загрузка...
загрузка...

Дисертації » Право

Поняття, форми, методи  та особливості державного регулювання в галузі бджільництва. Стан законодавства з питань державного   регулювання в галузі бджільництва. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва. Основні напрямки організаційно-правовогозабезпечення розвиткудержавного  регулювання в галузі бджільництва. Проблеми державного управління в галузі бджільництва

Дисертація присвячена аналізу організаційно-правових форм соціального захисту людини і громадянина в Україні, сутності державного управління соціальним захистом. В ній визначаються поняття соціального захисту, соціальної захищеності, загальнообов’язкового державного соціального страхування, адресної державної соціальної допомоги, досліджуються питання організації державного управління соціальним захистом.

Фондовий ринок України як предмет адміністративно-правового регулювання. Цінні папери в Україні: правова категорія та її зміст. Поняття, класифікація та адміністративно-правовий статус учасників фондового ринку України

Характеристика страхових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  Характеристика страхування ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Страхові правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності та напрямки протидії

Дисертацію присвячено проблемним питанням здійснення прокурором захисту прав, свобод та законних інтересів громадянина у адміністративному судовому процесі, а також обґрунтуванню напрямів розвитку відповідного законодавства. Для цього проаналізовані теоретико-правові проблеми такого захисту, форми захисту, сформульовані необхідні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового статусу державного виконавця. На підставі дослідження історико-правової природи становлення та розвитку інституту примусового виконання рішень відокремлено характерні для основних історичних періодів (від Х до початку ХХ ст., радянський та український) етапи. Запропоновано дефініції «державна виконавча служба», «державний виконавець». Виділено ознаки, притаманні державному виконавцю.

Дисертація присвячена дослідженню реалізації поліцейської функції. У роботі розглянуто в історико-правовому аспекті порядок розвитку і здійснення поліцейської функції та її стан на сучасному етапі в Україні, а також особливості правової детермінації термінів “поліція” та “міліція”. Визначено поняття, зміст та елементи поліцейської функції держави. Проаналізовано поліцейську діяльність як засіб реалізації поліцейської функції держави.

Питання правового регулювання дипломатичної служби в Україні є одними з найбільш важливих і актуальних у сучасній правовій науці.

В дисертації досліджено адміністративно-правовий аспект механізму стягнення податкового боргу. Визначено поняття та сутність  податкового боргу як інституційної правової категорії, види, типологія та статуси податкового боргу в праві.

Досліджується адміністративно-правовий механізм реалізації режиму надзвичайного стану. Здійснено історико-правовий аналіз становлення інституту надзвичайного стану на українських землях, досліджено сутність та правові засади, а також міжнародно-правові аспекти режиму надзвичайного стану

В умовах становлення інформаційного суспільства пріоритетного значення набуває інформаційна сфера, яка виступає каталізатором розвитку всіх інших сфер життєдіяльності: економічної, соціальної, політичної та ін. Значний вплив цієї сфери на суспільний прогрес зумовлює необхідність посилення уваги до неї з боку держави, створення досконалих, науково обґрунтованих організаційно-правових засад державного управління в зазначеній сфері

Досягнення високого економічного і соціального рівня та підвищення добробуту різних верств суспільства потребує розвиненої та добре налагодженої системи правового забезпечення охорони інтелектуальної власності, що підтримує і зберігає державний потенціал у зазначеній сфері та сприяє залученню інвестицій, стабілізації економіки, тільки в таких умовах, в яких вітчизняні і зарубіжні інвестори можуть бути впевнені в тому, що їх права інтелектуальної власності будуть охоронятися

Становлення України як демократичної, соціально-орієнтованої правової держави неможливе без вирішення проблем забезпечення прав і свобод громадян

Україна вступила на шлях побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому домінують пріоритети загальнолюдських цінностей. Таким чином, наша держава законодавчо задекларувала першорядність принципів, що визнані у цивілізованому світі – захист прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина

 Зазначена діяльність має узагальнену назву – фіктивне підприємництво, тобто це неіснуюча, нелегітимна, прихована, протиправна, відповідно до встановленого законодавства, господарська комерційна діяльність

