Економіка підприємства

Організація обліку на підприємствах

Повний текст роботи з малюнками та таблицями доступний при скачуванні. Скачати
Дата введення: 2011-03-14       7 ст.

Завдання.

1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

2. На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань з оплати праці?

3. Які існують види та типові форми кадрової документації обліку особового складу? Для чого вони призначені?

4. Як здійснюється регулювання та документальне оформлення трудових відносин підприємства з працівником?

5. В яких випадках укладається трудовий договір? Які існують дії трудового договору?

1. Які основні завдання організації обліку праці та її оплати?

Облік праці і заробітної плати — один з найважливіших і складних процесівроботи, що вимагають точних і оперативних даних, у яких відбиваютьсязміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях працівників, кодах виробничих витрат і здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів.

2. На підставі яких основних законодавчих та нормативних документів здійснюється регулювання питань з оплати праці?

Основними законодавчими і нормативними документами по облікупраці і його оплаті є:

1.Кодекс законів про працю, Закон УРСР№ 332-VII від 10.12.71 р. (зізмінами і доповненнями).

2.Закон України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.95 р. (зізмінами і доповненнями).

3.Закон України "Про відпустки" № 504/96-ВР від 15.11.96 р.

4.Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" № 137 від 29.06.97 р.

5.Положення про порядок укладання контрактів при прийомі(найманні) на роботу працівників, затвердженепостановоюКабінету Міністрів України № 170 від 19.08.94 р. (зізмінами і доповненнями).

6.Порядок числення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.95 р. (зізмінами і доповненнями).

7.Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України № 323 від 11.12.95 р.

8.Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок із громадян" № 13-92 від 26.12.92 р. (зізмінами і доповненнями).

9.Інструкція "Про прибутковий податок із громадян" Головної податкової інспекції України № 12 від 21.04.93 р. (зізмінами і доповненнями).

10. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, організаціями і громадянами страхових внесків у Пенсійний фонд України, а також обліку надходження і витрати його засобів, затверджена постановоюправління Пенсійного фонду України № 11-1 від 06.09.96 р. (зізмінами і доповненнями).

11.Інструкція про статистику чисельності працівників, зайнятиху народномугосподарстві, затверджена наказом Міністерства статистики України № 171 від 07.07.95 р.

12.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарськихоперацій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

13.Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарськихоперацій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

14.Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджененаказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99 р.

3. Які існують види та типові форми кадрової документації обліку особового складу? Для чого вони призначені?

На підставінаказу вноситься відповідна запис у трудову книжку.

Підприємства ведуть облік робочого часу. Облік робочого часу і контроль за станомтрудової дисципліни на підприємствах здійснюються табельним обліком.

Сутність табельного обліку полягаєв щоденній реєстрації явки працівників на роботу, відходузроботи, усіх випадків запізнень і неявок із вказівкою причини, а також часупростоїв і понаднормової роботи.

Кожномуприйнятомуна роботу привласнюєтьсятабельний номер, робиться оцінкав його трудовій книжці. На знову прийнятого працівника відкривається особистакартка в який вказуються необхідні анкетні дані і всі зміни по службі. Бухгалтерія кожному працівнику відкриває особовий рахунок.

Табельні номери встановлюються на підприємстві в цілому по порядково-серійнійсистемі, причому кожному виробничому підрозділу приділяється своя серія номерів.

Оперативний облік явки працівників і їхнього перебування на роботі ведеться в цілому по чипідприємствупо кожнім виробничому підрозділів спеціальному табелі обліку використання робочого часу (типові форми Т-12, Т-13), призначеномуне тільки для обліку використання робочого часу, але і для розрахунку заробітної плати.

4. Як здійснюється регулювання та документальне оформлення трудових відносин підприємства з працівником?

Працівники реалізують право на працю шляхом укладеннятрудового договору про роботу на підприємстві. Колективний договір полягаєна основі діючого законодавства, прийнятих сторонамизобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників і уповноважених ними органів.

Колективний договір полягаєна підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю і володіють права юридичної особи.

На підприємствах застосовують оплату праці по трудових угодах.

Трудова угода укладаєтьсяміж підприємством і працівником, найнятимз боку для виконання конкретної роботи, якщо її не можна виконати силами підприємства, чина договірних засадах з відповідними підприємствами й організаціями.

В даний час широко застосовується оплата праці за контрактом, що полягаєза домовленістю сторіні погоджується звиконанням умов контракту.

У випадку наймання працівника за контрактом чивласник уповноважений їморган можуть установлювати ті умови оплати праці за згодою працівника, що визначені в колективному чиіндивідуальному договорі.

При укладенніцивільно-правових договорів, договорів підряду, видавничого договору процес праці не регламентується, а відносини сторінвиникають тільки з питань результатів праці (обмовляються вартість робіт, час їхнього виконання, якість і т.д.).

Питання оплати праці в даний час вирішуються безпосередньо на підприємстві.

5. В яких випадках укладається трудовий договір? Які існують дії трудового договору?

Трудовий договір — це угодаміж працівниками і власником чипідприємства фізичною особою, по якійпрацівник зобов'язується виконувати роботу, визначенуугодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку.Власник підприємства або фізичнаособазобов'язуються виплачуватипрацівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченізаконодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Кодексом законів про працю України регулюються трудові відносини всіх працівників.

Трудовий договір укладається, як правило, у писемній формі. Висновокдоговору оформляється наказом про зарахування працівника на роботу.

Список використаних джерел

1. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине: Учеб. Пособие для студентов вузов.-5-е изд.,-К.: Издательство А.С.К.,2003.-847с.

2. Кодекс законів про працю, Закон УРСР№ 332-VII від 10.12.71 р. (зізмінами і доповненнями).

3. Закон України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.95 р. (зізмінами і доповненнями).


Схожі роботи