Економіка підприємства

Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг. Вибір базової конкурентної стратегії у сфера виробництва. Основи вибору стратегії конкуренції. Стратегія зниження собівартості продукції. Стратегія негайного реагування на потреби ринку

Облік фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. Система формування фінансових показників.    Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку. Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України. Облік інших позареалізаційних прибутків і збитків. Облік операцій по використанню прибутку. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів. Фактори формування балансового прибутку ТОВ “Кредон”. Факторний аналіз балансового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

Поняття платоспроможності й ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Оцінювання платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства «Адора» і його платоспроможності

Сутність і функції фінансів підприємств, їх місце в фінансовій системі країни. Грошові фонди та фінансові ресурси. Особливості фінансів підприємств комерційної сфери. Основи організації фінансів підприємств. Фінансовий механізм приватизації

Загальна сутнісна характеристика та нормування оборотних коштів. Показники рівня та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів

Види виробничої  потужності, чинники, що її  визначають, послідовність розрахунків. Методики  розрахунку  виробничої потужності. Визначення  максимально можливого випуску продукції за наявної потужності. Система показників виробничої потужності

Сутність перехідних економічних відносин. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу. Становлення різних форм власності. Становлення підприємництва.

Закрите акціонерне товариство „Радій”, загальна інформація про підприємство

Прибуток як мета діяльності фірми. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції. Теорії витрат виробництва і прибутків. Двофакторна виробнича функція.  Ізокванта. Заміна факторів виробницта.Ізокоста. Мінімізація довгострокових  сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми.

Якість продуктів харчування - складова продовольчої безпеки. Підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Підвищення якості продуктів харчування.

Принципи та стратегії управління інноваційними процесами на підприємствах. Система планування продуктивності за рахунок упровадження інновацій

Формування і використання прибутку. Сутність та показники прибутку. Джерела прибутків та його обчислення. Напрямки використання прибутку. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Сутність та інформаційна база оцінки. Оцінка прибутковості та активності. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва. Економічна суть і загальна методологія визначення. Види ефективності виробництва. Вимірювання ефективності діяльності. Оцінка соціальної ефективності. Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства)

Дослідження психології  ризику в підприємництві має три аспекти: теоретичний, методичний й емпіричний. Теоретична мета полягає у науково-теоретичному  аналізі й характеристиці психологічного стану ризику  та вивчення його в підприємницькій діяльності. Методичною метою емпіричного дослідження проблеми психології ризику в підприємництві  є розробка нових методик та експериментальних підходів. Емпірична мета – розробка стратегії емпіричного дослідження та підбір методик

Стратегічна група — це аналітичний засіб надання допомоги в структурному аналізі. Вона є проміжною основою зв'язків, відносин між дослідженням галузі в цілому та розглядом кожної фірми поодинці. Врешті, кожна фірма унікальна, і, отже, поділ фірм на стратегічні групи неминуче порушує питання про те, який ступінь відмінності в стратегії важливий. Такі висновки повинні обов'язково пов'язуватися зі структурним аналізом: відмінність стратегій різних фірм при визначенні стратегічних груп досить важлива, якщо вона істотно впливає на структурне становище фірм

Консалтингові фірми, як і виробничі підприємства, користуються концепцією стратегічного розвитку своєї компанії та технікою стратегічного планування. Однак сприйняття корпоративної стратегії лише як сфери застосування професійних знань останнім часом зникає серед консультантів. Все більшого поширення набуває погляд на стратегічний розвиток як на корисний для консультаційної організації, хоча терміном «стратегія» користуються не завжди

Прибуток - одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що виражає вартість додаткового і частковонеобхідного продукту. За своєю величиною прибуток - це різниця  між проданою ціною товару і витратами на його виробництво. (придбання, транспортування, зберіганнята ін.)

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку

За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є аналіз показників прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства з метою запобігти його банкрутства і для подальшої успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки і тим самим підвищувати авторитет держави

Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні.Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху

Кожне підприємство, що розвивається, проходить через стан економічної кризи. В нашій державі перехід від планової економіки СРСР до світової ринкової економіки призвів до виникнення цього стану на багатьох підприємствах країни. Деякі з них і зараз знаходяться на грані банкрутства

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх факторів – це характер продукції, яка випускається  на підприємстві, технології та організації виробництва; під впливом  зовнішніх факторів – це демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характеру ринку праці

За останні роки різноманітні підприємства почали надавати більше уваги питанням управління персоналу.Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну ціль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток

Управління персоналом - це комплексний, цілеспрямоване вплив на колектив із метою забезпечення оптимальних умов для творчої, ініціативної, свідомої праці окремих його робітників, спрямованої на досягнення цілей підприємства

Планування результативності діяльності підприємства можна здійснювати, використовуючи такі три головні його системи: 1) прогнозування рівня результативності діяльності підприємства та його використання; 2) поточне планування рівня результативності діяльності підприємства та його використання; 3) оперативне планування рівня результативності діяльності підприємства та його використання. Кожній із цих систем властиві свої форми реалізації

Зародження легкої промисловості, і в першу чергу текстильної, спонукало до створення машинобудування, хімічної та інших галузей виробництва. А винахід першого верстата з програмним формуванням рисунка тканини близько двохсот років тому назад дав можливість сьогодні мати виробництво персональних комп'ютерів та іншої електронно-обчислювальної техніки, користувачі якої, як і виробники, мабуть, і не здогадуються, що праматір'ю цих машин була машина на ткацькому верстаті

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства

Спрос на экономические ресурсы складывается так же, как на товары, но ему присуща специфическая черта: спрос на экономические ресурсы является производным (зависимым), связанным главным образом со спросом на продукцию, производимую с применением данного ресурса

Прибуток є важливим інструментом переливання капіталів до галузей, що визначають науково-технічний прогрес, та концентрації фінансових ресурсів на тих підприємствах, адміністрація і власники яких здатні ефективно порядкувати ними

В даний час Україна знаходиться в умовах економічної кризи. Більшість підприємств знаходяться на грані банкрутства, ті ж які працюють сьогодні в основному виробляють продукцію, що не задовольняє запити споживачів

У ринкових умовах необхідно знаходити нові джерела цінності продукту, допомагаючи клієнтам збільшувати їхній валовий прибуток і підвищуючи задоволення від покупки. Постачальник повинний стати консультантом, здатним проаналізувати ринки і виробничий процес клієнта, визначити нові можливості свого бізнесу, заходу для збільшення продуктивності компанії покупця

Современная экономика характеризуется тем, что место производства и место потребления продукта не совпадают по времени. По времени эти процессы также не следуют непосредственно друг за другом

Система сбыта товаров — ключевое звено маркетинга и своего рода финишный комплекс во всей деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара до потребителя. Собственно, именно здесь потребитель либо признаёт, либо не признаёт все усилия фирмы полезными и нужными для себя и, соответственно, покупает или не покупает ее продукцию и услуги

