Банківська і біржова справа

Банківський рахунок. Порядок відкриття рахунків у банках. Факторинг. Розрахунки. Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки та обіг готівки

Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.  Правове регулювання валютних операцій.

Перехід до ринкової економіки обумовлений підвищеною увагою до банківської системи. Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, володіє правами юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Банк вирішує питання, пов'язані з задоволенням суспільних потреб в своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку

За своєю природою банківська справа передбачає необхідність проведення операцій, пов'язаних з різного роду ризиками. Органи банківського нагляду повинні розуміти характер цих ризиків і стежити за тим, щоб банки адекватно їх оцінювали і вміли ними управляти

Певні труднощі із формуванням науково обґрунтованої концепції функціонування і розвитку банківської системи в умовах перехідного періоду значеною мірою зумовлені відсутністю у наукових працях, присвячених цій проблемі, належної теоретичної основи аналізу сутності банківської системи та її ролі в економіці ринкового типу

І це природно, оскільки такі формування ринкового типу, як акціонерні товариства, асоціації, концерни можуть нормально функціонувати, тільки спираючись на розвернуту мережу нових кредитних інститутів

Складається з Національного банку України, державних і приватних комерційних банків. Зокрема, до державних комерційних банків належать Експортно-імпортний банк (Ексімбанк) та Ощадний банк (Ощадбанк)

Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого фінансового контролю, не заміняє і не підмінює державний фінансовий контроль за господарськоюі фінансовою діяльністю економічних суб'єктів, що здійснюють відповідні державні органи

Фінансова звітність, підготовлена на основі МСФЗ, приймається багатьма біржами цінних паперів, включаючи Лондонську, Франкфуртську, Цюріхську, Люксембурзьку, Таїландську, Гонконгську, Амстердамську та Римську. Кожна біржа цінних паперів має свої специфічні вимоги відносно розкриття інформації, що міститься в фінансовій звітності

Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу. Суть банківської системи. Стан банківської системи

 Поняття бюджетної системи. Види бюджетів, їх характеристика. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України

Діючі платіжні системи та основні платіжні інструменти, що застосовуються ними. Організаційно-економічна характеристика ВАТ КБ “Надра”. Аналіз еквайрингової діяльності ВАТ КБ“Надра”. Напрями розвитку карткового бізнесу в Україні

Становлення світової банківської системи та передумови її створення в Україні. Етапи розвитку сучасної банківської системи України та роль Асоціації українських банків в її розбудові. Стан банківської системи України напередодні Виборів 2006. Вплив політичної ситуації

Проектна діяльність Світового банка. Міжнародний валютний фонд стежить, головним чином, за функціонуванням міжнародної валютної системи, валютною політикою і політикою валютних курсів його країн-членів, а також за дотриманням ними кодексу поводження в міжнародних валютних відносинах, включаючи надання допомоги країнам-членам шляхом надання короткострокових кредитів у випадку утруднень, зв'язаних із платіжним балансом

Сутність споживчого кредиту та його види. Товарний споживчий кредит. Грошовий споживчий кредит. Нові види грошових споживчих позик. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом

Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб. Необхідність ефективного формування банківських ресурсів. Рефінансування Національним банком України комерційних банків. Оптимізація обсягів і структури банківських ресурсів для досягнення фінансової стійкості банку

Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні

Становлення ринку цінних паперів в Україні. Механізм функціонування ринку цінних паперів в Україні

Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів. Характеристика міжнародної торгівельної операції акредитивів. Характеристика кредитів під заставу векселів

Інститути спільного фінансування. Компанія з управління активами та  її функції. Реєстратор власників іменних цінних паперів та його функції

Сутність біржової діяльності, її становлення і розвиток. Особливості діяльності міжнародних бірж

Теоретико-методологічні аспекти документації комерційних банків. Організація документообігу в комерційних банках. Автоматизація діловодства у банківських установах

Сутність валютних операцій. Аналіз динаміки та структури валютних операцій

Імідж як явище та його основні складові. Стратегія та тактика побудови іміджу організації. Поняття корпоративного іміджу та його основні складові

Оплата і протест векселів. Державне регулювання ринку  цінних паперів в Україні. Фондові біржі та їх завдання

Характеристика розвитку валютного регулювання в Україні. Основні положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні

Поняття та основні причини боргової кризи. Вплив боргової кризи на бюджетну політику України. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду

Характеристика показників кредитного ринку. Структура і характеристика банківської системи Росії. Характеристика активних операцій комерційних банків

Правове регулювання вексельного обігу в Україні. Підроблені векселі. Державні та казначейські векселі

Наслідки повної або часткової відмови в акцепті. Реквізити векселя

Місце НБУ в банківський системі України. Структурна будова НБУ, принцип централізації з вертикальним підпорядкуванням

