Маркетинг

Канали розподілу. Функції каналів розподілу. Характеристики каналів розподілу. Прямі і непрямі канали розподілу. Вертикальні системи збуту. Електронні канали розподілу. Управління каналами. Ефективність стратегії охоплення ринку.

Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя

Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя

Без точного розкриття поняття «новий товар» навряд чи можливо стежити і правильно оцінювати процеси відновлення асортименту, задоволення попиту

Інноваційна політика- це процес пошуку ідеї та створення нового товару з урахуванням потреб споживачів, вихід нового товару на ринок, спостереження за його поведінкою на ринку

Формування ринкової економіки викликало жвавий інтерес до форм і методів виробничо-комерційної діяльності, використовуваним у практиці світових економічних процесів

За последние несколько лет российская экономика изменилась в корне. Разрушена командно - административная система, строится новая экономическая система

В основі терміну «маркетинг» лежить слово «market», що означає «ринок». Тому часто під маркетингом розуміють філософію управління, господарювання в умовах ринку, що проголошує орієнтацію виробництвана задоволення потреб конкретних споживачів

В условиях перехода к рыночной экономике одним из факторов эффективного функционирования хозяйствующих субъектов является выход на международные рынки

В условиях централизованного управления народным хозяйством стратегическое управление отдельным предприятием не входило в компетенцию управленческого аппарата предприятия. Все стратегические решения  принимались на уровне Госплана, отраслевых министерств и ведомств

Стратегічний підхід підприємства до проблеми ціноутворення часткового залежить від етапів життєвого циклу товару. Особливо великі вимоги вимагає етап виведення товару на ринок

Важнейшей задачей стратегического управления является установление и поддержание динамического взаимодействия организации с окружающей её средой, призванное обеспечить ей преимущества в конкурентной борьбе, что достигается за счёт предоставления покупателю продукта фирмы

Если исходить из классификации теории "управления маркетингом", предложенной профессором маркетинга Северо-Западного университета США Филиппом Котлером, то под "концепцией маркетинга" понимается "сравнительно новый подход в предпринимательской деятельности", который "утверждает, что залогом достижения целей организации являются определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами"

Еффективным действиям предшествуют четыре взаимосвязанных шага: аудит, установление целей, стратегий и планов для выполнения. После прояснения сложившейся ситуации с помощью целей конкретизируется, какой результат будет достигнут

В основе понятия “маркетинг” (англ. marketing) лежит термин “рынок” ( англ. market). Это понятие в наиболее общем виде подразумевает рыночную деятельность

Маркетинг затрагивает интересы каждого из нас  в любой день нашей жизни. Мы просыпаемся, когда радиочасы “Касио” включаются на песне Майкла Джексона

В условиях централизованного управления народным хозяйством стратегическое управление отдельным предприятием не входило в компетенцию управленческого аппарата предприятия. Все стратегические решения  принимались на уровне Госплана, отраслевых министерств и ведомств

Независимо от того, ищутся ли инвесторы, необходимо иметь план по маркетингу

Контролінг - це синтетична дисципліна, яка розвивається на основі даних маркетингу, менеджменту, планування, обліку, аналізу та контролю

Розподіл товарів є одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, тому політика розподілу має органічно поєднуватися з іншими елементами комплексу маркетингу – характеристиками товару, його позиціюванням на ринку, ціновими параметрами, методами просування

Загальна характеристика стану ринку побутової техніки в Україні. Особливості становлення ринку побутової техніки в Україні. Проблеми існуючого становища ринку побутової техніки та шляхи їх вирішення

Компанія, яка намагається завоювати ринок, має усвідомлювати, що неможливо задовольнити всіх без винятку споживачів. їх надто багато, і кожний має власні бажання й потреби. Тому фірма повинна вибрати сегмент ринку, де вона зможе реалізуватися з найбільшою віддачею. З цією метою добирають цільові ринки

Багато підприємств в Україні на сучасному етапі стикаються з ринковими труднощами, борються за виживання в рамках мінливих споживчих відносин і недостатніх фінансових ресурсів

Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя

Фактор, який веде до збільшення величини покупок—це перш за все корисність товару. Фактор, знижуючий обсяг покупок—це ціна вибору, яку потрібно заплатити за отримання даного блага

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, що ставлять ціллю дослідження питань