Корупція як негативне соціально-правове явище. Порівняльний аналіз організації протидії корупції в окремих країнах світу та в Україні. Правові засади та сучасний стан протидії корупції в Україні

Мета, принципи, функції, завдання адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності. Форми і методи адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності

В Україні функціонує одна з найбільших у Європі систем залізничного транспорту, яка найкоротшим наземним шляхом з’єднує Євроатлантичний та Азіатсько-Тихоокеанський регіони

Зміни, які відбулися за останні півтора десятиріччя в нашій країні, вплинули на усі сфери життєдіяльності як держави, так і суспільства, не залишивши осторонь також і правову науку, наслідки впливу на яку вражають своїм обсягом. Привертає насамперед увагу виникнення принципово нових галузей юридичної науки, які, практично не маючи жодного історичного багажу, намагаються вже з позицій сьогодення розробити або вдосконалити відповідне законодавство

Вітчизняна КВС вступила до дещо іншого організаційно-правового та соціально-етичного русла, тісно пов’язаного з міжнародними правовими та соціально-етичними нормами, з концепцією прав людини. Цей шлях потребує не лише нових теоретичних підходів до проблем діяльності КВС, але й нового змісту та стилю наукового дослідження сфер її діяльності та визначення концептуальних адміністративних засад їх реалізації

Міністерство внутрішніх справ України вживає заходів щодо зміни соціального призначення міліції, ставить на перше місце у своїй діяльності забезпечення прав і свобод людини й громадянина, намагається покращити партнерські взаємовідносини між міліцією та населенням

Членство в Світовій організації торгівлі та інтеграція України до Європейського Союзу передбачає здійснення комплексу заходів, які повинні бути спрямовані на розвиток ринкових відносин і вихід вітчизняних суб’єктів господарювання на міжнародні ринки, що змушує переглянути вітчизняне законодавство, яке регулює валютні відносини, у бік його лібералізації

Правова природа відносин у галузі безпеки мореплавства як об’єкта правового регулювання. Ґенеза правового регулювання інформаційних відносин щодо пошуку та рятування на морі. Правові основи інформаційної діяльності у галузі забезпечення безпеки мореплавства

Сутність корпоративних прав держави та види господарських об’єднань, відносно яких вони здійснюються. Структура відносин у сфері корпоративних прав держави та місце у ній відносин, що є предметом адміністративно-правового регулювання. Історія та світовий досвід адміністративно-правового регулювання корпоративних прав держави

Сутність кадрової політики в органах досудового слідства МВС України. Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС. Правове регулювання роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України

В умовах демократичних перетворень, конституційної, адміністративної реформ, реформи місцевого самоврядування невідкладним завданням є розбудова громадянського суспільства та правової держави

Україна приєдналася до ЮНЕСКО 12 травня 1954 р., ратифікувавши ряд міжнародно-правових актів з охорони культурної спадщини. Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством. Правові основи діяльності ОВС України у сфері захисту культурної спадщини.  Напрямки діяльності ОВС України з питань захисту культурної спадщини.  Форми та методи діяльності ОВС України з питань захисту культурної спадщини

Активний розвиток електронної комерції, що для вітчизняного права є новою сферою суспільних відносин, зумовлює необхідність визначення норм поведінки, тобто особливих правових норм, що регулюють і закріплюють права, обов’язки, гарантії та відповідальність учасників цихвідносин

Поняття, сутність, призначення державного контролю та його співвідношення із суміжними правовими поняттями. Становлення та розвиток державного контролю за нотаріальною діяльністю у правовій доктрині та законодавстві. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Діяльність ВНЗ МВС України як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Сутність та система морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України. Мета, завдання, функції та методи діяльності ВНЗ МВС України щодо морально-правового виховання курсантів

Інтеграція України у європейське співтовариство та проведення ринкових реформ обумовили як удосконалення діючих адміністративно-правових норм, так і створення нових, що мають відповідати світовим стандартам. Понятійно - категорійна сутність адміністративного правозастосування. Форми та механізми реалізації адміністративного права, ідея справедливості

Альтернативні податки у системі оподаткування України. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування та її визначення. Орієнтація України на формування ефективної ринкової економіки, однією із складових якої є мале підприємництво, визначає необхідність створення сприятливого режиму оподаткування для таких суб’єктів

З часу проголошення Декларації про державний суверенітет України (16.07.1990 р.) у державі відбулися широкомасштабні зміни, як в системі органів публічної влади, так і в механізмі правового регулювання їх діяльності. 

Поняття, зміст та основні напрямки сучасної адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Сутність організаційно-правового механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ. Політичне, економічне і соціальне оновлення суспільства зумовлює потребу приведення правових, організаційних, структурних та інших засад функціонування органів виконавчої влади у відповідність з новими умовами розвитку нашої держави

 Правова сутність та значення спеціального правового режиму оподаткування у вільних економічних зон. Особливості правового режиму оподаткування на територіях пріоритетного розвитку в Україні. Історичною подією для нашої держави стало прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України, стаття перша якої встановила: “Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою”

Сутність та види насильства в сім’ї. Міжнародний досвід попередження насильства в сім’ї. Сучасний період розвитку української держави визначається впровадженням корінних перетворень у суспільстві і потребує ретельного перегляду основних засад, форм та методів діяльності органів влади, зокрема міліції як органу виконавчої влади

Поняття, сутність і система розрахунків. Фінансово-правовий режим взаєморозрахунків у паливно-енергетичному комплексі України. Соціально-економічний розвиток України за роки незалежності пов’язаний із корінними змінами у відносинах власності, ринковими перетвореннями, подальшою спеціалізацією виробництва, розширенням сфери обміну і, як наслідок, ростом кількості учасників господарських відносин, виникненням складної структури міжгосподарських зв’язків

Сутність та склад адміністративно-правового статусу працівника державної виконавчої служби. Основні обов’язки та права працівника державної виконавчої служби. Положення Конституції України про те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вимагає від останньої забезпечення реалізації цих прав і свобод

Історико - теоретичні аспекти адміністративно - правового регулювання комунального управління. Конституція України визначає права і свободи людини та їх гарантії основним змістом і спрямованістю діяльністью держави

Перспективи впровадження адміністративного розсуду в аспекті реалізації адміністративно – процедурних питань. рийняття Конституції, демократизація суспільних відносин, орієнтація України на вступ до Європейського співтовариства з його стандартами та вимогами до системи управління та законодавства зумовлюють необхідність масштабного реформування адміністративної сфери, а також побудови взаємостосунків особи з державою на нових засадах

Діяльність працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах. Загальна характеристика екстремальних ситуацій при виконанні службових обов’язків працівників органів внутрішніх справ. Розбудова України як правової, демократичної держави на засадах забезпечення і зміцнення законності й правопорядку, дотримання прав і свобод громадян

Історичні аспекти зародження та розвитку контролю фінансової сфери країни. Система учасників фінансового ринку в Україні та правове регулювання їх діяльності. Фінансові відносини супроводжують державу протягом усієї історії її існування, незалежно від етапу, типологічних та етнонаціональних особливостей

Інститут адміністративної відповідальності: загальнотеоретична характеристика. Проблеми систематизації законодавства про адміністративну відповідальність. Зміни, які відбулися в Україні в останні роки, суттєво вплинули на розвиток права і викликали необхідність оновлення фундаментальних правових інститутів

Адміністративно-правовий статус державного службовця як складова частина його загального правового статусу. Інституту державної служби як складовій системи адміністративного права України відведено надзвичайно важливу роль у процесі розбудови сучасної Української держави

На сучасному етапі розбудови незалежної Української держави першочерговим завданням є належна реалізація та захист прав і свобод людини і громадянина, реальне втілення в життя конституційних приписів, які окреслюють правове становище особи особливо у її відносинах із державними інституціями.

Місце соціальних зборів у системі оподаткування України. Для існування будь-якої держави потрібна наявність публічних грошових фондів, створених з метою забезпечення виконання державних завдань та функцій

Реалізація правової реформи в Україні передбачає трансформацію на демократичних засадах усіх основних державно-правових інститутів, запровадження нових принципів здійснення державної влади, вдосконалення діяльності органів, які за своїм призначенням повинні забезпечувати належні умови існування людини в суспільстві, в тому числі й пов’язані з охороною її здоров’я

Сучасний етап розвитку української державності характеризується підвищенням прозорості та демократичності діяльності всіх державних органів, формуванням партнерських відносин між інституціями держави і суб’єктами громадянського суспільства

На сучасному етапі державотворення Україна стоїть на шляху розбудови демократичної, соціальної та правової держави. Правові засади діяльності місцевих органів виконавчої влади

Модернізація державної податкової служби України передбачає здійснення реформування у сфері роботи з персоналом органів та підрозділів системи Державної податкової адміністрації України

За часи проголошення незалежності України відбувалися позитивні зміни як в суспільстві, так і в державі. Створюються умови для того, щоб  пріоритетним у діяльності держави став захист основних прав і свобод людини, її законних інтересів, а також  існувала можливість їх реалізації

Житлове забезпечення молоді – одна з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні, розв’язання якої шляхом державного молодіжного житлового кредитування сприяє покращанню демографічної ситуації в країні, створенню необхідних умов для поліпшення побутового та економічного становища молодих людей, формуванню активної життєвої позиції молодого покоління, зміцненню фінансово-кредитної системи держави, а через неї – економіки в цілому

Забезпечення всіх суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил правовими можливостями, достатніми для реалізації ними своїх процесуальних прав і обов’язків, сприяє зміцненню режиму законності в митно-правовій сфері, слугує важливим чинником виконання завдань провадження в справах про порушення митних правил, сприяє вихованню громадян у дусі неухильного дотримання митного законодавства

Розвиток національного законодавства, що регулює адміністративні процедури, відбувається, в тому числі й через удосконалення адміністративно-процесуальних норм, оскільки ефективність адміністративних процедур залежить не тільки від встановлення та закріплення матеріальних адміністративних норм, а й від існування ефективного механізму їх реалізації

Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження принципу верховенства права, зміцнення законності та правопорядку в країні, забезпечення прав і свобод громадян

Планомірний рух України до практичного втілення ідеалів демократії та правової держави зумовлює надзвичайну важливість та підвищену актуальність проблем, що пов'язані з реформуванням як системи державного управління в Україні в цілому, так і змінами на рівні виконавчої влади

Розвиток в Україні правової держави, її європейська та загальносвітова інтеграція вимагають виваженого підходу до рівня державного втручання у діяльність суб’єктів господарювання із врахуванням інтересів держави щодо належного функціонування суспільних інститутів та інтересів громадян і організацій з недопущення необґрунтованого здійснення щодо них контрольних або наглядових повноважень з боку державних органів

Розвиток української держави, виконання поставлених перед нею завдань вимагають наявності достатніх фінансових ресурсів, основна частина яких формується за рахунок податків, зборів (обов’язкових платежів). На ефективність функціонування системи оподаткування в країні безпосередньо впливає дієвість органів податкового контролю, належне виконання поставлених перед ними завдань

Об‘єктивний характер розвитку держави, як суспільного явища є таким, що вона не може існувати без постійного удосконалення соціального, економічного і політичного механізмів. Але було б надзвичайно  недалекоглядним вважати, що постійні реформи і удосконалення у своїй сумі принесуть позитивний результат

Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності на сьогоднішній день є пріоритетним напрямком діяльності Української держави. Це продиктовано рядом об’єктивних факторів

 Фінансова надійність держави, її спроможність виконувати властиві їй функції, якість державного управління загалом, відображені у показниках головного фінансового плану держави – бюджеті та результатах його виконання. Надзвичайно характерними показниками тут є не лише обсяг бюджетних надходжень та напрями використання бюджетних ресурсів, а й обсяг державного боргу

Держава не може належним чином реалізувати свою політику, не маючи у розпорядженні відповідних фінансових ресурсів, за рухом яких повинен здійснюватися контроль. Складовою частиною контролю будь-якої держави є фінансовий контроль, який забезпечує своєчасність і точність фінансового планування, наповнення дохідної частини бюджетів, розподіл, перерозподіл коштів та їх законне, ефективне, цільове використання

З проголошенням у 1991 році незалежності Українська держава визнала людину найбільшою соціальною цінністю. Виходячи з цього, одним з основних напрямків діяльності держави стало розроблення відповідної законодавчої бази, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини, а також створення механізму реалізації цього законодавства

Перехід економіки України до ринкових відносин та отримання нею статусу держави з ринковою економікою, актуалізує питання організуючого впливу на господарську діяльність у аспекті транспортного забезпечення, транспортного будування, у тому числі автомобілебудування, бо саме автомобільний транспорт займає значне місце в міжнародних, державних та регіональних пасажирських і вантажних перевезеннях

Адміністративне право – це класичний зразок фундаментальної галузі публічного права. Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функції публічної влади в державі

Однією із складових реформи правової системи у галузі охорони державного кордону є розробка адміністративно-правового механізму забезпечення недоторканності ДК та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, удосконалення чинного законодавства про ДК України, головною метою якого є якнайповніше забезпечення конституційних засад організації державної влади, принципу верховенства права, дотримання прав та свобод людини і громадянина на ДК та у прикордонні

Забезпечення внутрішньої безпеки як своєрідної характеристики і необхідної умови життєдіяльності людей, суспільства та держави в цілому є невід’ємною складовою державної політики, тобто однією з найбільш важливих функцій держави. Управління внутрішньою безпекою як один із напрямків діяльності адміністративно-політичного апарату Української держави ґрунтується на загальних принципах, методах та формах управління у сфері адміністративно-політичної діяльності, є одним із його видів

Реклама в Україні в останні роки переживає бурхливий розвиток як у кількісному, так і в якісному виразі. Безсумнівно, це є позитивним аспектом у розвиткові ринкових відносин. Поняття та загальна характеристика суб`єкта адміністративного проступку у сфері рекламної діяльності

Однією із головних умов успішного проведення адміністративної, податкової та інших реформ є гармонізація перетворень у країні за всіма напрямами. Трансформація соціально-економічних і політико-правових систем, яку переживає наша країна нині, потребує істотних перетворень, а отже, відповідного науково-теоретичного та науково-практичногозабезпечення розвитку адміністративних і фінансових правовідносин

Розбудова демократичної правової соціальної держави Україна передбачає подальший розвиток інституту державної служби як важливого інструменту формування та реалізації державної політики, управління державою, забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду

Нині ведеться робота щодо членства України в Європейському Союзі, а також економічного співробітництва в межах Єдиного економічного простору з ближніми сусідами. Внаслідок цього виникають проблеми щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та інших держав-партнерів, постають нові завдання з удосконалення вітчизняного податкового та митного законодавства

Невід’ємною складовою функціонування суверенної незалежної держави є формування та реалізація нею державної політики у сфері митно-правового регулювання суспільних відносин. Перед Українською державою постала об’єктивна потреба переосмислення на методологічному рівні загальних проблем формування та здійснення митної політики як елементу державної політики

Вкрай низькими і нестабільними є показники практики застосування норм, які закріплюють адміністративну відповідальність за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Протягом останніх 10 років органи Антимонопольного комітету України порушили лише 134 справи за ознаками адміністративного проступку, передбаченого ст. 166-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Орієнтація України на побудову правової держави та впровадження загальноєвропейських цінностей актуалізують дослідження, присвячені забезпеченню прав та свобод людини у різних сферах діяльності держави. Адміністративне право, яке об’єктивно відображає тенденції розвитку суспільного життя, перебуває у стані оновлення  його фундаментальних засад, реалізації розуміння цієї значної галузі передусім як «людиноцентриської», покликаної забезпечувати права та свободи людини у сфері публічно-правових відносин

Ефективність такої складної, територіально розгалуженої та інформаційномісткої системи багато в чому визначається організацією та рівнем інформаційно-аналітичної роботи в податкових органах, діяльність яких побудована на великих обсягах різноманітної інформації. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі органів державної податкової служби України є важливим видом допоміжної діяльності в забезпеченні здійснення ними своїх функцій

Становлення  України як незалежної, демократичної держави визначає потребу протидії соціальним явищам, які негативно впливають на розвиток суспільних відносин і створюють загрозу існуванню принципам, притаманним правовій державі

Проголошення в Україні незалежності, реалізація на практиці положень Конституції України щодо захисту прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, а також спрямованість її на вступ до Європейського Союзу поставили перед вітчизняною юридичною наукою принципово нові фундаментальні питання

