Філософія

Світогляд як форма духовно-практичного освоєння світу. Специфіка міфології як форми духовної діяльності людини. Релігія як форма світогляду. Філософський світогляд.

Сила переконання, вірність обраному шляху, послідовність у діях і вчинках, робота на совість – це і є складники справжньої інтелігентності, якою бентежить нас Павличко, застерігаючи своєю подвижницькою працею проти громадянського лінивства і духовного яничарства

Реальність пізнання, що обіймає у собі весь комплекс філософських проблем логічної істинності і досвідної достовірності, зазнала значної трансформації від Нового часу до визначальної для сучасності епохи кризи філософських основ точних наук початку XX cт

2011-05-26

Основні підходи до розуміння суспільства. Релігія як явище духовної культури. Філосовські погляди П.Флоренського. Типи світогляду

Елліністична філософія. Римська філософія. Простір і час як форми існування матерії. Соціальний простір та соціальний час як форми буття людей у культурі. Співвідношення руху та розвитку

Поняття світогляду та світоглядних питань у філософії. Міфологія, філософія, релігія як типи світоглядних питань. Проблеми науковості філософського світогляду

Поняття та сутність світогляду. Основні світоглядні питання. Типологія світогляду. У загальному плані появу світогляду можна пояснити так: людина, усвідомлюючи дійсність, рано чи пізно починає усвідомлювати і свою унікальність, свою відмінність від усього іншого в світі

Поняття "суспільство" в філософії. Особливості соціальної детермінації. Структура і функції суспільства. Основні чинники суспільного розвитку та їх взаємозв’язок. Історичні типи суспільства. Поняття "суспільно-економічна формація" і "цивілізація"

Етноментальні характеристики філософського знання. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії ХІХ-ХХ ст. (Шопенгауер, Ніцше, Бергсон). Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження

Основні риси філософської парадигми Нового часу. Проблема методу пізнання. Емпіризм Бекона та раціоналізм Декарта. Філософська думка Київської Русі – ідейний фундамент філософської традиції української філософії. Філософія і методологія соціального та економічного пізнання

Світогляд - невід'ємна складова життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства в цілому. Світогляд найчастіше визначають як органічно-цілісну систему уявлень людини про світ і своє місце в ньому

Елліністична філософія. Римська філософія

Тотожність та відмінність поглядів на субстанцію у Р. Декарта, Б. Спінози та Г. Лейбніца. Поняття: “пізнання” у філософії. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їх взаємозв’язок. Основні форми освоєння людиною світу: духовно-теоретичне, духовно-практичне, предметно-практичне

 Етика раннього християнства.  Візантійська етика. Етика Київської Русі. Етика Західноєвропейського середньовіччя

Історичне виділення моралі у сфері вільного вибору особистості між добром і злом. Особливості існування та виникнення добра і зла

Релігійно-містичний тип філософування. Есейсько –афористичний тип філософування. Художньо-образний тип філософування. Теоретичний тип філософування

Сутність філософського пізнання. Проблеми та засоби пізнання філософії

Загальна характеристика філософських концепцій. Соціально-етичні концепції Конфуція

Особливості епохи, її характерні риси. Зміст та мова ренесансного гуманізму

Зародження основних парадигм осмислення людину та світу. Морально-етична спрямованість вчення Конфуція. Природа, космос і людина у філософії даосизму

Передумови і витоки європейського Просвітництва. Напрямки філософії Європейського Просвітництва

Предмет філософії. Специфіка філософського вирішення світоглядних питань. Філософія і наука. Західна парадигма філософствування. Натурфілософи Давньої Греції. Трансцендентальна філософія І.Канта. „Коперніканський” переворот у філософії. Вчення про „категоричний імператив”

Формування предмета філософії в історії культурно-історичного розвитку суспільства. Філософія і наука. Специфіка філософії як форми суспільної свідомості

Прогрес та регресс в історії суспільства. Рушійні сили історії. Проблема сенсу історії в філософії ХІХ-ХХ ст.

Філософія і наука. Формування предмета філософії в історії  культурно-історичного розвитку суспільства

Елліністичні філософські школи: епікуреїзм, стоїцизм і скептицизм. Антична римська філософія. Лукрецій Кар, Марк Тулій Цицерон, Люцій Анней Сенека

Проблема текстуального діологізму у філософії М.Бахтіна. Зміна форм ставлення людини до природи в ході історії

Насильство як явище у вимірах філософського аналізу. Аналіз теорії насильства у К.Маркса та Ф.Енгельса. Аналіз теорії насильства у Ф.Хайєка, К.Поппера, В.Соловйова

Теорії пізнання і природного права Дж. Локка. Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі. Скептицизм Д. Юма

Проблема перспектив розвитку людської цивілізації.  Соціально-історичні умови виникнення глобальних проблем

Специфіка міфологічного та релігійного психологічногоо досвіду.  Особистість: Діонісний та Аполонівський типи.

Реалізація біфуркаційних механізмів у процесі еволюції. Самоорганізація: приватний ефект або фундаментальна властивість матерії /речовини. Самоорганізація синергетична й новаційна

Декарт сформулював чотири основні правила наукової дедукції: Перше правило – не визнавати істинним нічого, окрім того, що з очевидністю пізнається, що не підлягає сумніву

Філософські вчення Аристотеля. Місце Аристотеля в філософії

Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX ст. Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX століття

Філософські аспекти сучасної культури. Основні вимоги до сучасної культури мислення людини. Поняття культури мислення

Філософія любові в Новий час. Становлення розуміння любові від античності та середньовіччя до епохи Відродження. Різноманіття видів і форм любові, класифікації концепцій любові

Філософська система і метод Гегеля. Природничо-наукова картина світу і філософська система І.Канта. Місце і роль німецької класичної філософії в розвитку світової філософської думки

Протестантизм як ренесансний феномен. Гуманізм як світоглядний феномен Ренесансу. Антропоцентричний характер філософії епохи Відродження

Питання виникнення філософії. Світоглядні уявлення народів нашої країни дохристиянської доби. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія

Проблема людини в історії філософської думки. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії ХІХ-ХХ ст. (Шопенгауер, Ніцше, Бергсон). Етноментальні характеристики філософського знання. Філософія в системі культури

Створення механістично-матеріалістичної картини світу. Орієнтація на науку. Категорія буття: її смисл і специфіка. Матеріальна єдність світу та її світоглядний зміст

Філософські концепції господарства. Актуальність дослідження філософії господарства

Методологія філософії економіки. Економічна діяльність і філософія. Проблема гуманізації економічної освіти. Загальний огляд зв’язків філософії та економіки

Дві концепції пізнавального процесу: пізнання як відображення і як творчість; проблема їх синтезу. Структуралізм як методологічне доктрина, її можливості та межі. Позитивізм ХІХ ст. Вчення про науку у філософії О.Конта

Категорія буття: її смисл і специфіка. Матеріальна єдність світу та її світоглядний зміст. Створення механістично – матеріалістичної картини світу. Орієнтація на науку. Середньовічна філософська парадигма. Релігійний інтелектуалізм та релігійний антиінтелектуалізм

Основні соціальні теорії античних філософів. Основні погляди античної філософії. В ідеальній державі Платона політична влада є первинною щодо існуючих у суспільстві правових відносин. Влада держави має, по суті, божественний, а тому всеохоплюючий характер

Схоластика та патристика. Релігійний характер філософської думки Середньовіччя. Формування середньовічної філософії

Основні соціологічні теорії творчості представників класичної німецької філософії. Становлення та розвиток класичної німецької філософії

Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження. Основні проблеми філософії Відродження. Характеристика основних здобутків філософії Відродження

Загальна характеристика філософії Нового часу. Онтологічні концепції Нового часу. На початку нової європейської філософії піднімається колоритна фігура Френсиса Бекона. І по своїх намірах, і в дійсності, Бекон грав у філософії роль реформатора

Матеріалістичне розуміння історії. Філософія марксизму як єдність матеріалістичного розуміння історії і матеріалістичної діалектики. Основні теорії та тенденції матеріалістичної теорії

