Гроші та кредит

Походження, суть та функції грошей. Еволюція обміну і походження грошей. Сутність і функції грошей. Види грошей і типи грошових систем. Вплив грошей на розвиток економіки України. Еволюція грошової системи України. Проблеми грошової системи України

Роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин  в Україні

Грошова система як атрибут економічного буття та господарювання. Інфляція у США в період і після ІІ Світової війни

Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем

ТОВ „Європрод” здійснює господарську діяльність. Здійснення практично всіх видів господарських операцій підприємства генерує певний рух його активів не тільки у вигляді їх надходження і витрачання, але і виді трансформації однієї їх форми в іншу

Кожен суб’єкт здійснює господарську діяльність (виключаючи ті суб’єкти господарської діяльності, які зареєстровані, але не діють фактично)

Ділова репутація позичальника - сукупність інформації, що дає можливість зробити висновок про порядність Позичальника, позиції та зв’язки у бізнесі, професійні здібності, наявність правопорушень, відповідність діяльності Позичальника вимогам діючого законодавства тощо

Становлення України як незалежної, суверенної держави обумовило необхідність створення власної грошової системи, яка забезпечувала б можливість українським владним структурам самостійно керувати грошовим оборотом та грошовим ринком

Термін фінанси походить від латинського, що означає дохід, готівка. В широкому значенні фінанси- це грошові кошти, грошові обороти

Форма кредиту синтезує зміст і організацію кредитних відносин. Основні форми кредиту: державний, комерційний, банківський, міжнародний

Основні форми вартості і їх характеристики. Сучасні грошові системи. Функції грошей. Гроші - це все те, що може бути використане як засіб платежу, оплата боргу, що не втрачає своєї цінності при поділі і може накопичуватись

Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей. Гроші як загальний еквівалент. Функції грошей

Єдність усіх функцій дає загальне уявлення про гроші, їх роль у суспільному відтворенні . Важливою умовою теоретичного пізнання  функцій грошей є послідовне забезпечення діалектичного підходу до їх аналізу

Поняття світової валютної системи. Суть міжнародної валютної системи

Виникнення та суть грошей. Функції грошей.  Економічна роль золота в сучасних умовах. Закони грошового обігу. Шляхи стабілізації грошового обігу в умовах переходу України до ринку

Еволюція грошей, причини їх виникнення. Історичні види грошей. З точки зору поглиблення сутності грошей, усі визначення можна об’єднати в дві великі групи - у відповідності з двома основними підходами: логіко-історичним і функціональним

Сутність рівноваги на грошовому ринку. Саморегулювання рівноваги на грошовому ринку. Рівновагу на грошовому ринку можна зобразити у вигляді певної графічної моделі. Але при цьому слід зауважити, що сама модель і характеристика основних взаємозв'язків, які вона графічно віддзеркалює, залежатимуть від тієї теоретичної тези, що покладена в основу аналізу рівноваги на грошовому ринку

Фондовий ринок України та перспективи його розвитку. Функції комерційних банків. Серед фінансових посередників провідна роль належить банкам

Походження і розвиток форм грошей. Роль кредиту  в становленні  ринкової економіки України. Гроші – це одне з найвеличніших досягнень людства

Сьогодні фондовий ринок України не має централізованого, уніфікованого інституту чи структури, крім регулюючих: ДКЦПФР та інших, в основному самоврегульовних організацій

Поняття і структура пропозиції грошей. Формування пропозиції грошей і чинники її зміни. Графічне зображення пропозиції грошей

Сутність і економічна основа грошового обігу .Моделі грошового обігу. Фінансові посередники грошового ринку. Функції і роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин в Україні

Грошовий обіг, його структура. Маса грошей в обороті. Світова валютна система і її еволюція. Активні операції комерційних банків

Сучасний монетаризм та його відмінність від неокейнсіанських концепцій. Характеристика споживчого кредиту: суть, значення, стан та його перспективи розвитку в Україні. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки

Необхідність і суть грошей. Грошовий ринок України та перспектива його розвитку. Метою роботи є в межах запропонованого обсягу розглянути основні питання, що стосуються сутності грошей з економічної точки зору

Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження коштів до бюджетів. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку. Структура фінансового органу України – Рахункова палата України

Облік операцій по взаємних розрахунках між бюджетом.Механізм проведення операції за взаємними розрахунками.Стан взаємних розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами. Структура фінансового органу України – Пенсійного Фонду України  

 Інфляційні процеси в країнах з перехідною економікою й основні заходи антиінфляційної політики. Характерні особливості функціонування провідних французьких ділових банків та їх роль у кредитуванні економіки. Загальна характеристика фінансових інститутів позабіржового фондового ринку США та перспективи його розвитку

Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. Форми міжнародного кредиту

Основні концепції грошей. Концепції грошей: їх сутність та особливості. Раціоналістична концепція походження грошей. Концепція еволюційного походження грошей

Сутність грошово-кредитної політики. Цільова спрямованість монетарної політики. Інструменти монетарної політики

Основи забезпечення стабільності грошей. Роль кредиту для розвитку економіки

Поняття грошово-кредитної політики. Суб'єкти грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики

Закони грошового обігу. Кількість грошей, необхідні для обігу. Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринкової економіки

Грошовий обіг і його закони. Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу. Закони грошового обігу

Грошові реформи, їх суть, спрямування і процес проведення. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні. Макроекономічна ситуація в Україні напередодні реформи

Соціально-економічна сутність грошово-кредитної політики. Завдання й цілі грошово-кредитної політики. Типи грошово-кредитної політики

Система грошового обігу та еволюція її типів. Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу. Закон грошового обігу. Кількість грошей необхідних для обігу

Становлення та розвиток ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку. Структура ринку цінних паперів та характеристика його суб’єктів. Основні етапи створення фондового ринку в Україні. Грошовий ринок України та перспектива його розвитку

Грошові реформи, їх форми та роль у стабілізації грошових систем зарубіжних країн у XX ст. Принципи функціонування мережі народних банків і банків Райффайзена в Німеччині та можливості їх використання у вітчизняній практиці. Види фінансових посередників та їх функції

Інвестиційні ризики: джерела виникнення, класифікація. Управління інвестиційними ризиками. Похідні фінансових інструментів(деревативи): поняття, види

Залучення коштів на фондовий ринок. Джерела фінансування діяльності корпорацій. Основні світові фондові біржі. Основні світові тенденції розвитку світового фондового ринку

Гроші як засіб обігу і засіб платежу. Еволюція кредитних грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави у творенні кредитних грошей. Функції та закономірності руху грошей

Функції грошей: міра вартості, засіб обігу та платежу, гроші. Попит на грошовому ринку. Стійкість комерційних банків. Поняття  валюти, її види, сфера використання

Теоретико-методологічні аспекти становленняі розвитку грошової системи та грошового обігу. Дослідження сучасного грошового обігу та законів грошового обігу. Аналіз наслідків порушення законів грошового обігу

Сутність грошової системи та її елементи. Формування та розвиток грошової системи. Демонетизація золота. Характерні особливості сучасної кредитно-паперової системи

Грошово-кредитне регулювання в зарубіжних країнах: цілі та інструменти. Провідні французькі комерційні банки та процеси диверсифікації в їх діяльності. Особливості регулювання банківської системи в США. Закон Гласса – Стигола, його роль у формуванні специфіки американської моделі банківської системи

Відбудова економік держав Західної Європи. Особливості грошової реформи у Німеччині. Характеристика грошової системи та грошової реформи у Франції

Інтеграційні процеси у розвитку грошових систем західноєвропейських країн: сучасний стан і наслідки. Універсальні банки Німеччини та їх роль у процесах концентрації банківського капіталу країни

Необхідність реформи "Біг Бенг" 90-х років у фінансовій системі Японії та етапи її здійснення. Принципи функціонування мережі народних банків і банків Райффайзена в Німеччині та можливості їх використання у вітчизняній практиці

Етапи розвитку грошових систем в економічно розвинених зарубіжних країнах та їх зміст. Функції фінансових посередників у зарубіжних країнах у забезпеченні руху фінансових ресурсів

Комерційні банки Німеччини: їх види, особливості організації та операції. Характеристика інших кредитно-фінансових установ

Сутність і функції кредиту, теоретичні концепції кредиту. Причини інфляції. Державне регулювання інфляції. Особливості державного регулювання в Україні

Особливості грошової політики в Україні на сучасному етапі. Особливості формування грошової маси

Перспективи розвитку європейської валютної системи. Переваги використання євро в країнах з перехідною економікою. Процес створення Європейської валютної системи (ЄВС)

Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні. Інфляція суть, причини та закономірності розвитку. Сутність грошей. Альтернативні теорії їх походження. Становлення та розвиток грошової системи України

Особливості грошової політики в Україні на сучасному етапі. Особливості формування грошової маси. Гроші як інструмент ринкової економіки. Еволюція грошової системи. Стійкість грошової системи

Перспективи розвитку європейської валютної системи. Вплив ЄВС на європейську банківську систему. Основні етапи становлення європейської валютної системи. Поняття та структура європейської валютної системи. Сучасний розвиток ЄВС

Сутність грошей. Альтернативні теорії їх походження. Сутність, структура та основні елементи грошової системи. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні. Інфляція суть, причини та закономірності розвитку

Фінансові посередники і їх місце у структурі фінансового ринку.Рівноважна процентна ставка.Саморегулювання рівноваги на грошовому ринку.Рівновага на грошовому ринку та фактори, що її визначають. Рівноважна процентна ставка

Грошова маса та механізм його регулювання.Грошовий мультиплікатор та його місце в грошовому обороті.Грошові агрегати.Суть та функції грошового обороту

Механізм комерційного кредиту. Різновиди комерційного кредиту, його позитивні та негативні наслідки. Сутність та поняття комерційного кредиту

Цільова спрямованість грошово-кредитної політики. Сутність грошово-кредитної політики

Основні структурні елементи грошової системи. Сутність та структура грошової системи

Необхідність, суть та функції кредиту. Теорії кредиту. Кредит є вартісною категорією і з цього погляду має багато спільного з іншими економічними категоріями

Класифікація видів міжнародного кредиту. Державний кредит та його види. Банківський кредит та його види. Комерційний кредит

Сучасні проблеми розвитку грошового ринку в Україні. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. В системі ринкових механізмів стан реформування грошового ринку України виступає одним з найбільш адекватних індикаторів глибини трансформаційних перетворень

Класифікація форм кредитування як джерела фінансування позичкового капіталу. Основні групи джерел позикових коштів

Сучасний стан ринку державних облігацій.Загальна характеристика державних облігацій.Залежно від емітента облігації поділяються на державні та корпоративні

Світовий ринок державних облігацій.Ринок корпоративних облігацій: тенденції та суперечності.Особливості ринку облігацій

Перспективи розвитку грошово-кредитної політики України. Цільова спрямованість монетарної політики. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори.Форми міжнародного кредиту.Функції міжнародного кредиту

Позики під нерухомість підлягають погашенню на умовах розстрочки платежу і зі сплатою відсотків. Відсотки за іпотечними позиками мають ту властивість, що їх величина залежить від територіального розміщення нерухомого майна

Історичні умови започаткування казначейської справи.Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні

Грошова система. Сучасні форми грошей. Види грошей та їх еволюція. Гроші: сутність, виникнення, функції

Аналіз товарно-грошових відносин економіки України. Виникнення грошової форми вартості. Еволюція і типи грошей. Виникнення і розвиток грошових відносин

Нарахування складних відсотків кілька разів протягом року. Фактори, які впливають на зміну вартості грошей. Прості і складні відсотки

Особливості та тенденції розвитку регулювання ринків, що розвиваються.Роль держави на «emerging market»

Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки. Суть і структура грошового обороту

Перспективи розвитку грошово-кредитної політики України. Цільова спрямованість монетарної політики. Сутність грошово-кредитної політики

Банківські кредити. Функції кредиту. Принцип міжнародного кредиту