загрузка...
загрузка...

БЖД та охорона праці

 Встановлені закономірності поєднаного впливу комплексу природних (погодних) і антропогенних (забруднення атмосферного повітря) факторів навколишнього середовища на перебіг бронхіальної астми. Обгрунтована, розроблена та впроваджена в практику охорони здоров’я схема медичного прогнозування погоди для вторинної профілактики бронхіальної астми у населення.

На основi системного аналiзу сексуального здоров'я з урахуванням гострої та хронiчної психотравмуючої ситуацiї, що мала мiсце пiд час бойових дiй, соцiальних, психологiчних, соцiально-психологiчних i бiологiчних чинникiв виявлено закономiрностi рiзних варiантiв сексуальної дисгармонiї при рiзних синдромах вiддалених наслiдкiв закритої черепно-мозкової травми (психопатологiчних, вегетативно-судинних, нейроендокринних). Визначено, що порушення сексуальної функцiї при  травматичнiй хворобi мозку у чоловiкiв можуть бути наслiдком як зазначених клiнiчних синдромiв, так i дезадаптацiї подружжя на рiзних рiвнях взаємодiї.

Розроблено систему корекцiї сексуальної дисгармонiї за дослiджуваної патологiї  чоловiкiв.

Щодня в cвiтiфiксуються тисячi подiй, при яких вiдбувається порушення нормальних умов життя iдiяльностiлюдей iякiможуть призвести або призводять до загибелiлюдей та/або до значних матерiальних втрат. Taкiподії називаються надзвичайними сuтуацiямu

Чимало вчених і фахівців вважають, що проблеми інформаційної безпеки постали “на повен зріст” лише у другій половині нинішнього сторіччя у зв’язку з розвитком інформатизації. Зокрема, російський вчений А.Д. Урсул зазначає, що основним завданням (проблемою) інформаційної безпеки є нейтралізація негативних наслідків процесу інформатизації

Успіх заняття певною мірою визначається уже в процесі підготовки до нього. Однак не слід забувати, що конкретна ситуація не завжди може бути передбачена

Землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних коливань, 100 тис. з яких відчуваються людьми та 1000 завдають значних збитків. За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо оживлення або своєчасно забезпечили доставку до медичного закладу

Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання. Рівень виробничого травматизму стабільно залишається в кілька разів вищим, ніж в економічно розвинених країнах

Людина та її здоров'я - найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як в навколишньому середовищі, так і в середовищі праці

Визначення  товщини захисного шару від проникаючої радіації у небезпечній зоні. Особливості захисту співробітників від біологічного ураження

Природно-соціальні небезпеки. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини. Вплив освітлення на людину

Характеристика зброї масового ураження. Вплив факторів виробничого середовища на здоров’я працівників. У даний час вчені багатьох країн світу ведуть різноманітні дослідження з метою з’ясування впливу шуму на здоров’я людини

Законодавство України з безпеки життєдіяльності. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

Геологічні процеси можна поділити на екзогенні та ендогенні. Серед екзогенних геологічних процесів особливунебезпеку становили зсуви, абразія, підтоплення земель і населених    пунктів та карстові процеси. Найбільш активного розвитку серед них набули зсуви та процеси підтоплення

Підготовка підприємства до роботи у надзвичайній ситуації. Захисні споруди цивільної оборони, вимоги до них. Високий ступінь техногенної, природної екологічної завантаженості території України, складність внутрішньо- та зовнішньополітичної обстановки у Східній Європі значно підвищує небезпеку населення та території держави від наслідків великих виробничих аварій, катастроф, стихійних лих та використання засобів озброєної боротьби під час міждержавних, міжнаціональних, міжрегіональних та соціально-політичних конфліктів

Загальна ситуація стану охорони праці в Україні та залучення світового досвіду. Служба охорони праці підприємства. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці

Сутність інженерного забезпечення охорони праці. Психологічні аспекти підвищення рівня безпеки праці. У своїй діяльності служба охорони праці керується Типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України з нагляду за охороною праці

Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються механізованим способом. Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються вручну. Нормування ковальських робіт. Нормування праці інженерно-технічних працівників

Назвіть основні положення програми Національної безпеки України. Визначити причини виникнення, дати загальну характеристику та класифікацію надзвичайний ситуації. Визначити призначення домашньої (першої, долікарняної допомоги)

Оцінка умові праці на робочих місцях. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця. Економічні фактори оцінки умов праці

Комісія з питань охорони праці підприємства, права, обов’язки, звітність. Загальні вимоги до забезпечення вибухобезпеки виробничих процесів

 Нормативна база, правова база. Організаційна структура управління. Аналіз і оцінювання стану охорони праці

Прогнозування та оцінка інженерної обстановки в осередку ураження. Способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

Водні види екстремального спорту. Гірські види екстремального спорту. Повітряні види екстремального спорту

Нормативна база ресторанного бізнесу. Законодавча база з ресторанного бізнесу. Кодекс закону про працю

Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами. Поняття та особливості калькулювання собівартості за замовленнями

Перші професійні об’єднання бухгалтерів у світі. Етичний кодекс бухгалтера. Особливості розвитку обліку в період входження українських земель до польського королівства

Класифікація отруйних речовин за характером токсичності. Основні напрямки боротьби з шумом

Основні пріоритети в зниженні рівня акустичного забруднення. Шумове забруднення середовища і вплив шуму на людину

Гігієнічні вимоги до проектування та забудови лікувально–профілактичних закладів. Хімічні чинники виробничого середовища. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань та уповноважених трудових колективів

Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні

Вплив темпераменту на діяльність людини. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Розвиток психіки і поведінка людини

Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. 

Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. Види штучного освітлення і причини штучного виробу. Особливості горіння твердих горючих матеріалів і речовин

Розвиток психіки і поведінка людини. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. Вплив темпераменту на діяльність людини

Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. Науковий зміст дисципліни – теоретичні основи БЖД людини в системі “людина – середовище існування”

Особливості горіння твердих горючих матеріалів і речовин. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями

Пожежна безпека.Електробезпека.Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Законодавство про охорону праці

Дати визначення та охарактеризувати поняття: соціальна, економічна небезпека. Умови їх запобігання та попередження.Визначте загальні правила виживання в разі потрапляння у надзвичайну ситуацію