Академічна філософія в Україні (П.Лодій, О.Новицький, С.Гогоцький, О.Козлов, П.Юркевич, Г.Челпанов). Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха. Історичні умови та теоретичні передумови виникнення марксизму. Проблема напряму зміни змістових наголосів у філософській парадигмі Відродження. Світоглядне значення геліоцентризму

Держава, закон, свобода.Суспільство та свобода індивідів.Філософія свободи як особистісне явище.Філософія свободи як соціальне явище.Проблема свободи в працях істориків.Свобода як соціально-філософська проблема

Проблема людини у філософії Г.С. Сковороди. Вчення про “сродну працю”.Вчення Г.С. Сковороди про “три світи” і “дві натури”. Матеріальні і духовні чинники історичного процессу. Класичне і некласичне розуміння історії: вихідні концепції історичного процессу

Зміст поняття науки.Наука і філософія. Філософія та її предмет

Найважливіші архетипи світобудівництва та світовідношення і їх роль у філософській думці. Україна класична філософі (Києво-Могилянська академія) та її основні проблеми. Екзистенціалізм, його вчення про людину і світ

Категорії діалектики та їх пізнавальна роль.Сучасна наука про єдність руху, простору і часу. Закон єдності і боротьби протилежностей.Сучасна наука про структуру Всесвіту

Метафізика - альтернатива діалектики як теорії розвитку. Догматизм і релятивізм - альтернативи діалектики як теорії пізнання. Принципи та категорії діалектики. Чуттєве пізнання

Сучасна ситуація у розвитку проблеми " Війни і миру". Зміст і форми філософського вчення про розвиток. Філософія Середньовіччя

Ідеологічний плюралізм в Україні. Сутність економічного плюралізму в Україні. Поняття та зміст політичного плюралізму

Філософські погляди даосистів.Філософія конфуціанства.Філософська думка Давнього Китаю

Значення «Тристрама Шенді» як першого постмодерністського роману.Становлення Л.Стерна як письменника.Аналіз твору «Тристрама Шенді» Л.Стерна

Сутність концепції Осьового часу Карла Ясперса. Поняття осьового часу К.Ясперса. Передумови становлення “нового” Осьового часу”

Філософська система В.С. Соловйова.Слов’янофіли і західники.Філософські погляди П.Я. Чаадаєва

Пізнавальний процес як предмет філософського аналізу.Теорія істини та її критерії.Методологія наукового пізнання

Сутність матеріалістичного розуміння історії.Специфіка діалектичного матеріалізму К. Маркса і Ф. Енгельса

Філософія Стародавнього Китаю. Філософія Стародавньої Індії. Філософія країн Сходу

Методологічні принципи і їх роль у науковому пізнанні.Класифікація методів. Поняття наукового методу.Теоретичні методи наукового пізнання

Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку

Структура та функції філософського знання. Провідні позиції у філософії. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії (науки), релігії та мистецтва

Християнсько-середньовічна апологетика і патристика. Схоластика. Концептуалізм, реалізм і мінімалізм

Світогляд як духовно-практичний феномен. Філософія, її предмет та функції. Цінність філософії для особи та суспільства

Проблема реальності свідомості та її суттєві ознаки. Роль християнської патристики у формуванні ідейних засад середньовічного світобачення

Вчення про розвиток та структуру Всесвіту на сучасному етапі. Сучасні уявлення про структуру й властивості

Цивілізація — соціальна форма буття культури. Особливості розвитку культури. Суспільство і культура. Поняття культури, її зміст і головні сфери

Основні закони діалектики, їх методологічне та світоглядне значення. Філософія Відродження. Проблема людської особистості

Сфери буття людини.Біологічне й соціальне в людині.Проблема людини та її походження в філософії

Об´єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга.Особливості філософії історії ф.Шеллінга.Культурно-історичні передумови формування філософсько-історичних поглядів Ф.В.Й.Шеллінга

Томістська філософія та її особливості.Ф.Аквінський та його філософські ідеї

Загальнофілософські концепції сенсу життя людини.Сучасні проблеми сенсу життя людини

Особливості скептицизму Д. Юма. Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі