Медицина

Загальна характеристика інфекційних хвороб. Збудники інфекційних хвороб. Імунітет, його значення для людини. Щеплення як профілактика інфекційних хвороб

Основне значення системи кровообігу складається в постачанні кров'ю органів і тканин

Навіть якщо ми не можемо зараз дати повну відповідь на питання: чому ми спимо, ми маємо інформацію, що може вказати нам шлях у потрібному напрямку

Зважаючи на те, що об’єктом дiяльностiiпредметом дослiдження в медицинiє людина, вирiшення бiльшостiпроблем, пов’язаних з використанням даних цiлiсного комплексу наук про людину, належить медичній психології, в якій медичні та психологiчнiнауки детермінують закономiрну сферу взаємодiї

На сучасному етапiрозвитку науки необхідними є фундаментальнiтеоретико-експериментальнiдослiдження, спрямовані на пошук закономiрностей, що визначають якiснiзмiни психiки при рiзних соматичних захворюваннях

Акселерація - прискорення вікового розвитку шляхом зрушення морфогенезу на більше ранні стадії онтогенезу.Загальна характеристика акселерації людей

Нервова тканина (textus nervosus) є найбільш диференційованою в організмі людини. Її основною властивістю є здатність сприймати подразнення, трансформувати його в збудження та передавати нервовий імпульс до центрів, які забезпечують аналіз і синтез отриманої інформації з відповідною реакцією

Біогеоценоз — не проста сукупність живих організмів та інших природних тіл, а особлива, узгоджено організована форма існування організмів і навколишнього середовища, що здатна до саморегуляції і самовідновлення

Економічна необхідність медичного страхування. Форми медичного страхування. Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Перспективи Фонду медичного страхування. Медичне страхування пов'язане із компенсацією витрат громадян, які обумовлені одержанням медичної допомоги, а також інших витрат, спрямованих на підтримку здоров'я

Причини виникнення онкологічних захворювань. Клінічні симптоми рака шлунка в початкових стадіях захворювання. Психіка хворих, методи діагностики, реабілітація. Психіка онкологічних хворих

Проблема збереження та укріплення здоров`я. Здоров'я та хвороба. Заходи боротьби з наркоманією та укріпленню здоров`я людини. Поняття про валеологію

Характеристика різаних  і рубаних ран. Основні клінічні прояви епілепсії, її судово-психіатрична оцінка

Поняття та характеристика статевих злочинів. Поняття зґвалтування та його експертиза. Обстеження насильника. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

Державна політика організації надання медичної допомоги Структура системи охорони здоров`я України. Види  медико – санітарної допомоги

Стандартизація надання медичної допомоги як інноваційний аспект в управлінні охороною здоров'я. Сучасні механізми та стандарти управління якістю в системі охорони здоров’я

Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України. Вдосконалення організації лікувально-профілактичних послуг

Загальні принципи організації аптекарської служби в Україні. Фармацевтичні кадри. Організація роздрібної реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптечних установах

Особливості показників народжуваності та смертності в східному регіоні. Стан забруднюваності довкілля у східному регіоні та вплив на народжуваність

Правове становище установ охорони здоров’я населення. Система органів управління охороною здоров’я населення

Порядок зберігання товару на складі, контроль строків зберігання медичних товарів. Приймання товару за кількістю, якістю, вартістю. Контроль якості товару, який надходить. Особливості зберігання наркотичних і отруйних речовин

Історія української підприємницької діяльності в галузі фармації. Наукові відкриття галузі медицини і фармації 18 – 19 століття. Фармація раннього середньовіччя і походження алхімії. Земська реформа. Система земських лікарень. Створення земських аптек. Перші аптеки і їх роль у становленні фармації на Русі

Аптекарський наказ: роль, функції, напрямки діяльності.Виникнення перших аптек в Київській Русі.Лікознавство Київської Русі.Життя і вчення Парацельса.Медицина і фармація Китаю.Медицина періоду рабовласництва

Правове становище установ охорони здоров’я населення. Місцеве самоврядування і охорона здоров’я населення. Система органів управління охороною здоров’я населення. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я населення та правові аспекти її фінансування

Назвіть та охарактеризуйте ключові проблеми охорони здоров’я населення в Україні.Основні показники ефективності та результативності медичних та фармацевтичних організацій

Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами. Оснащення асистентської кімнати для виготовлення ліків

Проблеми охорони здоров’я жінок і дітей в Україні.Профілактична діяльність у системі охорони здоров'я.Сутність здоров’я та чинники, що його визначають

Товарна політика фірми.Нормативно-правове забезпечення фармацевтичної діяльності. Загальна характеристика фармацевтичної діяльності.Організаційно-економічна характеристика ФФ "Дарниця”

Кадри, їх знання, кваліфікація, обов’язки і особиста відповідальність згідно з кваліфікаційними характеристиками, гарантують ефективність роботи підприємства та якість їх продукції

Вікові особливості хірургічного лікування хворих на гострий холецистит.Психологічні особливості хворих церебно-васкулярною патологією.Психологічні особливості хворих ішемічною хворобою серця

Психиатрия детского возраста.Гериатрическая психиатрия.Методики и результаты исследования.Расстройство экспрессивной функции речи – нарушено воспроизведение речи из-за нарушения словообразования

Назвіть та охарактеризуйте ключові проблеми охорони здоров’я населення в Україні.Наскільки поширені в Україні хронічні неінфекційні хвороби (серцево – судинні захворювання, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви)

Ушкодження від дії межових температур.Ушкодження і смерть від дії низької температури.Вплив низької температури на організм людини

Загальні положення експертизи ушкоджень гострими предметами. Характерні ознаки ран від дії гострих предметів.Особливості ран, нанесених гострими предметами при заподіянні їх своєю і чужою рукою (при самогубствах і убивствах).Основні причини смерті при механічній травмі

Ушкодження від дії крайніх температур та електричного струму.Термічні опіки.Вплив високої температури на організм людини

Сутність, функції маркетингової діяльності.Практичні аспекти вирішення маркетингових проблем фармацевтичного ринку.Управління фармацевтичним маркетингом в ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".Вдосконалення управління маркетингом фармацевтичного підприємства як голова передумова підвищення його ефективності

Суспільно-небезпечні дії психічно хворих та неосудність особи як умова для призначення примусових заходів медичного характеру.Злочини, скоєні в стані сп'яніння та застосування до засуджених, які є алкоголіками і наркоманами примусового лікування.Профілактика суспільне небезпечних дій психічнохворих

Рецептори органів смаку, нюху, зору та слуху.Рецептори шкіри та м’язів.Загальне поняття рецепторів

Організація та виконання робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування та ремонт.Організація технічного забезпечення діяльності лікувально – профілактичного закладу. Загальні принципи організації роботи з медичною технікою

Динаміка захворюваності та хворобливості населення.Структура захворюваності населення України; фактори риску захворювань населення. Загальна характеристика тенденцій захворюваності.Сучасні проблеми вибору критеріїв оцінки здоров’я населення

Клітина як структурна одиниця організму. Поділ клітин.Тканини.Органи, системи органів та апарати

Етап постембріонального розвитку організмів. Процес ембріонального розвитку організму. У процесі ембріонального розвитку одні тканини або органи зародка впливають на розвиток інших, розміщених поряд

Профілактика СНІДу та венеричних хвороб.СНІД – найсерйозніший виклик людству.СНІД, його причини та наслідки. Венеричні хвороби

Цитоархітектоніка кори головного мозку.Поняття кори великого мозку

Профілактична діяльність у системі охорони здоров'я.Державна політика в сфері охорони здоров'я.Індикатори здоров`я населення.Сутність здоров’я та чинники, що його визначають

Пластична хірургія в Стародавній Месопотамії.Розвиток пластичної хірургії в Індії. Історія пластичної хірургії у Стародавньому Єгипті

Будова та функції травної системи, її роль у збереженні здоров’я.Опорно-рухова система.Кров і система кровообігу.Клітини людського організму

Аналіз причин зниження ефективності проведення реформ. Порівняння обсягів фінансування та показників здоров’я деяких країн. Стан, проблеми та перспективи розвитку систем охорони здоров’я деяких країн СНД

Структура причин дитячої смертності; типи, види смертності немовлят. Національна програма “Репродуктивне здоров’я України 2001-2005 рр.” Репродуктивне здоров’я: оцінки, методи вивчення