Термін ''стратегічне управління'' був введений у побут на стику 60-70-х рр. для того, щоб відбивати відмінність управління, здійснюваного на вищому рівні, від поточного управління на рівні виробництва. Необхідність проведення такого розходження була викликана в першу чергу змінами в умовах здійснення бізнесу

Важливою складовою частиною формування ринкових відносин, становлення та розвитку ринку праці євизначення та впровадження нового ставлення людини до праці, до її кінцевого результату, до забезпечення ефективної зайнятості населення

Сегодняшний мир – мир динамики и скорости. Чтобы в нем выжить, необходимо постоянно меняться вместе с ним и постоянно приобретать новые знания и умения. Более того, мало ими обладать. Ими надо уметь грамотно воспользоваться с тем, чтобы они принесли наибольшую выгоду их владельцу

Теоретичні та методологічні засади процесу управлінняпідприємством готельного господарства.  Аналіз діяльності та організаційних форм підприємствсфери туризму м. Кіровограда. Вдосконалення діяльності підприємств сфери туризму м. Кіровограда . Розробка програми розвитку об’єднання підприємств туристичної сфери міста

Маркетинг является одной из самых важных разновидностей экономической и общественной деятельности, однако, его очень часто неправильно понимают. Цель маркетинга – повышение качества товаров и услуг, улучшение условий их приобретения, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни в стране, повышению качества жизни

Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері. Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності спільних підприємств. Економічна оцінка та управління результативтістю спільної підприємницької діяльності.Шляхи досягнення економічної ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності при функціонуванні СП

Фирмы бывают разного размера - один частный предприниматель или корпорация, с многотысячным штатом сотрудников

Особенности системы управления промышленными предприятиями на современном этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их деятельности

Найбільше ефективно ринковий механізм діє в умовах вільної, конкуренції, тобто коли ситуація на ринку характеризується множиною покупців і продавців, однорідністю продукції, яка реалізується, вільним входом фірм на ринок

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-экономической жизни российского общества последних достижений в области информатизации. Термин «информатизация» впервые появился при создании локальных многотерминальных информационно-вычислительных систем и сетей массового обслуживания

Принципы построения организационной структуры. Организация управления и типы организационных структур. Основные функции внутрифирменного управленияперсоналом. Проблема совершенствования организационной структурыуправления предприятием

Серед показників ефективності виробництва чільне місце належить показнику продуктивності праці. Це зумовлено тією суспільною значущістю і роллю, яку відіграє цей показник у збільшенні виробництва матеріальних благ, підвищенні рівня матеріального добробуту населення, вирішенні соціальних питань суспільства. Продуктивність праці - це спроможність робітника виробляти певну кількість продукції за одиницю часу

Господарська діяльність є об'єктом дослідження багатьох наук: економічної теорії, макро- і мікроекономіки, управління, організації і планування виробничо-фінансової діяльності, статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу і т.д

У статистиці групування використовують для вирішення різноманітних завдань. Серед них найголовніші: виявлення соціально-економічних типів явищ, вивчення структури та структурних зрушень, дослідження взаємозв'язку і залежності між ознаками. Відповідно до цих завдань групування поділяють на типологічні, структурні та аналітичні

Основою життя і розвитку суспільства є виробництво матеріальних благ. Суму матеріальних благ, вироблених суспільством за певний період часу у галузях виробничої сфери, називають сукупним суспільним продуктом, матеріальна частина якого створюється у таких галузях, як сільське господарство, будівництво, лісове господарство і, особливо, промисловість, на яку припадає біля двох третіх його загального обсягу

У межах ринкових (товарно-грошових) відносин виробники певних благ намагаються обміняти власні товари на інші потрібні їм матеріальні чи нематеріальні блага, при тому з таким розрахунком, щоб не лише відшкодувати витрати, пов'язані з виробництвом своїх товарів, а й отримати додатковий обсяг благ, який забезпечував би товаровиробнику можливість поліпшити умови свого життя

Найбільш прийнятне визначення оборотних активів наступне: це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обертання для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції й одержання прибутку

В умовах посилення конкурентної боротьби і швидко мінливої ситуації фірми повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію управління, що дозволяла б їм поспівати за змінами, що відбуваються в їх оточенні

Пожвавлення економічних відносин, посилення конкурентної боротьби за споживача та інвестора обумовлює якісно нові завдання перед системою управління торговельними підприємствами та їхніми об'єднаннями

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку

Стратегічне управління можна визначити як таке управління організацією, що спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають викличу з боку оточення і що дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дозволяє організації виживати і досягати своєї цілі в довгостроковій перспективі

В настоящее время ресторанный бизнес развивается достаточно высокими темпами, и кафе всегда будут пользоваться популярностью в народе, т.к. это не только предприятие общественного питания, но и место для отдыха  с семьей, друзьями и т.п

В настоящее время в условиях перехода к рыночным отношениям  на предприятиях и организациях бурно протекает процесс совершенствования форм и методов работы

Уход общества от системы плановой экономики и вступление в рыночные отношения коренным образом изменили условия функционирования предприятий

Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка у багатьох країнах переросла в дуже розвинену індустрію

До последнего времени в нашей стране о менеджменте знали очень немногие, а уж применяли эту интереснейшую науку на практике при управлении конкретными предприятиями разве что одиночки-фанатики

Цільовою функцією діяльності підприємства на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого цикла підприємства  і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку

Найбільш визначальним та суттєвим рішенням при стратегічному плануванні є вибір цілей діяльності підприємства. Існує система стратегічних цілей, яка має певні вимоги до себе

Форми організації підприємництва характеризують те, яким чином підприємці організують свою справу, як вони взаємодіють один з другим та з одними учасниками підприємництва

Аналіз загальної суми затрат на виготовлння товарної продукції. Аналіз прямих затрат на  виробництво продукції. Аналіз непрямих затрат на виробництво продукції

Чем лучше отработаны и теснее взаимосвязаны эти важнейшие функции, определяющие в совокупности существо предмета управления, тем результативнее управление

Одним из наиболее распространенных методов оценки качества видов деятельности диверсифицированной компании   является матричный анализ ее хозяйственного портфеля

Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые показатели. В условиях рыночной экономики не может быть унифицированной системы показателей

В условиях рыночной экономики парадоксальность ситуации заключается в том, что большую часть исследовательских работ и большие затраты в связи с их выполнением несут одни организации, а наиболее значимых результатов добиваются другие

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата практически отсутствует

Одним из характерных признаков нынешнего этапа технологической революции является создание и широкое распространение в индустриально развитых странах территориальных научно-производственных систем

Особенности инновационных процессов обуславливаются преобладающим типом нововведений, образующих данные процессы

Любой проект делится на ряд этапов (или стадий, фаз), на которых вся проектная деятельность имеет форму конкретных заданий

