Економічна історія

Технічний прогрес, як рушійна сила промислового перевороту. Промисловий переворот в Англії. Особливості промислового перевороту у Франції. Історія промислового перевороту в Німеччині. Промисловий переворот в Австрії

Історичний портрет. Джон Мейнард Кейнс. Кейнсіанська теоретична система. Великий англійський економіст Дж. М. Кейнс народився е Кембриджі в сім'ї професора логіки і економічної теорії Кембриджського університету

Види логістичних систем. Логістичні системи в заготівлях. Логістична система – це організаційно - господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками

Утворення нових промислових районів. Індустріалізація та розвиток нових галузей промисловості. Промисловий переворот – це світовий процес. Для нього були характерними як загальні закономірності, так і специфіка та особливості у кожній окремо взятій країні

Особливості процесу індустріалізації в Україні. Індустріалізація: завдання, труднощі та характерні риси

Господарське життя в Україні в період первісної доби. Трипільська культура. Господарство в період палеоліту та мезоліту. Шведська (стокгольмська) модель ринкової економіки.

Соціально-економічні причини виникнення козацтва. Виникнення козацтва, його головні причини. Природні й соціально-економічні умови запорозького господарювання. Економічна теорія Росії другої половини 18 ст. (О.Сумароков, М.Щербатов, П.Ричков, Д.Галіцин)

Розвиток кооперативного руху в Україні та його теоретичні основи. Структурні зміни в промисловості, пов’язані з науково-технічними відкриттями

Версальський договір. Економічні наслідки першої світової війни. План Дауеса. Перша світова війна (1914—1918 pp.) дуже дорого обійшлася людству: 10 млн вбитих, 20 мли покалічених людей, десятки тисяч спалених сіл і міст, фабрик і заводів, ферм і шкіл

Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. “Новий курс” Ф. Рузвельта. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи

Економічна концепція П.Прудона. Особливості прудонізму як дрібно буржуазної ідеології. Ідея робочих грошей і проект реформування обміну

Економічна думка в роки Визвольної війни 1648—1654 рр. Аспекти економічної політики Б.Хмельницького. Економічна політика Б. Хмельницького та уряду Української держави визначалася воєнними і політичними досягненнями, відносинами з Річчю Посполитою, розмахом селянської антифеодальної боротьби і змінювалася на різних етапах Визвольної війни

Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ століття. Аграрна реформа П. Столипіна. Західноукраїнські землі на початку ХХ століття. Українська промисловість формувалась як частина загальноімперського економічного комплексу

Математична школа в економічній теорії та її особливості. Економічні погляди революційних народників у 70-ті роки ХІХ ст. Значення математичної концепції в економічній науці визначається тим специфічним впливом, який справило на розвиток економічної теорії застосування математичних методів дослідження

Економіка пропозиції. Неоінституціоналізм пошуки альтернативи пануючої ортодоксії. Розвиток радянської економічної науки в 30-90 роках

Структурні зміни в економіці воюючих країн в роки Другої світової війни. Економічні наслідки другої світової війни. План Маршалла

Економічні погляди А.Маршалла. Вплив його праць на сучасну економічну теорію. Теорія ринку А.Маршалла та її значення. Значення А.Маршалла у сучасній економічні теорії

Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи. Що стосується зовнішньої сторони депресії, то вона виявилася у перевиробництві товарів. Щоб стримати падіння ціп, скоротити запаси товарів по всій країні, було вжито заходи щодо фізичного знищення їх

Економіка Стародавньої Греції. Загальна характеристика економічної політики Маргарет Тетчер.

Теорія конкурентних переваг М. Портера. Міжнародні тендери (торги). Міжнародні фінансові інститути. Європейський союз (ЄС). Фінансово-промислові групи(ФГП)

Зародження та розвиток меркантилізму. Основні положення теорії меркантилізму

Критика ідей класичної школи В.Сеніора. Погляди Ф.Бастіа щодо до ідей Д.Рікардо, А.Сміта. Критика Г.Кері класичної школи

Економічна концепція П.Прудона. Ленінське обґрунтування НЕПу

Сутність Версальського договору та складові системи. Економічні наслідки першої світової війни для країн світу. План Дауеса та його ефективність

Капіталістична індустріалізація Японії. Японське економічне диво. Перетворення Японії на одну з провідних країн світу

Особливості формування і розвитку економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейський країнах. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи XVI—XVIII ст

Особливості східного рабства. Історико-правові аспекти проблеми рабства та работоргівлі

Формування історичної школи в політичній економії й система національної економіки Ф.Ліста. Постаті та погляди старої історичної школи в політичній економії. Нова історична школа та соціальний напрям

Основні праці та основні думки. Теорія трьох факторів виробництва по Б. Сея. "Трактат з політичної економії". «Закон Сея»

С. Сісмонді як критик капіталізму. Інституціоналізм

Основні поняття й категорії "Розміщення продуктивних сил та економіка районів". Місце і роль курсу "Розміщення продуктивних сил та економіка районів" в системі економічних дисциплін

Економічна думка Стародавньої Греції як відображення проблем періоду Генезис, розквіту та кризи рабовласництва. Праця Р.Коуза “проблема соціальних витрат”. Теорема Коуза

Зміст і організація зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України. Закон ”Про кооперацію“ СРСР як правова база функціонування споживчої кооперації та його роль у здійсненні її радикальної перебудови. Система споживчої кооперації України, її організаційна перебудова

Роль України в міжнародних інтеграційних процесах. Особливості інтеграційних процесів у Східній Європі. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну

Економічні погляди М.Туган-Барановського. Теорія економічного пропонування. Історичні умови виникнення та загальна характеристика класичної буржуазної політології

Економіка країн світу в роки другої світової війни. Господарство України в роки другої світової війни

Економічні причини війни. Структурні зміни в економіці воюючих країн

Економічні теорії Т.Р.Мальтуса: народонаселення, реалізації, економічного зростання. Трактування земельної ренти. Розвиток винахідницької та наукової думки в Англії в ХІХ столітті

Економічні наслідки першої світової війни. Версальська система. План Дауеса та його наслідки

Вплив другої світової війни на економіку провідних країн світу. План Маршалла. Економічні причини створення «спільного ринку». Прискорений розвиток економіки Японії та Німеччини: причини та наслідки

Грошова і економічна реформи у Німеччині після Другої світової війни. Розвиток у 70—90-х роках. Економічне лідерство в Європі

Сучасні теорії “трансформації капіталізма”. Принцип “невидимої руки” в економіці. Концепції державного регулювання економіки завжди визначаються методологією напрямку і трактуванням сутності і ролі ринкового координуючого механізму

Зовнішньополітичні проблеми Англії на поч. правління Єлизавети І. Загострення англо-іспанських протиріч. Загибель Непереможної Армади. Пошуки Північно-західного шляху в Індію і Китай. Економічний та суспільно-політичний розвиток Англії. Політичний розвиток

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Аналіз законодавчої бази щодо розвитку конкурентного середовища та обмеження монополій. Зміст та умови розвитку конкурентного середовища

Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків.Загальна характеристика економічного становища США.Закономірним є те, що західноєвропейські країни підтримують активні зовнішньоекономічні зв'язки з державами Центральної та Східної Європи

"Економічна система" Михайла Балудянського.Семен Десницький — однодумець Адама Сміта.Класичний напрям в українській економічній думці.Економічні погляди Посошкова

Відбудова та перебудова народного господарства в західних областях України.Основні напрями повоєнної відбудови народного господарства України.Альтернативи повоєнного економічного розвитку

Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах. Передумови виникнення меркантилізму, його етапи і роль у розвитку економічної теорії

Належність нобеліантів з економіки до провідних напрямів та шкіл СЕТ Заходу. Значення монетарної концепції М.Фрідмена в стабілізації зайнятості населення.Метод прогнозного економічного аналізу В.Леонтьєва

Споживання горілчаних виробів в Україні та поведінка споживача на ринку горілчаних виробів. Історія компанії "Олімп" на ринку лікеро-горілчаних виробів