України. На початку 90-х національна економіка являла собою уламок народногосподарського комплексу колишнього СРСР

Международные корпорации последней четверти XX века являются важнейшим элементом развития мировой экономики и международных экономических отношений

Международные корпорации – форма структурной организации крупной корпорации, осуществляющей инвестирование в различные страны мира

Зростання відкритості українського суспільства неминуче приводить до дедалі більшого втягнення України в міжнародний обмін робочою силою. Перехід до ринкової економіки створює реальні умови для формування ринку праці. Одною з важливих рис його становлення є різке зростання міграційних процесів як усередині країни, так і за її межі

Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають усе більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країн

Рівень інтеграції країни до системи світового господарства значною мірою залежить від кількісної та якісної характеристик її експорту. Про цю інтегрованість країни може, зокрема, свідчити такий показник, як експортна квота, а саме - відношення обсягу експорту до валового внутрішнього продукту (ВВП)

Система фінансових показників, що використовуються на мікрорівні, в основному розроблена сучасною фінансовою наукою та практикою

Зовнішні зв'язки держави — це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, енергією, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співробітництво політичних органів, спрямоване на ефективне розв'язання глобальних проблем людства, розширення особистих контактів громадян

Глобалізм і глобалізація перетворилися в ідеологію та стратегію світового розвитку. На Заході політики й вчені-економісти, як правило, замовчують процес формування економічної системи глобалізму, як результат — наслідок злоякісно-тоталітарного спрямування глобалізації з боку ТНК і провідних країн-глобалізаторів

Держава, як і будь-яка інша система, складається з елементів. А надійність кожної системи визначається надійністю найненадійнішого її елемента. У системі "держава" таким елементом є людина

Королівство Бутан, держава в Південній Азії.Королівство Бельгія, держава в Західній Європі

Міжнародний кредит - це переміщення позичкового капіталу з однієї країни в іншу. Його суб'єкти ті ж самі, що й при національному (внутрішньоекономічному) кредиті - банки, підприємства, держава, населення

У сучасних умовах глобалізації, коли різноманітні політичні ідеї, концепції та доктрини різних країн та часів активно взаємодіють та зазнають змін, дуже важко говорити про наявність у державі тієї чи іншої ідеології

Необхідність інтеграції України у світове господарство не викликає жодних заперечень. Це усвідомлюють усі учасники політичного та економічного процесів у країні

Ефективна реалізація національної митної політики є важливим фактором, що дозволяє державі забезпечувати наповнення державного бюджету, стабільність і розвиток національної економіки та внутрішнього ринку від пливу негативних зовнішніх факторів

Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. Форми передачі технологій. Особливості функціонування офшорних зон. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України

Методи зрівноваження платіжного балансу. Платіжний баланс: суть і структура. Різноманітність міжнародних торгових і фінансових операцій, що породжують попит на певну валюту та її пропозицію, відображається в платіжному балансі

Зовнішньо - торгівельна політика держави. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Для регулювання своєї зовнішньої торгівлі кожна держава законодавчо встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики

Політико-правове середовище. Рівні МЕВ (міжнародні економічні контакти, взаємодія, співробітництво, інтеграція, глобалізація). Політико-правове середовище впливає на міжнародні економічні відносини не стільки у плані умов і факторів їхнього існування, скільки у плані їхнього розвитку

Здійснення прямих та зарубіжних інвестицій. Оскільки міжнародні економічні відносини є підсистемою економічної системи, резонно всі інші елементи цієї системи, що не відносяться до сфери МЕВ, звести до економічного середовища МЕВ

Сам термін "меркантилізм" використовується для характеристики певних поглядів на роль зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельну політику, які домінували в роботах економістів у сімнадцятому та вісімнадцятому століттях

Розбудова України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, утвердження ринкових механізмів в економіці супроводжуються докорінними перетвореннями в усіх сферах суспільних відносин, у тому числі й у зовнішній торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язках

В міжнародній комерційній практиці використовуються різні способи підписання експортно-імпортних угод. Найбільш поширеним, як уже відзначалося, являється підписання контракту контрагентами, що приймають в ньому участь

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Міжнародні виставки - ярмарки. Вільні економічні зони