Системні властивості часових зв’язків виявляються в з’єднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів підприємства) забезпечувало виготовлення кінцевого продукту в заздалегідь визначений час

Будь-яке явище має свою історію і будь-яка діяльність людей неодмінно спирається на досвід попередніх поколінь

 

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового середовища та послідовного впровадження концепції просування товарів на зарубіжні ринки, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління персоналом

Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз  вивчає економічний стан фірми і відображає  ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників

Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна особа автоматично має владу над підлеглими і є лідером колективу. Формально це так

Важливою тенденцією підприємства в сучасних умовах господарювання є зростання ролі інформаційних ресурсів. Ця тенденція обумовлена ускладненням технології, диверсифікацією виробництва, збільшенням числа перемінних для вирішення складних виробничих і управлінських проблем

На боці малих підприємств такі доводи: розосередженість клієнтів та необхідність забезпечити для них зручний доступ до підприємства. У  деяких   операційних  системах можна застосувати комбінований підхід (фотографування та оброблення плівки). Рішення щодо місця розташування підприємств приймається на підставі врахування макро- та мікроекономічних ситуацій

Засновником школи адміністративного управління (або друга назва - класичної школи управління) вважається Фредерик Уінслоу Тейлор. До Тейлора двигуном підвищення продуктивності праці був принцип «пряника» - скільки зробиш, стільки й отримаєш. Однак даний підхід до кінця 19 – початку 20 століття вичерпав себе

У процесі трансформації економіки в будь-якій державі відбуваються докорінні зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі функціонування господарюючих суб'єктів

Визначні мислителі, політологи, економісти минулого і сучасності - Дж. Гобсон, К. А. Гельвецій, Ф. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Ф. Гайєк та інші бачили в потребах вираження природи людини, відносили їх до ключових економічних категорій

Підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в Україні

Підприємництво — це багатопланове явище, що може бути описане з економічної та політичної точок зору. Можна дати таке визначення терміна "підприємництво"

Економічний розвиток будь-якої країни залежить не лише від рівня розвитку сучасних технологій і техніки, а значною мірою визначається ступенем розвитку банківської системи. Надійна банківська система є однією з важливих умов подальшого розвитку вітчизняної ринкової економіки, оскільки, мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх у капітал, що працює

У міжнародній практиці як самостійні галузі бухгалтерського обліку існують податковий, фінансовий та управлінський облік. До функцій бухгалтерських служб входить не лише ведення бухгалтерського обліку, а й керівництво та координація роботи зі складання кошторисів витрат, підготовка звітної інформації та інтерпретація її для прийняття рішень, аналіз даних та участь у виборі рішення

Рассматриваемый метод является универсальным в том смысле, что позволяет решать задачи линейного программирования в общей постановке, хотя требует их приведения к так называемому  стандартному виду

В настоящее время уровень проникновения вычислительной техники во все сферы деятельности человека повысился настолько, что для создания программного обеспечения новых типов АСУ, САПР, ГАП, для создания пакетов прикладных программ, программ микропроцессорной техники, сетей ЭВМ, а главное, для их эффективного использования широкими слоями пользователей нужна программная продукция другого типа, более высокого уровня организации ее производства. Создание такого производства является в настоящее время наиболее актуальной и основной задачей теории и практики нового направления в программировании — технологии программирования

Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення

За сучасних умов кредит набув своїх специфічних рис, забезпечує раціональне використання грошових ресурсів і виступає як фактор прискорення процесу розширеного відтворення, регулятор грошового обігу, тобто змінює готівковий оборот в обігу на безготівковий

Функціонування будь-якого підприємства передбачає створення і доведення до споживачів певних благ. Але даний процес створення  неможливий без одночасного споживання засобів і предметів праці та робочої сили

Існування розвинутої системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів є ознакою соціально спрямованої держави. Завданням такої  держави є не лише закріплення їх у своїх нормативно-правових актах, а й виконання та реалізація їх на практиці

Прийняття нового Цивільного кодексу України ознаменує новий етап у правовому регулюванні договірних відносин учасників цивільного обороту

Традиційні структури та форми господарювання змінюються. У цих умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те , що називається цивілізованою формою ринкових відносин, стають своєрідними “архітекторами“ розвитку нових господарських зв'язків і методів здійснення господарської діяльності

З усіх сфер діяльності організації (правової, економічної, соціальної, політичної, гуманітарної та ін.) інформаційно - комунікаційна сфера розвивається найдинамічніше

Фундамент будь-якої науки становить система чітких однозначних понять і категорій. Відомо, що поняття — це форма (спосіб) узагальнення предметів і явищ

Криві попиту і пропозиції для індивідуальних благ допомагають зрозуміти, чому рівноважна ціна одного блага істотно відрізняється від рівноважної ціни іншого

Складовою частиною переходу до ринкової економіки є приватизація майна державних підприємств України

Визначне місце в посередницькій діяльності займає комерційна реалізація продукції споживачам. Тут важливими є обрана (розроблена) стратегія реалізації товарів

Сучасні тенденції економічного підйому та розвитку економіки незалежної України вимагають нових підходів до управління підприємствами й організаціями та новітніх методик аналізу їхньої діяльності. Загальна характеристика технічного аналізу проекту. 

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Загальний стан домогосподарств в економіці України. Упродовж останніх десяти років після здобуття незалежності й початку ринкових реформ економічна ситуація в Україні радикально змінилася

Профспілки — важливий інститут громадянського суспільства, який захищає права і свободи громадян у галузі трудових відносин. Роль профспілок в соціально-трудових відносинах

Основні завдання організації обліку праці та її оплати. Види та типові форми кадрової документації обліку особового складу. Регулювання та документальне оформлення  трудових відносин підприємства з працівником. Дії трудового договору

Формирование рыночной системы хозяйствования в Украине связано с ростом предпринимательской активности во всех сферах экономики

Поняття організації управління на підприємстві. Принципи формування оргструктур управління виробництвом. Виробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства і безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних сил і поглиблення виробничих відношень

Издержки производства – это затраты на производство продукции. В условиях LR фирма может изменить все свои ресурсы, поэтому все факторы производства становятся переменными. Цель фирмы – наращивать объем выпуска, снижая средние издержки

Понятие рыночной структуры. Основные правила рыночных структур. Модель рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию конкурентной фирмы. Максимизация прибыли и краткосрочное предложение конкурентной фирмы. Долгосрочное конкурентное равновесие и предложение товаров. Парадокс прибыли

Олигополия – рыночная структура, в которой большая часть продаж совершается несколькими крупными фирмами, каждая из которых способна влиять на рыночную цену

Управління трудовими ресурсами визнається однією з найбільш важливих сфер життя організації будь - якого рівня ієрархії, здатного багаторазово підвищити її ефективність, а саме поняття «управління трудовими ресурсами» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко - статистичного до філософсько - психологічного

Організаційна структура управління представляє собою сукупність певним чином пов'язаних між собою управлінських ланок, Вона характеризується кількістю органів управління, порядком їх взаємодії та функціями, які вони виконують. Закономірності розвитку організаційних структур управління

