Мовознавство

Мова теж створена людиною для потреб спілкування і для утворення в пам’яті людства банку даних колективного досвіду у пізнанні світу

Серед багатьох визначень мови - і строгих науково - термінологічних, і художньо - образних, емоційних - проступає спільна ідея : нерозривна єдність людини і мови

Важливу роль у державі відіграє мова корінного населення. Зрештою, з мови починається сама держава. У мові - важлива суть існування держави, її сила і могутність

Граматичні труднощі перекладу текстів в галузі економіки. Переклад як комунікативний акт. Особливості перекладу невербальних форм дієслів в економічній галузі

Роль та класифікація запозичень. Джерела запозичень. Роль запозичень (borrowings, loan-words) у різних мовами неоднакова, і залежить від конкретно-історичних умов розвитку кожної мови

Часові форми в праслов’янській мові: аорист, імперфект, перфект, плюсквамперфект. Форми минулого часу в різні історичні періоди розвитку української мови. Спостереження за вживанням форм давноминулого часу в розмовно-побутовому мовленні

Функциональные стили русского языка. Книжный стиль и роль латинизмов в нем. Классификация латинизмов, крылатых выражений в тематические группы

Ситуативний підхід у навчанні говорінню. Ситуативний підхід у навчанні. Ситуативний підхід при вивченні інтонації. Види вправ. Ситуативний підхід і використання відео у навчанні іноземної мови

Творення семантичних варіантів суфікса – иц(я)  внаслідок демодифікації. Творення семантичних варіантів унаслідок втрати первинної дериваційної функції суфіксів або її підсилення

 Переносне вживання слова та загальна характеристика тропіки. Класифікація фігур і тропів та їх застосування. Гіпербола. Мейози. Літота

Теоретичні засади вивчення складнопідрядних речень у сучасній англійській мові. Функціональні та структурні  особливості складнопідрядних речень

Використання ігор на уроці англійської мови. Різні класифікації видів ігор. Практичне використання творчих форм навчання іноземним мовам

Граматична категорія стану в українських дієсловах, на матеріалі роману П.Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Категорія дієслівного стану в сучасному розумінні

Происхождение и периодизация латинского языка. Сфера употребления латинского литературного языка. Латинский алфавит

Теоретичні засади вивчення повторів у поетичному тексті. Види повторів. Уставні речення. Повторення на фонологічному рівні

Стилістичний аналіз поетичного твору. Фонетичні засоби у створенні образності поетичного тексту. Стилістичні засоби у створенні образності поетичного тексту

Словник у роботі вчиеля. У сучасній системі словників розрізняють енциклопедичні, які пояснюють не слова, а означувані ними поняття, та лінгвістичні словники, які досліджують саме слово

Підстилі та жанри офіційно ділового мовлення. Специфіка дипломатичного підстилю. Проблеми офіційно-ділового тексту

Використання тематичних і між тематичних діафільмів для розвитку навичок аудіювання і говоріння. Вплив учбового ТБ на мотивацію вивчення англійської мови

Переносне вживання слова. Багатозначні слова. Стилістичне використання багатозначності слова. Застосування  переносного вживання слова в журналістських  текстах

Словотвір. Загальні відомості. Флективний спосіб словотворення. Флективний спосіб словотворення на матеріалі роману І.Нечуй -  Левицького ”Микола Джеря”

Риторика як наука. Риторика - мистецтво переконувати. Історія риторики та основні етапи її розвитку

Талант оратора — це велика праця над удосконаленням свого власного мовлення, це постійний пошук чогось нового у сфері риторики, адже яким би майстерним не був оратор, кожна проголошена промова — вже за його плечима і, як би не спиралася на попередню наступна промова, вона мусила мати вже щось своє, нове

Методи вивчення іноземних мов. Класифікація та характеристика методів вивчення іноземних мов. Усний метод Гарольда Пальмера. Сучасні нетрадиційні методи вивчення іноземних мов. Метод повної фізичної реакції. Перекладні методи

Перекладознавство – наука про переклад. Типи перекладу. Переклад офіційних документів у новому Європейському просторі. У перекладацькій діяльності основою для співвіднесення перекладу й стилю є зміст, явище двомірне: зміст, як ідея закінченого чи тексту його фрагмента й зміст як доцільність тексту

Теоретичні аспекти вивчення особистісно-орієнтованого підходу до навчання. Особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах. Оновлення змісту  в умовах особистісно орієнтованого навчання

Вихованню національно свідомої україномовної особистості підпорядковується культурологічний аспект викладання української мови, що орієнтується на кілька сфер мовленнєвої діяльності й мовної субстанції

Офіційно-діловий стиль (ОДС) - функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю. Належить до виразно-об'єктивних стилів; виділяється найвищою мірою книжності

Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, наукової й культурної діяльності. Вона розрахована на спілкування з необмеженою кількістю осіб

Правопис складних іменників. Багатство і бідність нашого словника. Подяка. Відповідь на подяку

Українська мова на телебаченні: сьогочасна ситуація. Мова  розважальних ТV - передач. Мовні уподобання телеаудиторії

Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові. Складноскорочені слова та абревіатури в українській мові

Розвиток пізнавальних інтересів учнів  до вивчення іноземних мов.Активні методи навчання. Комунікативно-орієнтоване викладання іноземної мови

Проблема взаємодії слова і речення в процесі перекладу. Структурно-семантичні особливості простого речення. Інтерпретація англійських інтерогативів під час перекладу українською мовою

2011-09-09

Фонема. Зміст і обсяг поняття. Диференційні та інтегральні ознаки фонем

Культура і мова як духовні вартості. Мова –душа і гордість нації

Використання словників і довідників. Техніка роботи зі словником при перекладі наукових та технічних текстів. Загальні закономірності співвідношення та відповідності граматичних форм і конструкцій мов оригіналу і перекладу

Мова як основний засіб спілкування та вираз особистості в суспільному житті та професійній діяльності.  Значення мови в житті суспільства та людини

Вправи для формування загальних навичок аудіювання.Методичні розробки уроків та позакласних заходів для середнього шкільного віку.Активні методи навчання. Комунікативно-орієнтоване викладання іноземної мови.Роль лінгвокраїнознавчого аспекту у підвищенні пізнавальної активності

Мотиви читання молоді – різноманітні. Передусім, вони пов’язані з процесами соціалізації: становленням світогляду, потребами освіти та самоосвіти, професійного удосконалення

Клас прислівників в українській мові.Клас прислівників в англійській мові.Семантико-стилістичні особливості прислівників.Особливості суфіксальних та без суфіксальних прислівників та їх переклад на українську мову

Особливості розвитку машинного перекладу текстів.Формування перекладацької компетенції в аспекті використання новітніх інформаційних технологій.Інформаційний підхід до формування компетенції перекладача

Індивідуальні особливості мовлення.Психологічні особливості сприймання мовлення