Роль ТНК в світогосподарських зв’язках. Значення іноземних капіталовкладень в економіку України. Підтвердженням якісної значимості ТНК у світі є дискусії щодо необхідності розгляду ТНК як суб’єктів міжнародного публічного права на одному рівні з державами та міжурядовими організаціями

Проблема безпеки як ключова проблема міжнародних відносин. Середземномор`я і проблеми міжнародної безпеки в 90-х роках ХХ  століття. Середземномор`я в векторах світової політики. Шляхи співробітництва України з Середземномор`ям

Ознаки і суть ТНК. Причини виникнення і розвитку ТНК. Типи і структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного рівня

Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції. Причини міжнародної міграції робочої сили. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили

Міжнародний бізнес – основа міжнародного менеджменту. Форми кооперації й конкуренції на міжнародних ринках. Міжнародний бізнес - це підприємницька діяльність того або іншого економічного суб'єкта (компанії, підприємства, банку і т.д.) у двох і більше країнах

Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети

Оновлення постіндустріальної соціально-господарської системи. Рух антиглобалізму як засіб впливу на процес суб’єктивної  глобалізації

Охарактеризуйте сутність міжнародного фінансового ринку (ринку позикових капіталів) та його структуру. Розкрийте нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструмент

Стратегічне управління в міжнародних компаніях. Спільні підприємства: сутність, мотиви створення, особливості та проблеми управління. З точки зору експорта які найбільш надійні форми розрахунків по зовнішньоторгівельним операціям. З якою школою менеджменту більшою мірою пов’язаний розвиток науки управління в Україні, або український менеджмент зовсім унікальне явище

Основні напрямки розвитку міжнародної економіки. Експортний потенціал України і перспективи його розвитку. Основні категорії міжнародних торгівельних відносин: суть та їх взаємозв’язок. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, його цілі. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили.  Глобальні проблеми розвитку світової економіки

Сучасний стан відносин Україна – Європейський союз. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі: стан, проблеми та перспективи. Ключовим складником такої політики повинно стати збереження в межах національної юрисдикції “відтворювального ядра”, в якому на основі високих технологій на контрольованих державою “Технопарків” інших анклавів XT, “виростуть” виробництва, здатні органічно розвиватися й генерувати види продукції наступного покоління споживання, які безумовно знайдуть попит на світових ринках

Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі. Державна політика зовнішньої торгівлі. Протекціоністська політика держави. Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають усе більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країн

Сутність, етапи та показники розвитку торгівлі. Сутність міжнародної торгівлі та її види. Етапи розвитку міжнародної торгівлі. Система показників міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Діяльність України в системі міжнародних торгових організацій

Характерні риси світового ринку капіталів. Система зовнішньо торгівельного регулювання в України. Принципова структура інституцій, які управляють зовнішньоекономічною сферою, і в промислово розвинутих країнах, і в країнах, що розвиваються, приблизно однакова

Інтернаціоналізація господарського життя. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Міжнародна торгівля ліцензіями. Особливості розвитку Європейської валютної системи.  Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)

Структура світової економіки за рівнем ВВП на душу населення, експортною орієнтацією, рівнем зовнішньої заборгованості, темпами економічного зростання. Види зовнішньоторгівельних посередників. Зміст та структура світової та валютної системи

Міжнародна торгівля як одна з основних форм МЕВ. Міжнародна спеціалізація виробництва і науково-технічних робіт. Міжнародні валютні відносини як форма МЕВ. Валютно-фінансові та кредитні відносини між країнами як форми МЕВ. Міграція робочої сили як форма МЕВ

Зовнішньоторговельна політика держави. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжинірингу. Світовий ринок робочої сили. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України

Ринок аграрної продукції у світовому господарстві. Сутність та особливості  функціонування світового ринку аграрної продукції. Структура світового ринку аграрної продукції. Аналіз стану України на світовому аграрному ринку

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни. Україна в міжнародній торгівлі. Шляхи досягнення економічного суверенітету України

Національний експортний потенціал та експортна політика України. Географічна структура зовнішньої торгівлі України.  Вплив міжнародної торгівлі на економічний розвиток України. Шляхи вдосконалення структури зовнішньої торгівлі України  

Українсько-польське регіональне співробітництво. Перспективи стратегічного співробітництва України та Польщі. Сучасна політична доктрина українсько-польських відносин