Курский молочный комбинат является крупнейшим производителем молочной продукции по Курской области. Он производит разные виды молочной продукции по Курской области

Розрахункові операції є важливою ділянкою у економічній роботі підприємства. Підприємства систематично ведуть розрахунки з постачальниками, покупцями, кредиторами, а також операції з отримання, використання та погашення кредитів. Вся ця діяльність і є об'єктом комплексної ревізії

Під валовими витратами виробництва й обігу розуміють будь-які витрати платника податків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що набуваються (виготовляються) ним для подальшого використання у власній господарській діяльності

Важливу роль у підвищенні ефективності роботи підприємств відіграє раціональне використання матеріальних цінностей, які є основою виробничої діяльності і займають більш, ніж 70 відсотків у собівартості продукції

Економічний зміст і класифікація витрат. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва і управління. Аналіз загальної суми затрат на виробництво

Управление затратами на производство и реализацию продукци. Теоретические основы управления затратами на производство и реализацию продукции. Анализ функциональной связи между затратами, объемом производства и прибылью. Определение порогов рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия

Сущность и экономическая характеристика себестоимости продукции. Метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции, работ и услуг на предприятии. Анализ себестоимости по элементам затрат. 

Перспективы развития российских промышленных предприятий. Основные подходы к формированию стратегии развития предприятия. Основные этапы формирования комплексного развития промышленных предприятий

Види цін, які зорієнтовані на конкурентів. Методи ціноутворення  при врахуванні цін конкурентів. Вплив конкурентів на ціну

Антимонопольне законодавство в  світі та в Україні. Ринкова рівновага монополіста в довгостроковому періоді. Монополія та умови функціонування монопольного ринку

Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування основних засобів

Припинення діяльності підприємства. Правовий статус підприємства. Підприємець і держава. Історія виникнення підприємництва в Україні.

Теорія антикризових  заходів. Маркетінгова стратегія фірми в антикризовому управлінні. Аналіз фінансово-господарського стану. Бізнес-план

Под приоритетными направлениям развития науки и техники понимаются тематические области исследований и разработок, которые обеспечивают основной вклад в научно-технологическое развитие и в достижение текущих и долгосрочных социально-экономических целей развития страны

Влияние интенсивности и масштабов нововведений на организационную структуру управления

Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів

Закрите акціонерне товариство „Радій” (в минулому Кіровоградський завод радіо виробів) є провідним підприємством в Україні та в країнах СНД по виробництву телевізійних і радіомовних передавачів

У виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефективності суспільного виробництва і поліпшенні якості продукції стандартизація відіграє суттєву роль

Внутрифирменное планирование на предприятиях индустрии гостеприимства. Перспективное планирование. Организационные формы внутрифирменного планирования. Теоретические основы внутрифирменного планирования

Влада і засоби її реалізації. Сутність, принципи та техніка складання бізнес-плану. Стреси, причина виникнення стресів

Якість та конкурентоспроможність продукції. Стандартизація та сертифікація продукції

Сутність, призначення та функції складського господарства. Удосконалення складського господарства на прикладі підприємств з продажу автомобільних запчастин. Види складів та їх зберігаюче обладнання

В антикризовому управлінні вирішальне значення має стратегія управління. Коли стає явною неминучість кризи, неможливість її усунути чи сповільнити, у стратегії антикризового управління головна увага приділяється проблемам і засобам виходу з кризи

Сучасна історія українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльність підприємств. Правові засади функціонування підприємств в Україні. Створення, реєстрація, ліквідація та реорганізація підприємств в Україн

Організація оплати праці форми і системи заробітної плати. Механізм соціального захисту населення. Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу

Безробіття, його види. Засоби регулювання зайнятості. Прибуток як економічна категорія і доход підприємства. Ціна товару і закон вартості

Прибуток як економічна категорія. Доход і прибуток. Норма прибутку, фактори, що  впливають на неї. Розподіл прибутку.  Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування

Сутність капіталу. Структура та функціонування капіталу підприємства. Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності

Еластичність попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Поняття ринкової рівноваги та її порушення. Економіка як сфера життя суспільства, де здійснюється виробництво товарів та послуг, обмін ними, розподіл та споживання, завжди передбачає можливість вибору для її суб’єктів

Загальна характеристика ціни та її види. Цінова політика підприємств різних галузей виробництва. Існуючі методи ціноутворення на продукцію (послуги). Ціноутворення на промислових підприємствах. Особливості ціноутворення у торговельній діяльності. Формування цін на послуги. Особливості ціноутворення у виробництві друкованої продукції. Аналіз динаміки цін в Україні за останні роки. Державне регулювання ціноутворення в Україні. Напрямки вдосконалення цінової політики підприємства

Функціонування підприємства як товаровиробника. Сучасний стан підприємств, що займаються промисловим виробництвом. Перспективи розвитку промислового виробництва  в Україні

Види підприємств в Україні. Джерела фінансування малого та середнього підприємництва. Лізинг як вид підприємницької діяльності

Еволюція функції управління трудовими ресурсами. Практичні завдання. Найважливішим результатом змін концепції менеджменту стало розуміння особливої ролі такого ресурсу, як люди, і бажання підвищити ефективність діяльності підприємств через реалізацію кожним працівником своїх здібностей і можливостей, творчого потенціалу, досягнення своїх цілей, відповідних до цілей організації

Теоретичні аспекти економічної сутності матеріальних ресурсів підприємства. Визначення поняття «матеріальні  ресурси» як об’єкту аналізу. Характеристика класифікаційних ознак матеріальних ресурсів підприємства

Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової інфраструктури та її роль у розвитку підприємства

Сутність і види капіталу. Теоретичні аспекти функціонування капіталу і виробничих фондів. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Шляхи удосконалення управління структурою капіталу та ефективного відтворення і використання основних фонді

Сутність, причини та види тіньової економіки. Проблеми тіньової економіки в Україні. Напрямки зниження рівня тінізації економіки в Україні. Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції і фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого розвитку економіки

Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату. Практичні завдання міжнародної кооперації в сучасних умовах. Міжнародне кооперування виробництва в Україні

Регламентація діяльності експертів оцінювання вартості підприємств. Особливості оцінки вартості фінансово-кредитних інститутів. У сучасній економіці дуже часто постає питання про визначення оцінки підприємства

Оцінка вартості підприємств в Україні: роль, проблеми, перспективи. Метод ліквідаційної вартості: його суть та значення. Підприємство стає об'єктом купівлі-продажу в перебігу процесів приватизації та акціонування, зміни складу власників, при проведенні операцій, пов'язаних із заставою майна, його страхуванням та ін. А відтак виникає необхідність оцінки вартості майнового комплексу підприємства