Перед розглядом методологічних основ управління маркетинговою діяльністю підприємства необхідно повернутися до визначення маркетингу, як таког

Ціну традиційно розуміють як визначену кількість грошових одиниць, яку  покупець повинен заплатити для того, щоб одержати одиницю конкретного товару або послуги

Процес прийняття рішень складний і багатосторонній. Він вміщує цілий ряд стадій і операцій. Типи умов при прийнятті рішень

Кон’юнктура ринку - система показників та умов, що характеризують поточний стан попиту, пропозиції, цін i рівня конкуренції на ринку (товарному, фондовому та ін.). Еластичність попиту, способи її оцінки і аналізу

В науковій і навчальній літературі можна зустріти багаторізноманітних визначень маркетингу. Їх розходження в якійсь мірівідображають як етапи розвитку,ціліі функціїмаркетингу, так і об'єкт і предмет дослідження цієї науки

Підходи при виборі рекламних засобів. Принципові основи рекламної кампанії. Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу

Стратегии адаптации товара и его продвижения на зарубежном рынке

Етапи формування виставкової діяльності. Інвестиційна привабливість виставкового ринку та входження іноземних інвесторів на ринок

Визначення та соціальний аспект маркетингу. Функції маркетингу на підприємстві. Поступове зростання рівня покупної спроможності населення України підвищує вимоги до товарів, що ним купуються

Формування маркетингової цінової політики. Аналіз формування цінової стратегії на підприємстві "Мрія" в умовах конкуренції. Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірм

Зміст та цілі товарної політики. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування. Функції та проблеми використання упаковки. Сервісне обслуговування. Маркетингова товарна політика — комплекс заходів, за яких один або кілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми

Виставкові компанії, що функціонують на ринку  України та їх діяльність в Україні та закордоном. Перспективи розвитку виставкової діяльності в Україні. Виставкова галузь в Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері особливої уваги держави

Маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту і досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Комплекс маркетингу складається з декількох елементів ,один з яких, ціна, буде розглядатися в даній курсовій роботі

Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Суть міжнародного маркетингу. Структура  та процес планування стратегії фірми на зовнішньому ринку.  Стратегічна маркетингова програма фірми. Особливості стратегії росту малих, значних і середніх фірм

Поняття конкурентоспроможності товару. Оцінка конкурентоспроможності товару. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару

Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових елементів. Розроблення товару. Ціноутворення. Організація збуту продукції. Комунікаційна політика

Основні суб’єкти маркетингу та їх класифікація. Характеристика головних суб’єктів маркетингу. Споживчий ринок як один з головних суб’єктів маркетингу. Виробники як суб’єкти маркетингу

Структура системи маркетингової  діяльності підприємства. Значення маркетингової діяльності

Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження. Маркетингові дослідження: суть і проблеми. Система маркетингових досліджень та інформації в міжнародному бізнесі

Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. Нові тенденції в маркетингу. Нові ідеї в маркетингу

Концепции маркетинга и их суть. Сущность основных концепций маркетинга и их использование. Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования товара. Третья маркетинговая концепция: интенсификации коммерческих усилий

Методи збирання первинної інформації. нформаційні системи маркетингу. Сутність і розрахунок місткості ринку

Поняття функцій маркетингу. Функції маркетингу на підприємстві

Концепції управління маркетингом. Тенденція еволюції концепцій маркетингу на підприємстві

Загальна характеристика видів маркетингу. Класифікація функцій маркетингу, відносно видів маркетингу. Види маркетингу за попитом

Господарсько – договірні документи. Правопис складних слів. Комунікативно – діяльнісний  підхід до вивчення морфології

Технологія оцінки маркетингового середовища об’єкта інноваційної діяльності. Оцінка інноваційних проектів, інноваційного виробництва (бізнесу) та результатів інноваційної діяльності

Суть товародвижения и его место в системе маркетинга.  Управление логистикой товародвижения. Структура управления товародвижением фирмы

Загальна класифікація заходів стимулювання продажу товарів. Планування заходів стимулювання продажу товарів за допомогою систем знижок

Маркетинговий підхід до ціни. Концепції терміну «ціна» та її призначення. Макро-, мікромаркетингове середовище формування цін

Суть, цілі і принципи планування маркетингу. Характеристика плану маркетингу фірми та його складових та його місце в загальній системі планування діяльності підприємства