Міжнародний  поділ  праці  і  завершення  формування  світової  системи господарювання. Становлення міжнародних зовнішньоекономічних відносин. Фінансово-економічне суперництво у світовому господарстві. Міжнародний рух капіталів. Масштаби, динаміка і географія цього процесу

Проблеми еміграції українських громадян. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили. Зовнішня трудова міграція в Україні як демографічна проблема. Участь України в міждержавному обміні робочою силою

Етапи інтернаціоналізації виробництва. Економічні основи міжнародного поділу праці (МПП). При розгляді світового господарства як системи варто враховувати також породжувану МПП взаємовигідність економічного спілкування між різними, країнами, що є рушійною силою цієї системи

Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості. Сучасні інтеграційні угруповання країн

Країни з перехідною економікою - країни, що перебувають у процесі переходу від економіки централізованого планування до ринкової економіки. Торгові відносини з країнами з перехідною економікою  

Світова організація торгівлі, її роль в МЕВ. Особливості функціонування офшорних зон. Регіональна проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Форми передачі технології

Теорія конкурентних переваг М. Портера. Міжнародні тендери (торги). Міжнародні фінансові інститути. Фінансово-промислові групи (ФПГ)

Мировые цены как форма реализации интернациональной стоимости. Особенности формирования мировых цен

Характеристика технічного сприяння. Міжнародне технічне сприяння: поняття та місце в сучасних міжнародних економічних відносинах

Зовнішня торгівельна політика держави. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжирингу. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Економічні проблеми світо господарської інтеграції України

Міжнародний поділ праці. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність і види міжнародного бізнесу

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародний кредит та його основні види. Транснаціональні корпорації - суб’єкт МЕВ

Сущность и основные показатели развития внешней торговли. Подготовка текста внешнеторгового контракта. Формы расчетов. Их преимущества и недостатки

Регулювання світової торгівлі енергоресурсами. Огляд світових енергетичних ресурсів. Сучасні тенденції розвитку світового ринку енергоносіїв

Напрямки зовнішньоторговельної політики України. Тенденції розвитку міжнародних торгівельних відносин України на прикладі класичної моделі

Чисельність населення світу та його розміщення. Демографічні проблеми людства у світі

Митні тарифи і мита. Нетарифні бар'єри. Механізми багатобічного регулювання. Регулювання міжнародної торгівлі

Теоретико-методологічні засади регулювання міжнародних економічних відносин. Глобальний економічний простір як середовище формування міжнародних організацій. Шляхи подолання проблем та суперечностей регулювання МЕВ в Україні

Форми міжнародного руху капіталу. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу

Основні тенденції і етапи розвитку світового господарства. Світове господарство: тенденції розвитку структури на межі тисячоліть. Сучасні тенденції розвитку міжгалузевих систем господарства світу.

 

Сутність економічних стратегій Сполучених Штатів Америки. Створення та розвиток Північноамериканської зони вільної торгівлі. Основні характеристики НАФТА та її організаційна структура

Таможенный тариф на импорт. Географическое распределение мирового рынка: его объем; структура; направление развития. Международная миграция рабочей силы и ее экономические эффекты

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Міжнародні виставки/ярмарки. Вільні економічні зони.  Зона Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС)

Сутність ліцензійної торгівлі в міжнародній економіці. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій. Ліцензійна торгівля технологіями між країнами

Суть і основи міжнародних економічних відносин.  Середовище розвитку міжнародних економічних відносин. Види та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин

Сутність міжнародних економічних відносин. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації світової економіки. Науково-технічне співробітництво

Особливості форм міжнародних економічних відносин в трансформаційній економіці. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності в Україні. Особливості форм міжнародних економічних відносин в Україні

Сутність та порівняльні характеристики європейських міжнародних організацій (ЄЕС,ОБЄС та інші). Платіжний баланс та його  значення  для розвитку національної економіки. Платіжний баланс України

Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР)

Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. Міжнародна торгівля послугами. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Валютне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю. Сутність і види міжнародного бізнесу

Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин. Структура міжнародної торгівлі. Особливості світової торгівлі в сучасних умовах

Світовий політичний процес і світове товариство. Тенденції розвитку міжнародних відносин

Глобалізація ринків і глобалізація виробництва. Етапи та особливості інтернаціоналізації виробництва

Пропозиція товарів і послуг на світовому ринку. Ринкова рівновага. Криві байдужості споживача

Теоретико-методологічні положення географічних досліджень міждержавних зв’язків. Відновлення та розвиток двосторонніх відносин на сучасному етапі. Співробітництво в виробничій та культурній сферах

Комерційні операції міжнародних корпорацій. Міжнародна банківська діяльність. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій

Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Форми сучасної міжнародної торгівлі

Вплив членства України в СОТ на агропромисловий сектор економіки. Особливості впливу на економіку України членства в СОТ

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА). Особливості функціонування науково-технічних зон. Правові форми захисту технології

Міжнародні економічні організації. Міжнародний валютний фонд і його функції. Світова торгівля, її види та структура

Значення європейської інтеграції України. Євразійський і південний вектори української геополітики в контексті загальноєвропейського процесу

Особливості регулювання експортно-імпортних операцій. Світовий ринок готової продукції. Види зовнішньоекономічних угод

Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем. Проблема подолання відсталості. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

Сутність і передумови міжнародної міграції робочої сили. Вільні економічні зони як особлива форма міжнародних економічних відносин. Особливості сучасного міжнародного руху капіталів

Проблеми інтеграції України до світового господарства: шлях на захід чи на схід? Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети

Перспективи вирішення екологічних та економіко-соціальних проблем Латинської Америки. Передумови формування господарства латиноамериканських країн та притаманні їм проблеми. Особливості розвитку і загальна характеристика господарства Латинської Америки

Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори.  Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. Форми міжнародного кредиту. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення

Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Основні тенденції інтеграції України в світове господарство. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети

Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення

Особливості валютного регулювання міжнародної економічної діяльності. Характеристики офшорних зон та їх підвиди. Міжнародний ринок інжирінгових послуг. Поняття реінжинірингу. Основні форми та методи міжнародного руху капіталу

Роль транспорту даної країни, як фактору що сприяє, або стримує розвиток туризму. Аеропорти (міжнародні) трансфер до міст. Залізниця. Автотранспорт

Головні напрями удосконалення міжнародної валютної системи.Грошова структура міжнародної валютної системи.Сутність міжнародних валютних відносин.Бреттон-Вудська валютна система

Глобальні проблеми сучасності.Транснаціональні корпорації та прямі іноземні інвестиції як основа глобалізації.Негативні наслідки глобалізаціїОсновні напрями глобалізації та її показники

Теоретические основы формирования и защиты национальных интересов. Пути повышения эффективности механизма защиты национальных интересов Вьетнама. Реализация национальных интересов Вьетнама в двухсторонних торгово-экономических отношениях

Види торгово-економічних союзів.Міжнародна економічна інтеграція.Поняття "відкритої економіки".Сутність міжнародних економічних відносин.

Україна на шляху шляху приєднання до СОТ: переваги та недоліки. Гармонізація національного законодавства України.Сучасний стан переговорного процесу вступу України до СОТ.Основні переваги участі України в СОТ

Поняття та види бар`єрів входу та виходу на ринки.Роль держави в процесах сниження бар`єрів вступу на ринки в Україні.Підвищення ефективності діяльності держави щодо зниження бар`єрів входу та виходу на ринки в економіці України

Особливості економічного розвитку регіону.Йдеться перш за все про традиційно активну участь держави в економічних процесах західноєвропейських країн, властиву економікам цього регіону

Економічний зміст форфейтингу та його основні завдання.Сутність форфейтингу як перспективний вид кредитування зовнішньоторговельних угод.Форфейтор, придбавши платіжні зобов'язання, відмовляється від свого права висувати зворотні вимоги до будь-якого з попередніх власників зобов'язань, які є предметом угоди

Основні принципи та цілі торговельної політики ЄС.Регулювання міждержавних торговельних відносин країн ЄС

Європейські організації з випробування і сертифікації. Опишіть основні завдання інтеграції України до Європейського Союзу у сфері стандартизації. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО): співпраця з міжнародними організаціями

Управління державним кредитом.Державний борг в Україні.Основною формою кредитних відносин при державному кредиті є такі відносини, при яких держава виступає позичальником засобів

Діалог Україна-Європейський Союз: минуле, сучасне, майбутнє. Процес вступу України до СОТ. Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за 2005 рік

Структура та ухвалення рішень у Світовій Організації Торгівлі. Сфера діяльності та функції Світової Організації Торгівлі. Мета і завдання Світової Організації Торгівлі