Формирование «стратегических альянсов» постепенно превратилось в универсальный инструмент научно-технического развития и продвижения на рынке. Крупные промышленные корпорации стали использовать этот подход не только для получения доступа к разработкам в сфере малого бизнеса

Особливості стратегічного менеджменту ТНК. Конкурентні стратегії ТНК. Сучасні потреби організації та управління ТНК потребують вирішення складних завдань, які передбачають розробку систем управління, що базуються на комбінації елементів функціональної, регіональної та матричної структури менеджменту

Цінова стратегія фірми в ринковій ситуації. Маркетингова інформація при виборі цінової політики. Стратегія цін залежно від цін попиту і витрат виробництва. Стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми. Аналіз формування цінової стратегії на підприємстві

Сутність колективної власності, її місце в системі економічних відносин. Форми колективної власності: орендна, кооперативна, акціонерна та інші

Історичні причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. Шляхи подолання фінансової кризи на підприємстві та реалізації санаційних заходів. Оцінка результативності санаційних заходів та їх впливу на фінансовий стан підприємства

Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації. Порядок, концепція та варіанти реструктуризації. Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації

Ціна продукції підприємства та її структура. Фінансові механізми стимулювання збуту. Розрахунки та їх вплив на формування доходів підприємства. Значення і суть цінової політики

Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Методичні підходи до управління капіталом підприємства та його структурою. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства

Правильно поставлений управлінський облік дасть вам інформацію, необхідну для розставлення пріоритетів у діяльності вашої компанії та планування подальшої діяльності, дасть базу для оцінки перспективності можливостей, що відкриваються, і забезпечить методами контролю за виконанням прийнятих рішень

Концепція управління персоналом на підприємстві. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту. Сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом організації. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Характеристика посадових обов’язків (функцій). Практика прийняття управлінських рішень. Пропозиції з використання міжнародного досвіду. Контакти із зовнішнім середовищєм

Теоретичні засади здійснення амортизаційної політики. Практичні засади здійснення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит”. Обгрунтування поліпшення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит”. Методи розрахунку амортизації основних фондів

Сутність максимізації прибутку підприємства. Аналіз максимізації прибутку підприємства

Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою. Коефіцієнти оцінки рентабельності капіталу. Коефіцієнти оцінки капіталовіддачі. Оцінка ефективності використання капіталу підприємства

Теоретико-методологічна основа підвищення прибутковості підприємницької діяльності. Основні стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства. Аналітична оцінка фінансово-економічного стану фірми та перспективи його підвищення 

Перехід до ринкових відносин потребує побудови нової правової основи господарської діяльності. Це - один із найважливіших способів підвищення ефективності суспільного виробництва і добробуту народу України

Ефективність діяльності підприємства можна забезпечити передусім шляхом здійснення правильної політики з управління персоналом

Процедура реалізації обраної антикризової стратегії.  Зовнішні та внутрішні чинники кризового розвитку. Економічні результати діяльності будь-якої фірми. Аналіз зовнішнього й внутрішнього середовища бізнесу  

Завдання і напрями роботи служб управління персоналом. Організаційна структура служб управління персоналом організації.  Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб

Причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства. Заходи щодо підвищення ефективності господарювання та зниження загрози банкрутства. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

Етапи розвитку системи якості підприємства. Організаційні методи управління підприємством при впровадженні системи якості. Показники якості на кондитерській фабриці. Контроль якості продукції

Основні проблеми державної підтримки підприємства. Світова практика підтримки малого та середнього підприємництва. Шляхи вдосконалення розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

Менеджмент як система управління бізнесом. Характеристика до приватизаційної підтримки в консалтинговій діяльності. Особливості структурного формування продукту готельно-туристичного бізнесу. Роль консалтингу в системі інформаційних технологіях та комунікаціях та його правове забезпечення

Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління. Основні категорії економічного аналізу діяльності підприємства. Види економічного аналізу діяльності підприємства

Права та обов’язки балансоутримувача об’єктів благоустрою зеленого господарства державної чи комунальної форми власності. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства. Поточний ремонт об’єктів зеленого господарства. Облік зелених насаджень

Основні властивості будівельних матеріалів. Технічні характеристики будівельних матеріалів. Використання будівельних матеріалів у ремонтно-будівельному господарстві

Визначте історичне розуміння сутності підприємництва та підприємця як особливого соціально-психологічного типу господарника. Яким чином проводяться маркетингові дослідження ринкового середовища, оцінюється конкуренція і конкуренти, визначається мета діяльності при створенні нового підприємства? Митний ліцензійний склад

Теоретико-методологічні аспекти системи управління підприємством. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід. Напрямки вдосконалення системи управління промисловим  підприємством

Теоретичні основи управління структурою витрат підприємства та їх вплив на формування прибутку. Сутність, класифікація витрат підприємства

Загальні відомості про видавничу організацію «Юстиніан» Продукція компанії. Нові проекти компанії. Партнери та співробітники компанії. Нормативне забезпечення охорони праці на підприємстві

Теоретичні аспекти визначення рентабельності підприємства. Факторний аналіз показників рентабельності підприємства. Мінімізація витрат підприємства як засіб підвищення рентабельності підприємства

Участь банківських кредитів у складі фінансових ресурсів підприємства. Кредитування діяльності підприємств. Бізнес-план - основний  документ фінансового планування. Бізнес-план  приватного  підприємства „Сприяння”. Поняття фінансового планування

Роль контролінгу в системі управління підприємством. Практичне дослідження. Аналіз організаційної складової підприємства. Організаційна структура управління підприємства

Теоретичні основи формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства. Поняття стратегічного планування та його місце в системі планування розвитку торгівельного підприємства. Дослідження передумов формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства

Суть кредиту, його роль і принципи організації в підприємницькій діяльності. Кредитне фінансування. Комунікації в системі управління. Маркетингова діяльність при розробці товарів

Потреба в оцінці вартості підприємства та його майна є багатоаспектною, виникає на різних етапах антикризового управління

Стан ринку злиття та поглинання. Проблеми та перспективи злиття та поглинання в Україні

Теоретико-методологічні аспекти продуктивності праці. родуктивність праці, показники та методи її визначення. Характеристика виробничої діяльності та основних техніко-економічних показників роботи підприємства. Пропозиції щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства

Понятие диверсификации деятельности предприятия. Диверсификация как условие повышения эффективности, ее положительные и отрицательные стороны. Стратегии диверсификации деятельности предприятия

Критерії визначення основних засобів. Переоцінка основних засобів

Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. Види та організаційні форми підприємств в Україні. Основні форми організації бізнесу в Україні

Роль виробничої марки. Головні елементи марки. Проблеми вибору назви марки

Сутність ринкової ціни. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Вплив попиту та пропозиції на ціни фінансового ринку

Для типів факторів виробництва характерною є визначеність. Вони представлені засобами виробництва (речовий фактор) і безпосередніми виробниками (особистий фактор), наділеними здатністю до праці (в тому числі до підприємницької діяльності), яка реалізується у поєднанні з засобами праці

