Етика, естетика

Визначення та етапи розвитку риторики. Інститут Живого Слова і сучасна риторика. Риторичні навички й уміння. Культура суперечка та її різновиди. Психологічні хитрощі

Поняття етики. Завдання етики. По суті, з етичною проблематикою ми стикаємося всюди, де тільки має місце цілісне духовне, зокрема філософське, осмислення людини — як у доарістотелівських грецьких філософів і мудреців, так і в інших осередках давньої культури — Китаї, Індії тощо

Огляд принципів етики. Основні принципи етики і поведінки аудитора. Кодекс професійної етики аудиторів України. Вимоги до проведення аудита. Права й обов’язки аудиторів, установлені законодавством

Принцип гуманізму: сутність і специфіка вияву в праві і діяльності юриста. Гуманізм як моральний критерій права. Принцип законності і його моральний зміст. Законність та морально-правова позиція адвоката. Походження моралі та її історичні типи. Моральні риси української національної культури

Естетика як філософська наука. Предмет естетики: проблема термінології. Предмет естетики: становлення проблематики науки

Совість, гідність і честь – провідні категорії етики. Моральна вимога як одна за категорій етики. Моральний вибір

Сьогодні виникає сумнів щодо можливості наукового аналізу моралі, в тому числі й теоретичного пізнання і дефініцій. Серед прихильників ціннісної орієнтації в етиці посилюється тенденція відмови від колишніх претензій на науковість, від наукового аналізу моралі й здобутих таким чином знань, спостерігається цілковита переорієнтація на моральні цінності як умову адекватного відтворення своєрідної місії моралі

Етика поведінки адвоката під час судового процесу. Етичні правила у взаємовідносинах юриста з громадянином

Етичні правила у взаємовідносинах юриста з громадянином. Етика поведінки адвоката під час судового процесу

Сутність моральної свідомості, її головні принципи. Основні категорії та норми моральної свідомості. Структура моральної свідомості. Місце у системі моралі

Історія формування ділового одягу. Основні види заходів неформального характеру. Запис ділової бесіди

Виникнення, розвиток та поширення етики спілкування. Практичне завдання

Естетичне значення категорії трагічного. Сучасні концепції трагічного

Теоретико-методологічні аспекти дипломатичних прийомів. Дипломатичні та офіційні прийоми, їх особливості. Ділова культура та діловий етикет на дипломатичних прийомах

Поняття “середні віки” і “середньовічна культура”. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. Рицарська культура. Художні стилі в західноєвропейському середньовічному мистецтві

Етика в системі наук про людський дух. Етика і мистецтво. Етика та релігія

Визначення і критерії смерті. Етичні аспекти евтаназії

Підбір одягу з урахуванням індивідуальних особливостей. Культура мови під час ділового спілкування. Класичний костюм бізнес-леді

Естетичні погляди Платона. Естетична спадщина Аристотеля

Історія етикету і сучасність. Етикет ділового спілкування ( особливості телефонного спілкування, листування, візитні картки)

Розгляд діалогів в діяльності Сократа. Дослідження діалогів. «Георгій», «Федр»

Яка з запропонованих етичних концепцій є більш ефективною і практичною для вас. Мораль - один з основних способів нормативної регуляції дій людини. Мораль охоплює моральні погляди й почуття, життєві орієнтації й принципи, мети й мотиви вчинків і відносин, проводячи границю між добром і злом, совісністю й безсовісністю, честю й безчестям, справедливістю й несправедливістю, нормою й ненормальністю, милосердям і жорстокістю

Які нові теоретичні проблеми естетики розробляла естетика відродження. В чому полягають основні функції моральної свідомості?

Етика діалогу. Базові поняття етики

Дослідження естетичного переживання. Сферу повсякденної естетичної свідомості складають естетичні емоції — своєрідний психологічний відгук (реакція) на явища навколишнього світу

Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Коментарії до аналізу тексту. Сьогодні дизайнерське мистецтво є важливою складовою частиною системи художньої освіти

Зовнішній вигляд ділової людини. Ефекти сприйняття людини людиною. Формування ділового іміджу. Перше враження від вас, як свідчать дослідження психологів, у 90 % випадків залишається незмінним і при подальшому спілкуванні

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Етика та етикет у ділових міжнародних відносинах бізнесменів. Підходи українських компаній з забезпечення етичної поведінки. Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами

Коментарії до аналізу тексту. Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Естетика має свою історію, вона спирається як на досягнення попередніх поколінь в осягненні прекрасного, досконалого, вишуканого, гармонійного, так і загалом на передову сучасну суспільну думку

Визначення базових понять естетики. Дослідження естетичного переживання. У сучасних вітчизняних дослідженнях художня реальність розглядалася як феномен культури та його складова. Художня реальність як духовно-ціннісне явище, переживання як основа художнього образу, зв’язок художньої реальності зі світовідношенням людини досліджені недостатньо

Яка з запропонованих етичних концепцій є більш ефективною і практичною для вас. Значна роль у розробці принципів етики ненасильства належить Л.Толстому. Він писав, що визнання необхідності противлення злу насильством є не що інше, як виправдання людьми своїх звичних улюблених пороків: помсти, користі, заздрості, властолюбства, боягузтва, злості

Сюрреалізм і його естетичні принципи. Світові релігії про смерть та безсмертя (християнство, буддизм, іслам). Питання про смерть і безсмертя нерозривно зв'язано зі свідомістю особистості, з особистою долею. Людина безсмертна тому, що у неї є божественний початок

Поясніть значення понять «ідеал», «прагматизм». Які нові теоретичні проблеми естетики розробляла естетика відродження.  В чому полягають основні функції моральної свідомості?

Етика діалогу. Базові поняття етики. Концепція комунікативної культури виникла як логічний розвиток попередніх теоретичних форм рефлексії людського спілкування, проблеми, яка є постійним супутником соціальної філософської теорії протягом усієї історії її існування

 

Естетичні почуття інтегрують, з одного боку, естетичні переживання (радість від спілкування, зустріч з красою, хвилювання від сприйняття піднесеного тощо), з іншого — виступають як здатність людини переживати естетичне враження

Коментарії до аналізу тексту. Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Сьогодні дизайнерське мистецтво є важливою складовою частиною системи художньої освіти

Товариськість, дружба і любов виступають і справжньою мірою гуманності, людяності, і типами спілкування, і видами міжособистісних стосунків, і специфічними емоційно-почуттєвими й морально-естетичними станами, і, врешті-решт, моральними цінностями людини, які стають основою шлюбу і стосунків у сім'ї

Опишіть владне рукостискання.Національні особливості спілкування. Значення та роль етики спілкування у практичному вихованні людини

Прекрасне і потворне в моєму сприйманні.Добро і зло в моєму житті.Практичне завдання. Ессе

Поняття терміна "невербальне спілкування". Його роль у діловому спілкуванні.Які фактори відіграють важливу роль у суперечці при слухачах? Поясните на прикладах.Техніка проведення дискусій на діловій нараді

Мистецтво переконувати.Візитні картки та їх використання.Традиції та звички народів світу. Етикет – як сукупність правил поведінки

Складові професійної культури аудитора.Особливості Кодексу професійної етики аудиторів.Поняття та сутність етичних норм у професії аудитора

Норми і правила християнського етикету. Сутність християнського етикету. Виникнення християнського етикету

Поняття дипломатичного етикету. Основи військового етикету. Основні види етикету. Поняття та сутність етикету

Роль професійної етики у діловому спілкуванні.Особливості службового етикету.Історія виникнення і розвитку етикету. Ділова етика

Цінності соціальної роботи. Етика та інші професійні особливості соціальної роботи

Сутність морального спілкування. Моральні відносини.Щастя, як категорія моральної свідомості. Моральна самосвідомість.Категорії добра і зла. Смисл життя і відношення до смерті

Іронія як смислоутворююче начало постмодерністського мистецтва. Іронічний текст як засіб протистояння владі. Поняття та сутність принципу іронії

Етичні погляди Ф.Аквінського.Моральна філософія Фоми Аквінського

Поняття трагічного та його зміст. Спільне між табу та сучасною моральною нормою

Що таке архітектурний стиль? Основні його види. Глобальні проблеми сучасності

Геральдика і її види як елементи зародження фірмового стилю. Естетична роль реклами і її місце в сучасній рекламі

Особливості естетики позитивізму.Основні етапи розвитку позитивізму, проблема знання

Естетичне значення категорії трагічного.Сучасні концепції трагічного

Естетична свідомість і її структура. Етика як теорія моралі і як “практична філософія”