Бухгалтерський облік

Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності.Основи побудови обліку витрат на збут. Визнання витрат. Облік готової продукції та її витрати на її збут. Аудит обліку витрат на збут продукції.

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості. Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств.

Облік розрахунків з підзвітними особами. Завдання обліку, загальні положення. Документування  розрахунків  з підзвітними особами.  Облікові регістри. Синтетичний і аналітичний облік. Створення документів з допомогою ПЕОМ. Передові методи створення бухгалтерських документів на ПК.  Посвідчення на відрядження.  Авансовий звіт

Особливості та основні напрямки розвитку контрольно-ревізійної роботи на сучасному етапі розвитку економіки України. Напрямки контролю за дохідною і видатковою частинами бюджету.

Предмет бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку. Базові принципи бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша економічна наука, має свої предмет, об'єкти, суб'єкти і метод. Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні — все те, що відображається в обліку, тобто господарська діяльність. Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку

Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій

Банківська система одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу

Більшість підприємств мають у власності чи орендують автомобілі. Витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля на підприємстві, нерідко складають значну частку у валових витратах

Перш ніж приступити до вивчення бухгалтерського обліку, необхідно ознайомитися в загальних рисах з господарським обліком. Це дасть змогу краще зрозуміти особливості обліку, повніше й глибше вивчити його

Полная оценка финансового состояния предприятия невозможна без анализа потоков денежных средств

Головною метою управлінського обліку є допомогти компанії досягти ЇЇ стратегічних цілей. Досягнення стратегічних цілей означає задоволення потреб клієнтів, акціонерів та інших учасників господарської діяльності (постачальників, персоналу тощо)

Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку. Бухгалтерський облік у Франції: економічний і юридичний напрямок. Бухгалтерський облік в США

Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно від місця й часу їх виникнення

Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості. Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності

Первинні бухгалтерські документи, облікові реєстри. Джерела доходів бюджету фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та напрямки використання коштів

Управлінський облік: його суть значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. Сьогодні бухгалтерський облік розділяють на: фінансовий, управлінський

Взаємозв'язок між рахунками і балансом. Оборотні відомості по синтетичних рахунках. При відкритті рахунків у них записують початкові сальдо на підставі даних статей балансу

Утвердження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти обліку: розвиток, практика і використання в Україні

Видатки бюджетних установ та їх облік. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на відрядження. Облік витрат на науково-дослідні роботи

Облік асигнувань бюджетних установ. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на господарські потреби. Облік спеціальних коштів

Метод управлінського обліку та його елементи. Калькулювання за методом директ-костинг. Облік фінансових витрат

Сутність управлінського обліку та контролінгу. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу

Поняття про звітність бюджетних установ. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітності. Види звітності

 Характеристика діяльності бюджетних установ та правові засади їх діяльності. Поняття про бюджетне призначення та кошторис. Види кошторисів. Бюджетний процес — це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України

Бухгалтерський баланс бюджетної установи. Баланс бюджетної установи: особливості складання та розподілу. Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного запису за певною формою

Аудити розрахунків з податку на додану вартість. Аудит податку на додану вартість (ПДВ). Аудит акцизного збору

Специфіка галузі аудиту сільськогосподарських підприємств. Основні джерела аудиту. Завдання аудитора також набувають специфічного спрямування, зумовленого особливостями галузі, АПК

Зародження бухгалтерського обліку й контролю в країнах Древнього Сходу, Греції та Римі. Внесок вчених епохи Середньовіччя і часі Відродження у розвиток обліку господарської діяльності

Осуществления бартерных операций в пределах Украины. Обмен активами различной стоимости (с денежной доплатой). Порядок заключения и Переоформления бартерных договоров. Контроль за порядком и сроками осуществления бартерных операций. Ответственность за нарушение сроков проведения бартерных операций

Система управлінського обліку на підприємстві. Форми управлінського обліку. Сутність та основні завдання управлінського обліку

Загальна характеристика класифікації методів управлінського обліку. Методи обліку по ступеню нормування та повноті відображення затрат. Сутність позамовного та попердіального методів. Основні елементи нормативного методу

Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. Бухгалтерський облік і аналіз товарно-матеріальних запасів. Облік товарно-матеріальних запасів в системі рахунків. Первинний облік операцій з товарно-матеріальних запасів

Причини виникнення контролінгу. Основна мета та функції контролінгу. Характеристика основних методів управлінського обліку: облік за нормативною та фактичною собівартістю. Характеристика методів поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точок, інженерний, графічний метод, методи найменших квадратів

Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. Бухгалтерський облік і аналіз товарно-матеріальних запасів. Порівняльна характеристика обліку товарно-матеріальних запасів в різних країнах

Характеристика  вихідної  інформації. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів. Економіко-правовий аналіз  нормативної бази з  обліку грошових коштів

Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”.  Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку товарних запасів. Організація і ведення   бухгалтерського обліку товарних запасів на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”

Бухгалтерські розрахунки та їх побудова. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад

До кінця 19 ст. система бухгалтерського обліку, основи якої були закладені Лукою Пачолі, зазнала певних змін, що були пов’язані із специфікою господарської діяльності великих промислових корпорацій

Управління виробничими запасами. Підприємство вправі самостійно визначити порядок відбиття на рахунках бухгалтерського обліку видатків, пов'язаних з гарантійним ремонтом. Їх можна врахувати по дебету рахунку 20 (23) або попередньо зібрати на рахунку 28

Дотримання професійної етики аудитором.Вимоги до складання аудиторського звіту та аудиторськоговисновку.Методи збирання аудиторських доказів, що застосовуються при перевірці.Предметна область досліджень: облікова політика, перелік первинних документів, регістри обліку та звітність, класифікатор можливих порушень

Співвідношення понять "документ", "інформація" і "матеріальний носій".Еволюція виникнення та теорії трактування терміна “документ”. Властивості, ознаки і функції документа

Облік амортизації основних засобів. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів. Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Київміськбуд-1”

Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення.Облікова політика підприємства: суть та значення.Під обліковою політикою розуміють сукупність принципів, методів і процедур, що їх використовує підприємство, організація, установа для складання та подання фінансової звітності

Розміщення цінних паперів на первинному ринку.Становлення ринку цінних паперів на Україні. Первинний ринок цінних паперів в Україні.Сутність первинного ринку цінних паперів

Вирішення питання та необхідність удосконалення вітчизняного законодавства щодо прихованого, фіктивного та умисного банкрутства. Мотиви та цілі приховання банкрутства. Сутність прихованого, фіктивного та умисного банкрутства

Порядок призначення ревізії, що проводиться за вимогою слідчого; розробка завдання ревізору. Ревізія як засіб збору доказів з карної справи. Фактичні основи для проведення первинної, повторної й додаткової ревізії

Аудит договірної дисципліни та правильності встановлення цін на реалізовану продукцію. Аудит правильності визначення та обліку витрат майбутніх періодів, резервів та незавершеного виробництва. Вплив стану внутрішнього аудиту на ступінь ризику. Оцінка ефективності внутрішнього аудиту зовнішнім аудитором

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів.Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів

Облік нематеріальних активів в зарубіжних країнах. Склад і форми фінансової звітності західних компаній

Господарські операції та їх вплив на статті Балансу. Бухгалтерський баланс та основи його побудови. Структура та групування статей в балансі

Аналіз міжнародного досвіду стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку. Облік короткострокових фінансових інвестицій