Теоретико-методологічні аспекти готельних систем безпеки. Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки. Вдосконалення служби безпеки готельного комплексу

Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу). Структура і склад служби контролінгу

Господарські відносини, їх ознаки та види. Основні характеристики акцій. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

Сутність та функції економічного районування та господарського комплексу. Особливості економічного районування України. Проблеми й перспективи економічного районування

Сутність та основні поняття будівельного комплексу в Україні. Загальна характеристика будівельного комплексу. Пріоритетні напрямки розвитку промисловості будівельних матеріалів в умовах ринку

Теоретико-методологічні засади бюджетування на підприємстві. Сутність та значення бюджетування на підприємстві.  Дослідження бюджетування в управлінні підприємством «Злагода». Напрями вдосконалення системи бюджетування на підприємстві «Злагода» 

Організація роботи кадрової служби підприємства. Кадрова служба і її функції. Робота кадрових служб з підвищення кваліфікації персоналу в сучасних умовах

Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства. Поняття і сутність управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. Принципи та методи управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. Впровадження сучасних методів управління трудовими ресурсами готелю

Теоретико-методологічні аспекти конкуренції. Проблеми та перспективи конкуренції як складової ринкової економіки

Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління та суспільний характер управління. Типи організаційних структур управління та їх відмінні риси. Основні принципи формування організаційних структур управління

Поняття системи. Кваліфікація систем. Типи інтелектуальних систем та їх використання в процесі розробки управлінських рішень. Аналіз статей з журналу «Проблеми теорії і практики управління»

Акціонерне фінансування. Види акцій і сфери їх застосування. Методи керівництва. Сегментація, вибір сегментів ринку розміщення товарів на ринку

Теоретичні аспекти формування лізингу на підприємстві. Суть лізингу та його роль у розвитку підприємництва. Особливості формування, використання та шляхів вдосконалення техніко-технологічної бази виробництва

Сутність контролінгу та його необхідність. Інструменти та методи контролінгу. Портфельний аналіз

Теоретико-методологічні підходи до формування витрат на виробництво. Планування витрат на виробництво

Розподіл завдань серед керівного складу підприємства. Розподіл управлінської праці та характеристика його видів

Класифікація підприємств за видами діяльності. Особливості розробки бізнес-плану на транспортних підприємствах. Культура мови бізнесмена

Банк – як елемент інфраструктури ринку. Характеристика банківської системи. Організація в системі менеджменту. Організація систем руху товару і його збуту. Реклама в системі просування товару

Моделі прийняття управлінських рішень. Вимірювання при прийнятті управлінських рішень. Школа вимірювання. Методи вимірювання

Зміст аналізу проблемних ситуацій та технології їх проведення.

Психологічна структура управлінської діяльності та управлінських стосунків. Морально-психологічні засади управлінських стосунків

Створення та організація діяльності туристичного підприємства. Порядок організації та державної реєстрації. Бізнес-план для підприємства

Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень та процес прийняття управлінських рішень

Організаційно – економічна характеристика підприємства. Ефективність і якість діяльності менеджера. Роль і місце менеджера в системі управління

Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. Основні форми організації бізнесу в Україні

Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства. Поняття компетенції. Ідентифікація ключових компетенцій підприємства

Наукові засади розміщення продуктивних сил. Чинники та умови розміщення продуктивних сил. Аналіз тенденцій розвитку основних чинників розміщення продуктивних сил

Загальна характеристика формальних груп на підприємствах. Основні поняття організації діяльності як функції управління

Основні джерела інформації про вакансії. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Правила проведення інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації

Поняття організації. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Результати дослідження планування успішної організації та шляхи вдосконалення. Головні задачі та перспективи планування успішної організації

Надійність в діяльності підприємств невиробничої сфери. Аналіз методів експертних оцінок. Страхування в світовій практиці виробничого господарювання

Сутність, значення та передумови розвитку і розміщенні лікеро-горілчаної промисловості в господарському розвитку України. Сучасний стан розвитку лікеро-горілчаної промисловості України. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення лікеро-горілчаної промисловості України

Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств? Термін «санація» походить від латинського «sапаrе» — оздоровлення, видужання

Суть і функції фінансів підприємств. Податкова система України. Сутність системи оподаткування підприємств

Організація лікувально-профілактичного харчування на виробництві. Профілактика кров’яних інфекцій  (туляремія, чума)

Теоретико-методологічні засади оперативно-календарного планування. Аналіз оперативно-календарного планування виконання замовлень на підприємстві "Олд-Макс". Шляхи вдосконалення та перспективи оперативно календарного планування виконання замовлень на підприємстві "Олд-Макс"

Праця як сфера життєдіяльності і основний фактор виробництва. Технологічний зміст праці. Суспільний характер праці як економічна категорія

Створення закладів охорони здоров’я. Утворення та розвиток служби охорони здоров’я на підприємстві. Розвиток охорони здоров’я на державному рівні

Особливості організації та здійснення будівельної діяльності в Україні. Вільні економічні зони: проблеми та перспективи функціонування

Види суб'єктів господарювання. Групи суб’єктів господарювання. Поняття суб'єкта господарювання. Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання

Стратегії ціноутворення в умовах монополістичного ринку. Ціна і випуск продукції в умовах чистої монополії. Ринкова рівновага фірми монополіста у короткостроковому періоді

Оптимальний план виробництва  фірми на ринку монополістичної конкуренції. Оптимум споживача: економічна та аналітична інтерпретація

Методичні основи планування продуктивності праці. Особливості планування збільшення продуктивності праці

Основні вимоги до організації номерного фонду підприємств готельного господарства різних категорій. Особливості матеріально-технічного постачання підприємств готельного господарсва в сучасних умовах

Характеристика інноваційної діяльності підприємства. Загальна характеристика підприємства

Проблеми та перспективи розвитку олійно-жирового комплексу. Структурно-динамічна характеристика олійно-жирового комплексу України

Конкурентоспроможність організації та її визначення. Фінансове забезпечення стратегічного управління

Поняття і структура способу виробництва. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин. Поняття і основні етапи науково–технічного прогресу

Управління персоналом на фірмі. Аналіз внутрішнього середовища компанії. Шляхи вдосконалення управління внутрішнім середовищем підприємства

Аналіз основних фінансово-економічних коефіцієнтів підприємства «Дельта-Форс». Оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства

Класифікація типів стратегій, орієнтованих на конкурента. Конкурентні стратегії в системі конкурентних переваг: теорія управління конкурентоспроможністю

Дослідження ефективності використання устаткування. Проведення аналізу ефективності використання устаткування підприємства

Оцінка результативності використання потенціалу. Показники рівня використання виробничого потенціалу підприємства

Трубопровідний транспорт. Основні види транспорту, що використовуються в зовнішній торгівлі. Теоретико-методологічні аспекти транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі підприємства