Теоретико-методологічні аспекти управління маркетингом як системою. Концепції управління маркетингом: суть, принципи, види.  Аналіз управління маркетингом на підприємстві ВАТ «Поліграфіст-ЛТД»

Головні завдання маркетингу. Функції маркетингу

Структура туристичного ринку. Особливості попиту та пропозиції в туризмі

Сутність і особливості державного регулювання економіки. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи. Основні напрямки та методи маркетингу  державного регулювання

Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети. Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства. Цільові аудиторії комунікацій

Маркетингові дослідження туристичного ринку. Класифікація туристичного ринку. Характеристика основних етапів рекламної  діяльності туристичної підприємства

Спроба сходження до джерел маркетингу виявиться корисної не тільки для теоретичного наповнення маркетингу, але й для наступного практичного осмислення й використання

Планування маркетингової діяльності. Прогнозування попиту на товари

Складові конкурентних переваг підприємства на ринку. Конкурентоспроможність і маркетингові дослідження ринку м'яса птиці в Україні

Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. Суть і основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу

Особливості формування попиту на фактори виробництва продукції та послуг. Організація вивчення ринку формування попиту

Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки. Сучасна концепція логістики.Поняття і сутність логістики

Особливості проведення маркетингу на підприємствах з іноземним інвестуванням. Підприємства з іноземними інвестиціями. Для більшості підприємницьких структур України створення спільного підприємства інколи виступає чи не єдиним можливим способом виходу на зовнішній ринок і закріплення на ньому

Попит на товари. Вимірювання та регуювання попиту на ринку. Маркетингова логістика та товарорух. У маркетинговій логістиці виокремлюють чотири основні види рішень: пов'язані з обробкою замовлень, складуванням, обсягом запасів і транспортуванням

Охарактеризуйте згідно з Комплексною програмою піклування про здоров’я працюючого населення.Фінансове забезпечення Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002 – 2011 роки.Наскільки поширені в Україні хронічні неінфекційні хвороби (серцево – судинні захворювання, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви)

Реформування стаціонарного сектору лікарні швидкої медичної допомоги. Розвиток системи охорони здоров'я в Україні.Маркетингова діяльність закладів охорони здоров'я. Державна підтримка закладів охорони здоров'я

Функції та види маркетингу.Принципи та завдання маркетингу.Спроба сходження до джерел маркетингу виявиться корисної не тільки для теоретичного наповнення маркетингу, але й для наступного практичного осмислення й використання

Охарактеризуйте основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентоздатності товару і конкурентоздатності фірми.Навести приклади функціональної, видової і предметної конкуренції по товарах: електропобутові прилади, телевізори, зимові жіночі чоботи, дитячий демісезонний одяг

Товарні марки, суть, роль, вибір та використання. Сутність маркетингу. Передумови виникнення та конкуренції маркетингової діяльності. Маркетинг як управлінська діяльність припускає прийняття рішень на базі різноманітних економічних розрахунків

Основні типи та завдання маркетингу.Види маркетингової діяльності.Основні принципи та функції маркетингової діяльності

Розробка рекламної програми для ДП “Тівей Україна”.Методи оцінки ефективності засобу рекламування.Характеристика ринку реклами в Україні

PR - відділ у функціональній структурі організації: обов’язки, переваги і недоліки.Рекламна кампанія: Загальне поняття. Комплексне оцінювання іміджу. Імідж як складова сучасної цивілізації

Маркетинг запасних частин. Державна реєстрація товарного знаку

Недоліки та переваги системи мережевого маркетингу.Сутність мережевого маркетингу

Основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу в товарознавстві. Особливістю пропозиції на міжнародних ринках товарів. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу

Зміст процесу стратегічного планування маркетингу. Стратегічна маркетингова програма. Розробка стратегії розвитку підприємства. Вплив учасників каналів збуту на вибір цінової стратегії

Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу.Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу

Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету по удосконалюванню управління маркетинговою діяльністю ТОВ „ЛОГІКОН”. Удосконалення маркетингової стратегії ТОВ „ЛОГІКОН” та підвищення її ефективності. Стандартизація та сертифікація якості продукції

Маркетингові дослідження.Маркетингова орієнтація.Маркетингова суміш.Сегментація