Принципи міжнародної торговельної системи СОТ. Механізм функціонування та інструменти COT. Регулювання міжнародної торгівлі в рамках СОТ здійснюється на базі основних правил і принципів

Глобальні проблеми розвитку світової економіки. Деякі аспекти розвитку економіки України як складової світового економічного співтовариства. Загальні економічні проблеми розвитку цивілізації

Технопарки на базі промислових підприємств. Технопарки на базі наукових організацій

Інноваційна природа технопарків та залучення зарубіжного досвіду. Організація та діяльність технопарків в Україні. Поняття, функції й завдання технопарків в Україні

Становлення та розвиток технопарків у Франції. Основні компоненти технопарків та їх функції. Основне завдання парку - перетворити наукові розробки в товар, у корисну продукцію та вивести її на ринок зусиллями нових чи вже існуючих фірм, у тому числі дрібних та середніх

Поняття реферування (види рефератів). Характеристика основних посадових обов’язків референта. Діяльність цих працівників відповідно до вітчизняних і міжнародних стандартів у сфері праці пов’язана із забезпеченням інформаційних зв’язків

Ефективне використання цих гармонізованих механізмів торгової політики надає країнам важелі послаблення потенційно негативних наслідків загострення конкуренції

Науково-методологічні основи застосування сили у міжнародних відносинах.Механізм прийняття рішень про застосування воєнної сили.Особливості застосування воєнної сили при вирішенні міжнародних конфліктів 90-х років ХХ столітті

Особливості формування корпоративних відносин в Україні. Американські транснаціональні корпорації в світовій економіці. Трактування корпорацій в економічній науці

Національні інтереси та міжнародна торгівля.Етапи процесу ціноутворення.Сучасний стан та етапи розвитку міжнародної торгівлі

Формування державного боргу і причини його зростання.Характеристика зовнішнього і внутрішнього боргу України.Управління державним боргом

2012-04-10

Розміщення країни (її теріторія населення, століця та її населення, мова і грошова одиниця). Матеріально-технічна база (техніка яку виробляє країна, кільсть її на теріторії, можливий експорт та імпорт цієї техніки)

Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.Наслідки міграції капіталів для країн-експортерів та країн-імпортерів.Особливості світової торгівлі в сучасних умовах

Фінансовий облік у розвинутих країнах. Гармонізація фінансового обліку.Особливості міжнародної організації управлінського обліку в зарубіжних країнах.Історичні етапи становлення міжнародної системи управлінського обліку

Форми міжнародних розрахунків. Суть і особливості міжнародних розрахунків

Дайте характеристику транснаціональних корпорацій як міжнародних акторів. Охарактеризуйте концепцію міжнародних відносин Г.Моргентау

Функції упаковки товару. Елементи упаковки товару при міжнародних поставках. Сучасна теорія упаковки товарів

Особливості користування дипломатичними привілеями та імунітетами.Постійні представництва держав при міжнародних організаціях

Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі. Типи зовнішньоторговельної політики держав. Суть, види та показники світової торгівлі

Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою. Аналіз міжнародних економічних організацій в системі ООН. Проблеми функціонування системи ООН

Сутність та особливості міжнародного поділу праці.Суть і тенденції розвитку світового господарства

Класифікація інтересів учасників міжнародних відносин. Сутність інтересів учасників міжнародних відносин

Характеристика природно-рекреаційних ресурсів Австралії. Характеристика історико-культурних ресурсів Австралії. Основні туристичні напрямки Австралії

Характеристика основних туристичних об’єктів Перу. Особливості історико-культурних ресурсів Перу. Природні ресурси Перу

Галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу Канади.Участь Канади у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та економічних зв’язках

Міжнародна співпраця в рамках удосконалення митного-тарифного регулювання. Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації міжнародної торгівлі. Порядок митного оформлення вантажу та товарів

Диференціація авіації на більш вузькі специфічні підрозділи та роль кожного з них у розвитку технічного прогресу.Виникнення винищувальної авіації як засобу охорони штурмових та транспортних її підрозділів.Передумови та причини початку Першої світової війни

Становлення і розвиток міжнародних організацій, зокрема шляхом досягнення стабільності й передбачуваності режимові доступу до ринків товарів і послуг