Ресурси виробництва та ефективність їх використання. Характеристика економічних показників ефективності виробництва

Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві. Пропозиції щодо удосконалення постачання товарів у ресторанному господарстві «Європа». Управління складським господарством підприємства

Державне регулювання природних монополій в Україні. Основні важелі регулювання монополій в Україні

Характеристика основних проблем розвитку та розміщення підприємств торгівлі. Сутність екологічної сертифікації. Екологічний контроль

Обов'язки працівників юридичної служби. Напрями роботи юридичної служби підприємства. Основні завдання юридичної служби

 Об'єкти та суб'єкти системи безпеки підприємства (фірми). Форми організації безпеки підприємства. Зарубіжний досвід технологій створення захищеного простору суб’єкта підприємницької діяльності

Аналіз ефективності діяльності підприємств та загального фінансового стану об’єднань підприємств. Оцінка інвестиційної привабливості об’єднань підприємств та ефективності їх придбання

Кластерні об’єднання підприємств. Концепція впровадження кластерної моделі

Зарубіжні дочірні підприємства груп підприємств. Конвенція про захист прав інвестора

Необхідність поліпшення виробничої структури підприємства. Види виробничої структури промислового підприємства

Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів

Об'єкти промислової власності, їх ефективність використання. Поняття нематеріальних ресурсів підприємства

Техніко-економічна функція передбачає запровадження нової техніки і технології, впровадження досягнень науки у виробництво, придбання якісних комплектуючих виробів та предметів праці, наймання або підготовку робочої сили відповідної якості, раціоналізацію виробничих процесів тощо

Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вартості майна підприємства. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки нерухомості

Оцінка акцій. Оцінка облігацій. Знос машин та обладнання, його сутність і основні підходи до оцінки. Види зносу їх сутність види і способи визначення

Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на різних видах підприємств. Структура оборотних коштів на різних видах підприємств та фактори, що на неї впливають

Державні заходи  спрямовані  на підвищення  конкуренції спроможності підприємств. Порівняльний аналіз монополії та конкуренції

Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Економічні аспекти комбінування промислового виробництва. Сутність, форми і показники рівня комбінування виробництва. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування виробництва. Сутність, форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва

Розвиток ідей меркантилізму в Росії. Розвиток менеджменту в Росії. За своїм змістом російський меркантилізм відрізнявся від західноєвропейського й тим, що зачіпав ще й аграрне питання. Проблеми колоніалізму в ньому не зайняли того місця, яке вони займали в західноєвропейському меркантилізмі

Аналіз ефективності діяльності підприємств та загального фінансового стану об’єднань підприємств. Оцінка інвестиційної привабливості об’єднань  підприємств та ефективності їх придбання

Кластерні об’єднання підприємств. Концепція впровадження кластерної моделі. Будучи розташовані недалеко один від одного, підприємства в змозі налагодити взаємообмін інформацією та досягати колективних переваг, які неможливо отримати кожному підприємству окремо. Кластерна модель полегшує співпрацю з метою вирішення спільних проблем та перепон у розвитку

Зарубіжні дочірні підприємства груп підприємств. Конвенція про захист прав інвестора. Захист прав і інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності, передбачений не тільки українським законодавством, але і законодавством різних країн світу, а також міжнародними угодами

Сучасні світові тенденції розвитку соціально–трудових відносин. Критерії і показники ефективності організації праці. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Механізм функціонування ринку праці. Сегментація ринку праці. Гнучкість та жорсткість ринку праці.

Напрями удосконалення виробничої структури підприємства. Фактори, що визначають виробничу структуру підприємства. Види виробничої структури промислового підприємства. Характеристика елементів виробничої структури підприємства

Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів. Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є  центральною  в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин

Об'єкти промислової власності, їх ефективність використання. Поняття нематеріальних ресурсів підприємства. Дійовим інструментом конкуренції у цьому разі може бути використання нематеріальних ресурсів. Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання певного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги

Поняття якості та її оцінка. Міжнародні системи сертифікації продукції

Функція реалізації відносин економічної власності передбачає управління власністю, контроль за процесом ціноутворення, розподілом доходів, випуском акцій та їх продажем, залученням зовнішніх джерел фінансування тощо. Функції, зумовлені власністю. Якщо ці функції доповнити аналізом функцій, які випливають з основних аспектів власності, то слід вирізнити правову, соціальну, психологічну та інші функції

Регулювання ціни на ринках як фактор виробництва в України. Ринок природних ресурсів та його ціна – рента. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку. Ринок праці та заробітна плата як цінаробочої сили

Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на різних видах підприємств. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. Структура оборотних коштів на різних видах підприємств та фактори, що на неї впливають

Визначте суть безробіття як соціально-економічного явища. Які основні види безробіття і як вони пов'язані між собою? Особливість сучасного стану безробіття в Україні. Дайте визначення простого й розширеного відтворення. Що спільного і в чому відмінності понять «розширене відтворення» та «економічне зростання»? Які основні типи економічного зростання?

Організаційно-правові форми підприємств. Підприємство та його головні ознаки. Основні поняття та ознаки підприємства. Класифікація підприємств

Обґрунтуйте своє рішення щодо наступної ситуації. Принципи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення іноземних інвестицій в Україну. Залучення інвестицій (як іноземних, так і внутрішніх) зокрема

Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу.Аналіз раціональності використання коштів при здійсненні експортно-імпортних операцій.Аналіз фінансового стану спільних підприємств та його особливості

Підприємство як суб’єкт господарювання. Особливості впливу макро- і мікросередовища на підприємницьку діяльність фірми. Перспективи вдосконалення впливу ринкового зовнішнього середовища. Основні напрями підвищення ефективності виробництва підприємства

Сучасний етап підтримки бізнесу. Теоретико-методологічні аспекти регулювання суб’єктів підприємництва. Система оподаткування суб'єктів господарювання. Основні тенденції державного регулювання підприємництва

Розробка комплексу задач «Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства». Аналіз ефективності залучення і використання позикових коштів ДП «Діапазон». Аналіз складу та структури позикових фінансових ресурсів ДП «Діапазон»  в динаміці

Необхідність впровадження контролінга на вітчизняних підприємствах. Планування собівартості продукції за системою „контролінг” на підприємстві. Економічна сутність контролінга та його місце в економіці та управління

Загальна характеристика організаційно-правових форм об’єднання підприємств та мета їх створення.Промислово-фінансова група.Необхідність створення в нашій країні об’єднань була визнана ще наприкінці 60-х років

Стратегія розвитку підприємства, зв`язок її з ефективністю операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.Закономірності розвитку організаційних структур управління.Формування організаційної структури управління

Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ».Загальні засади організації аналітичної роботи та аналіз наявності та ефективності використання виробничих запасів в ПП «ВАЛ».Бухгалтерський облік виробничих запасів: управлінський аспект

Макросередовище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впливають на діяльність підприємства опосередковано. До них належать демографічні, економічні, політичні та інші чинники, що постійно змінюються і є джерелом постійного занепокоєння для фірми

Тенденції розвитку товару або послуг.Характеристика операційних видів діяльності.Розвиток стратегії операційного менеджменту.Аналіз точки беззбитковості проекту.Матеріальні потоки на виробництві

Фінансово-кредитне забезпечення малого і середнього бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів.Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні.Напрями посилення підприємницької активності суб`єктів малого підприємництва

Сучасні підходи аналізу, формування та визначення доходів, прибутку та рентабельності підприємства.Теоретичні-методологічні основи визначення економічної сутності доходів, прибутку та значення рентабельності підприємства

Юридичними особами і державнимиорганами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства

Завдання 4. Завдання 3. Поняття та види інвестицій. Порядок реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності

Зміст і структура бізнес-плану.Організація розробки бізнес-плану. Сутність бізнес-планування в ринковій системі господарювання, його призначення

Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Амортизаційна політика та використання амортизації на підприємстві

Калькуляція собівартості продукції.Сутність, значення та класифікація витрат.За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат їх поділяють на умовно-змінні та умовно-постійні

Сутність фінансової санації як механізму фінансової стабілізації підприємств.Методичні підходи до аналізу можливості відновлення платоспроможності підприємств

Вдосконалення системи управління оборотним капіталом та оцінка її впливу на фінансовий стан підприємств.Шляхи оптимізації використання промислового капіталу.Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання

Умови та порядок отримання банківського кредиту.Види банківського кредиту та їх характеристика.Класифікація кредитів, що надаються підприємствам

Облік акцій невласної емісії на підприємстві. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії

Форми і системи оплати праці. Бізнес-планування: сутність, зміст та призначення.Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.Класифікація підприємств за різними ознаками. Види підприємств

Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств.Соціально-психологічні методи управління.Змістова характеристика окремих методів управління.Поняття та основа класифікації методів управління

Шляхи удосконалення оцінки та обліку власного капіталу в акціонерних товариствах.Організаційні й методичні особливості оцінки власного капіталу акціонерних товариств.Економічна сутність, теоретичні та методологічні засади обліку власного капіталу в акціонерних товариствах

Класифікація управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень.Характеристика методів стратегічної діагностики.Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Система показників фінансового стану підприємства. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства

Оптимізація організаційної структури "Pearson PLC".Елементи проектування організації.Організаційний механізм і структура управління.Сутність організації як управлінської функції

Транспортно-експедиційні послуги підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Загальні принципи організації роботи транспортно-експедиторських підприємств

Особливості застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні нових виробів. Основні риси та принципи функціонально-вартісного аналізу (ФВА)

Завдання і функції системи професійної орієнтації. Головні об’єкти професійної орієнтації. Професійна орієнтація як система. Основні елементи професійної орієнтації

Крім державних фондів, в областях створюються регіональні фонди підтримки підприємництва, які залучають кошти місцевих бюджетів, асоціацій, громадських об'єднань, добродійних організацій, а також підприємців. За даними Міністерства економіки, у 2006 році налічувалося 44 таких фонди

Теоретичні аспекти функціонування акціонерних товариств в умовах ринку. Переваги акціонерних товариств в порівнянні з іншими видами ділових організацій. Суперечність нормативно – правової бази

Спеціалізація підвищує ступінь однорідності виробництва на робочих місцях, дільницях, цехах; збільшує випуск однорідної продукції

Роль і оцінка прибутку як фінансового результату дільності підприємства.Економічний і бухгалтерський прибуток, функції прибутку.Роль прибутку у ринковій економіці.Сучасні погляди і сутності прибутку

Сутність і методи обчислення рентабельності на підприємстві.Проведення касових операцій

Методи боротьби з ухиленням від податків. Патентування підприємницької діяльності. Ресурсні платежі

Валовий дохід підприємства становить грошову виручку від реалізації продукту (виконання робіт чи послуг), інших матеріальних цінностей і майна підприємства (включаючи основні фонди) тощо, зменшену на суму постійних витрат підприємства

Спрацювання та форми відтворення основних фондів. Посередницька діяльність як різновид підприємництва. Принципи та форми раціональної організації виробництва

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів в модулі «ПАРУС-Бухгалтерія», «Галактика». Поняття малоцінних необоротних матеріальних активів

Роль та значення ринкової інфпаструктури.Ринкова інфраструктура в конкурентному середовищі.Комунікаційна і туристична інфраструктура

Сутність та особливості позиціювання товару.Переваги та недоліки сегментування. Основні принципи сегментування.Сегментація, вибір сегментів ринку розміщення товарів на ринку

Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві.Поняття персоналу підприємства, його структура

Покращення умов праці на підприємстві.Класифікація умов праці.Поняття та види умов праці

Поняття, предмет, метод і система підприємницького права.Джерела підприємницького права

Особливості обліку витрат на виробництво.Загальні засади обліку процесу виробництва

Управління організаційними змінами. Модель процесу організаційних змін. Сутність організаційних змін

Особливості внутрішніх витрат на підприємстві. Сутність внутрішніх витрат

Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Характеристика матеріальних активів підприємства. Класифікаційна оцінка і структура основних фондів

Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування.Виробнича та загальна структура підприємства.Основи організації функціонування виробництва, процес підприємства

Резерви і фактори зниження собівартості продукції.Методи встановлення цін на нові вироби. Рентабельність підприємства

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку.Особливості будівельного виробництва та їх вплив на систему бухгалтерського обліку

Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін

Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Оцінка продуктивності праці з позицій отримуваних результатів стосується, з одного боку, того, що і як вироблено, а з другого, — за яких витрат праці та інших ресурсів здійснено виробництво

Шляхи удосконалення податкової системи малого підприємництва .Аналіз проблем управління малим підприємством в Україні. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки

Функції та завдання контролінга. Основні причини виникнення контролінгу. Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку національних підприємств

Покращення ефективності господарювання як основа підвищення доходності підприємства.Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління.Теоретичні аспекти процесу управління прибутком підприємства

Основні види реклами, носії реклами і засоби її поширення. Психологічний аспект реклами. Розрахунок витрат на рекламну кампанію

Характеристика місця розташування підприємства, рік введення в дію підприємства та його проектна потужність. О хорона праці і техніка безпеки на підприємстві. Джерела надходження сировини, основних та допоміжних матеріалів, енергії всіх видів

Зростаюча конкуренція змушує підприємства проводити активну товарну політику, що враховує тенденції ринкового середовища і технологічного прогресу

Надзвичайно велика для виробника роль торговельних посередників в умовах, коли він вперше виходить зі своїм товаром на зовнішній ринок або починає продаж на зовнішньому ринку нового товару

Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства. Планування та формування персоналу на підприємстві

Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність організації та її визначення

Термін "ефект" у перекладі з латинської означає "результат". Отже, категорія "ефективність" може інтерпретуватись як "результативність"