Митна служба України, яка є єдиною загальнодержавною системою, що складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій, виконує широке коло завдань у сфері митної справи

На сучасному етапі становлення та розбудови демократичної правової української державності відбуваються великі перетворення соціально-економічних і політичних відносин, що значною мірою впливає на стан формування державного та місцевих бюджетів України

Побудова в Україні правової держави, її прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції вимагає скорочення державного втручання у життя громадян, в діяльність організацій, що є можливим за умов розширення сфер наглядової діяльності та відповідного звуження обсягу контролю

Інтернаціоналізація господарської діяльності, зростання обсягів міжнародної торгівлі зумовили потребу суб’єктів господарювання у постійно зростаючій масі фінансових та кредитних ресурсів. Серед значного розмаїття механізмів та інструментів, що існують в інституційно-економічному середовищі, прямий вплив на вищезазначені процеси здійснюється за допомогою декількох основних важелів, серед яких одне із центральних місць займає грошово-кредитна політика

Глибокі та всеохоплюючі за своєю сутністю політичні, економічні й соціальні процеси, що відбуваються в сучасній Україні, обумовлюють серйозні зміни в усвідомленні ролі та значення багатьох галузей і сфер діяльності держави, що слугують підґрунтям життя українського суспільства

В утвердженні ринкової економіки важливу роль відіграють комерційні банки, які є одним із інструментів її становлення у нашій державі.Комерційні банки, незважаючи на їх поширеність у світі, є новим явищем для України, оскільки стали створюватися у той час, коли держава стала на шлях проведення економічних перетворень

Курс на зміцнення державності в Україні, охорону прав, свободізаконних інтересів громадян, забезпечення верховенства права в усіх сферах суспільного життя залишається одним із головних напрямків державного будівництва

Розвиток національної правової системи у всіх її проявах є складним і тривалим процесом, що вимагає належного наукового забезпечення, об‘єктивної апробації та виваженості в оцінках. На жаль, сьогодні процесу формування національної правової системи властива тенденція до відображення миттєвих потреб у правовому регулюванні тієї чи іншої сфери суспільних відносин, без врахування теоретичного підґрунтя цього багатогранного процесу

Важливим й актуальним завданням на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни є удосконалення організаційно-правового регулювання оподаткування реальних доходів фізичних та прибутків юридичних осіб

Сучасний станполітичних перетворень і розбудовиУкраїни як демократичної правової держави, втілення в життя положень Конституції України та заходів адміністративної реформи обумовлюють необхідність удосконалення системи органів державної виконавчої влади

В умовах трансформації економічної системи нашої країни, виникнення нових організаційно-правових форм господарської діяльності та різних форм власності, запровадження нових фінансово-кредитних інститутів та механізмів, зростання конкуренції відбувається переосмислення предмету фінансового права, виникає потреба сформувати нові критерії, щоб визначити та розмежувати правовий вплив на ті чи інші відносини

Відомо, що потреби суспільного життя пов'язані з необхідністю реформування економічної, соціальної, політичної та інших сфер життєдіяльності суспільства. Ці процеси вимагають переосмислення багатьох проблем формування бюджетних доходів, серед яких важливе місце посідає правове регулювання бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням

Становлення України як демократичної, соціальної, правової держави нерозривно пов’язане з подальшим удосконаленням механізму реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина. На сьогодні основними критеріями оцінки діяльності органів держави виступають ступінь захисту прав і законних інтересів громадян, допомога та сприяння реалізації широкого спектру прав і свобод, передбачених Конституцією України

Роль і місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права . Теоретичний зміст взаємодії та координації в процесі здійснення фінансового контролю. Поняття, принципи, види та форми взаємодії міліції і органів фінансового контролю. Місце і роль міліції в системі державного фінансового контролю. Організація та порядок взаємодії міліції з Рахунковою палатою та Державною контрольно-ревізійною службою України при здійсненнІ фінансового контролю

Місце атестації серед форм діяльності публічної адміністрації. Види державних атестацій та їх особливості. Правові засади проведення атестацій. Місце атестаційних проваджень у структуріадміністративного процесу. Принципи, суб’єкти та стадії  атестаційних проваджень. Критерії оцінювання діяльності особового складу органів внутрішніх справ