Основні художні течії кінця ХVІІІ- початку ХХ ст. Загальні риси розвитку культури ХІХ столітті

Засоби керування роботою банку у СЕП. Банківські автоматизовані клірингові послуги BACS і чековий кліринг у розрахункових палатах США

Емісія облігацій комерційними банками, її переваги та недоліки. Визначення і види облігацій

Простая форма бухгалтерского учета. Денежные средства и их отображение в балансе

Призначення та класифікація комерційних банків. Сутність та функції банків в Україні

Міжнародний кредит. Споживчий кредит. Комерційний кредит. Роль кредиту в умовах ринкової економіки

Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. Принципи становлення та розвитку фондового ринку

Розвиток банківської системи України. Види і функції комерційних банків та Національного банку України

Визначення базових понять естетики. Дослідження естетичного переживання

Особливості гнучких режимів праці. Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Характеристика цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів

Причини проведення великих реформ в Російській імперії. Розгортання війни та її наслідки. Причини та початок Кримської війни. Розгортання війни та її наслідки

Виробничі операції залежно від характеру впливу на предмет праці та їх цільового призначення. Єдність трудового і виробничого процесів, кооперування та поділу праці. Склад виробничого і трудового процесів

Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Визначте суть безробіття як соціально-економічного явища. Які основні види безробіття і як вони пов'язані між собою? Особливість сучасного стану безробіття в Україні

Організаційно-правові форми підприємств. Класифікація підприємств. Підприємство та його головні ознаки. Правовий статус підприємства. Основні поняття та ознаки підприємства

Напрями вдосконалення фондового ринку в Україні. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. Сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку вітчизняного фондового ринку. Шляхи та напрями формування розвитку фондового ринку України

Види і функції комерційних банків та Національного банку України.  Функції Національного банку України. Структура банківської системи України. Розвиток банківської системи України. Основні функції комерційних банків

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Характеристика цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів

Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення. Освіта населення: територіальні відмінності і тенденції динаміки. Освітні можливості населення України та використання зарубіжного досвіду.

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів. Характеристика цінних паперів

Стратегічна маркетингова програма фірми. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці. В економіці України з проблем ціноутворення ще не знайдені оптимальні рішення

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.Походження та розвиток комерційних банків.Функції комерційних банків.Операції комерційних банків

Мета і особливості здійснення біржових операцій.Товарна біржа і характеристика біржових угод.Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці.Поняття й форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі

Історіко-правовий нарис формування кримінального законодавства про затримання злочинця.Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають злочинні вчинки.

Процедура ліквідації банків та їх наслідки.Причини та умови ліквідації банків.Становлення ринкових відносин у державі характеризується не тільки створенням і розвитком підприємницьких структур, активною конкурентною боротьбою

Сутність та поняття факторингу.Види факторингу.Функції факторингу.Огляд економічної літератури свідчить про необхідність приділити більшу увагу факторингу як найефективнішій формі рефінансування в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств

Основні види ризиків як предмету аналізу банківської діяльності. Методика визначення розміру регулятивного капіталу банку. Методика визначення розміру додаткового капіталу банку

Структура банківської системи України. Становлення банківської системи України

Банківський міжнародний переказ. Використання банківських переказів. Сутність банківського переказу

Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні. Діяльність транснаціональних банків. Сутність процесу транснаціоналізації банків

Цілі бухгалтерського обліку у комерційному банкута облікова інформація.Облік власного капіталу банку.Аналіз достатності капіталу за системою "CAMEL"

Стратегії та методи управління ліквідністю в комерційному банку.Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи.Основні напрями удосконалення системи управління ліквідністю комерційного банку

Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави.Динаміка економічних показників в період розвитку ринкових відношень.Принципи формування стабілізаційної політики держави 1999-2002 років

Суть і особливості побудови кривих байдужості. Криві байдужості. Властивості кривих байдужості. Суть і особливості побудови кривих байдужості.Організаційні форми і функції підприємства

Методичні підходи до аналізу рентабельності банку. Напрямки та показники аналізу. Нормативна та інформаційна база аналізу рентабельності банку. Шляхи покращення рентабельності комерційного банку

Ризик – менеджмент, як засіб підвищення ефективності біржової та брокерської діяльності.Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків.Теоретико-методичні аспекти ризиків в біржовій діяльності

Соціальна інфраструктура та її роль в економіці.Прогнозування та регулювання галузей (елементів) соціальної інфраструктури в умовах ринкової трансформації України

Формування товарних ринків як умова діяльності товарних бірж. Типи бірж та їх характеристика. Б іржові товари, операції і види контрактів на товарній біржі

Дослідження механізму інтеграції національного валютного ринку до світового валютного ринку.Міжнародний валютний ринок й основні світові валюти.Теоретико-методологічна аспекти функціонування валютного ринку

Економічна характеристика комерційних банків. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика